Λεβεντέρης: Αποφάσεις έκτακτης Γ.Σ.

Συνοπτικές Αποφάσεις της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων

της 1ης Ιουνίου 2020

N. ΛΕΒΕΝΤΕΡΗΣ Α.Ε.
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ
ΤΗΣ 1ΗΣ ΙΟΥΝΙΟΥ 2020

Στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρίας που πραγματοποιήθηκε στις 1.6.2020, στον Πειραιά, στα γραφεία της εταιρείας επί της οδού Ασκληπιού 32, παρέστησαν νόμιμα 3 μέτοχοι, εκπροσωπούνται   3.798.043 κοινές ανώνυμες μετοχές επί συνόλου 8.321.682 κοινών ανωνύμων μετοχών και υπήρξε απαρτία     45,64 %   του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου. Παρέστησαν επίσης 3 μέτοχοι εκπροσωπώντας 447.547 προνομιούχες άνευ ψήφου μετοχές επί συνόλου 2.160.524 προνομιούχων άνευ ψήφου μετοχών. Η Συνέλευση συζήτησε και έλαβε αποφάσεις επί όλων των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης ως εξής:

  1. Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου και ορισμός των ανεξαρτήτων μελών αυτού σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 3016/2002, όπως ισχύει μέχρι σήμερα, λόγω λήξεως της θητείας του.

Εγκρίθηκε η εκλογή νέου διοικητικού συμβουλίου λόγω λήξεως τής θητείας του

Συνολικός αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι/συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων:  3.798.043, που αντιστοιχούν σε ποσοστό  45,64 %   του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

Ψήφοι Υπέρ:   3.798.043, ήτοι ποσοστό  100,0 % , Κατά : 0, ήτοι ποσοστό 0,00 % του εκπροσωπούμενου στη Τακτική Γενική Συνέλευση μετοχικού κεφαλαίου.