Λεβεντέρης: Ανακοίνωση Οικονομικού Ημερολογίου

Ν. ΛΕΒΕΝΤΕΡΗΣ Α.Ε.

Γ.Ε.ΜΗ   44311507000(ΠΡΩΗΝ ΑΡ.Μ.Α.Ε. 7707/06/Β/86/108)

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΥ

Η Εταιρεία Ν. ΛΕΒΕΝΤΕΡΗΣ Α.Ε. στα πλαίσια της ορθής, έγκυρης και έγκαιρης ενημέρωσης του επενδυτικού κοινού και σύμφωνα με τα άρθρα 4.1.2. & 4.1.4.3.1 του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών, ανακοινώνει το Οικονομικό ημερολόγιο του έτους 2021 :

Η ανακοίνωση της Ετήσιας Οικονομικής έκθεσης της χρήσεως 2020  θα πραγματοποιηθεί την  Τρίτη 28 Απριλίου 2020, με την ανάρτηση στην ιστοσελίδα της εταιρείας (www.leventeris.gr) και στην ιστοσελίδα του Χρηματιστηρίου Αθηνών .

Η Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 3 Σεπτεμβρίου 2020

Δεν θα διανεμηθεί μέρισμα για την χρήση 2020

Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να μεταβάλει τις παραπάνω ημερομηνίες, αφού ενημερώσει έγκαιρα το επενδυτικό κοινό  με τροποποίηση του παρόντος, σύμφωνα με τα οριζόμενα στον Κανονισμό του Χρηματιστηρίου Αθηνών.