Λεωφ. Αθηνών 110: Με την γλώσσα των αριθμών κι άλλα τινά …

Two people analyzing stock market investment strategy with key performance indicator on financial dashboard and business intelligence on computer

ΥΓΕΙΑ: Στα «γυάλινα» πόδια σφάζονται παλικάρια – Η αποτίμηση του ΥΓΕΙΑ και τα πραγματικά νούμερα- Τρέλα έχει κυριεύσει φαίνεται κάποιους επενδυτές και ανεβάζουν τις τιμές των εισηγμένων του κλάδου υγείας.

  • Αποτελέσματα χρήσης 2017:-

Ας μην μιλήσουμε για p/e γιατί είναι πανάκριβο. Αλλά και σε όρους p/bv δεν είναι ελκυστικό. Βάσει αποτελεσμάτων η καθαρή θέση είναι στα 120,8 εκατ. ευρώ.

Παρά τα κέρδη του ομίλου (9,7 εκατ. ευρώ) η καθαρή θέση ενισχύθηκε μόλις κατά 1,3 εκατ. ευρώ.

Επιπλέον υπάρχει υπεραξία επιχείρησης 82,7 εκατ. ευρώ και άυλα περιουσιακά στοιχεία 65,4 εκατ. ευρώ (άδειες, σχέσεις πελατών, εμπορικά σήματα, λογιστικά προγράμματα).

  • Δηλαδή, που θα ήταν η καθαρή θέση χωρίς υπεραξία και άυλα; Σημειώστε επίσης τις μεγάλες ζημιές της μητρικής. 

Τέλος η λογιστική αξία του Μητέρα είναι στα 117,7 εκατ. ευρώ αλλά η καθαρή θέση στο τέλος του 2016 ήταν μόλις 1,1 εκατ. ευρώ.

ΥΓ: ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΑ ΕΙΧΑΜΕ ΖΗΜΙΕΣ περιόδου μετά από φόρους 1,7 εκατ. ευρώ από κέρδη 0,76 εκατ. το 2016

======

ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΥΣΑ ΑΝΑΦΟΡΑ: Τις κορυφαίες της επιλογές από το ταμπλό του Χρηματιστηρίου δημοσιοποίησε η Κύκλος Χρηματιστηριακή ΑΕΠΕΥ. Η χρηματιστηριακή επιλέγει 19 μετοχές από τα λεγόμενα blue chips ενώ ξεχωρίζει και 21 μετοχές μικρής και μεσαίας κεφαλαιοποίησης. Μεταξύ των παραγόντων που εξετάζει η Κύκλος είναι οι αναπτυξιακές προοπτικές των εταιριών αλλά και η ελκυστικότητα των μετοχών και οι μερισματικές αποδόσεις.

  • ΠΑΝΑΚΡΙΒΑ ΤΑ ΕΧΑΕ, με τις συνεχείς αφαιμάξεις που πραγματοποιούνται στα ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ/ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑ…
  • ΟΙ ΕΠΙΛΟΓΕΣ από την ΜΙΚΡΗ και την ΜΕΣΑΙΑ Κ/ΦΣΗ σχεδόν άψογες…

======

ΕΛΒΕ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ – ΠΟΤΕ ΔΕΝ ΕΒΓΑΛΕ ΖΗΜΙΕΣ!!!

  • ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΕΤΟΧΗΣ
Διάστημα Ελάχιστη τιμή Μέγιστη τιμή Μεταβολή %
7 ημερών 2,720 2,960 1,47
30 ημερών 2,720 2,960 -6,12
3 μηνών 2,480 2,960 0,00
6 μηνών 2,480 2,960 9,13
12 μηνών 1,911 2,960 35,91

Αποτέλεσμα εικόνας για ελβε ενδυματων α.ε

ΟΜΙΛΟΣ ΕΛΒΕ (Συνοπτικά στοιχεία) k/φση  9,2 εκατ. ευρώ
2017
(χιλ. ευρώ)
2016
(χιλ. ευρώ)
± % Διαφορά
(χιλ. )
2015
(χιλ. ευρώ)
2014
(χιλ. ευρώ)
2005-2017
Άθροισμα     Μ.Ο.
(χιλ. ευρώ)
Πάγιο ενεργητικό 13.088 14.393 -9 -1.305 11.312 11.629 186.262 14.328
Λοιπό ενεργητικό 18.456 17.788 4 668 18.156 20.991 362.563 27.889
Σύνολο ενεργητικού 31.544 32.181 -2 -637 29.468 32.620 548.825 42.217
Κεφάλαια εταιρείας 17.082 17.503 -2 -421 17.671 18.820 214.633 16.510
Κεφάλαια μειοψηφίας 2.577 2.449 5 128 2.740 3.010 73.153 5.627
Μ/Μ χρέος 1.984 1.264 57 720 331 2.148 38.163 2.936
Βραχυπρόθεσμο 9.901 10.965 -10 -1.064 8.726 8.642 222.876 17.144
Σύνολο παθητικού 31.544 32.181 -2 -637 29.468 32.620 548.825 42.217
Πωλήσεις 27.357 23.328 17 4.029 19.977 52.424 653.950 50.304
Μεικτό κέρδος 9.884 8.833 12 1.051 7.561 18.689 247.750 19.058
EBITDA 2.892 1.933 50 959 871 6.537 63.024 4.848
EBIT 1.857 1.079 72 778 129 4.784 46.412 3.570
Κέρδος προ φόρων 1.635 1.064 54 571 -339 4.463 42.626 3.279
Φόροι + Μειοψηφία 1.152 497 132 655 -494 1.516 29.342 2.257
Καθαρό κέρδος 483 567 -15 -84 155 2.947 13.284 1.022
Μεικτό περιθώριο 36,1 37,9 -5 -1,8 37,8 35,6 37,9 37,9
Περιθώριο EBITDA 10,6 8,3 28 2,3 4,4 12,5 9,6 9,6
Περιθώριο EBIT 6,8 4,6 48 2,2 0,6 9,1 7,1 7,1
Περιθώριο κέρδους π.φ. 6,0 4,6 30 1,4 -1,7 8,5 6,5 6,5
Ιδια/Συνολικά κεφάλαια 62,3 62,0 0 0,3 69,3 66,9 52,4 52,4
Ξένα/Συνολικά κεφάλαια 37,7 38,0 -1 -0,3 30,7 33,1 47,6 47,6
Καθαρή απόδοση ιδίων 2,8 3,2 -13 -0,4 0,8 15,7 6,2 6,2
EBITDA/Ενεργητικό 9,2 6,0 53 3,2 3,0 20,0 11,5 11,5

Αποτέλεσμα εικόνας για ΕΛΠΕ

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ: Οι συνολικές πωλήσεις του ομίλου ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ τη χρονική περίοδο 2005-2017, δηλαδή στο διάστημα των δεκατριών αυτών ετών, ανήλθαν σε 109,5 δισ. ευρώ. Τα συνολικά αποτελέσματά του προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) ήταν κέρδη της τάξεως των 5,61 δισ. ευρώ, ίσα προς το 5,1% των πωλήσεων και το 6,7% του μέσου όρου των απασχολουμένων κεφαλαίων.

  • Κατά την ίδια περίοδο, το συνολικό αποτέλεσμά του προ φόρων και δικαιωμάτων μειοψηφίας ήταν κέρδη 2,38 δισ. ευρώ, ίσα προς το 2,2% των πωλήσεων.
  • Το αποτέλεσμα της εταιρείας μετά την πρόβλεψη για φόρους και την αφαίρεση των δικαιωμάτων μειοψηφίας ήταν κέρδη 1,65 δισ. ευρώ, ίσα προς το 5,6% του μέσου όρου των ιδίων κεφαλαίων της.
  • Το αποτέλεσμα του ομίλου προ φόρων, δικαιωμάτων μειοψηφίας και αποσβέσεων τα δεκατρία αυτά χρόνια ήταν κέρδη ύψους 4,56 δισ. ευρώ.

Με κριτήριο τα αποτελέσματά της μετά την πρόβλεψη για φόρους η επιχείρηση ήταν κερδοφόρος τις δέκα από τις δεκατρείς εξεταζόμενες χρήσεις. Κατά την εξεταζόμενη περίοδο, τις μεγαλύτερες πωλήσεις, ύψους 9,9 δισ. περίπου ευρώ, κατέγραψε το 2012.

  • Επίσης, τα μεγαλύτερα κέρδη μετά την πρόβλεψη για φόρους, ύψους 346 εκατ. ευρώ, κατέγραψε το 2017. Τις μεγαλύτερες ζημιές μετά την πρόβλεψη για φόρους, ύψους 313,5 εκατ. ευρώ, κατέγραψε το 2014. Οι πωλήσεις της το 2005 ήταν της τάξεως των 6,3 δισ. ευρώ.
ΟΜΙΛΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ  (Συνοπτικά στοιχεία)  Κ/φση 2,37 δισ. ευρώ
2017
(χιλ. ευρώ)
2016
(χιλ. ευρώ)
± % Διαφορά
(χιλ. ευρώ)
2015
(χιλ. ευρώ)
2014
(χιλ. ευρώ)
2005-2017
Άθροισμα     Μ.Ο.
(χιλ. ευρώ)
Πάγιο ενεργητικό 4.280.193 4.280.811 0 -618 4.505.529 4.524.059 45.307.049 3.485.158
Λοιπό ενεργητικό 2.879.882 2.908.010 -1 -28.128 3.523.054 3.195.229 37.949.858 2.919.220
Σύνολο ενεργητικού 7.160.075 7.188.821 0 -28.746 8.028.583 7.719.288 83.256.907 6.404.377
Κεφάλαια εταιρείας 2.308.659 2.039.760 13 268.899 1.684.316 1.618.142 29.394.581 2.261.122
Κεφάλαια μειοψηφίας 62.915 101.875 -38 -38.960 105.954 110.404 1.526.500 117.423
Μ/Μ χρέος 1.220.172 1.878.802 -35 -658.630 1.767.682 1.973.761 15.494.967 1.191.921
Βραχυπρόθεσμο 3.568.329 3.168.384 13 399.945 4.470.631 4.016.981 36.840.859 2.833.912
Σύνολο παθητικού 7.160.075 7.188.821 0 -28.746 8.028.583 7.719.288 83.256.907 6.404.377
Πωλήσεις 7.994.690 6.613.253 21 1.381.437 7.302.939 9.478.444 109.517.075 8.424.390
Μεικτό κέρδος 1.087.492 1.007.128 8 80.364 694.582 144.836 8.664.486 666.499
EBITDA 850.181 839.845 1 10.336 442.023 -87.078 5.612.261 431.712
EBIT 661.783 631.771 5 30.012 245.244 -288.912 3.428.319 263.717
Κέρδος προ φόρων 519.785 465.671 12 54.114 38.964 -484.895 2.381.091 183.161
Φόροι + Μειοψηφία 138.413 135.911 2 2.502 -7.720 -119.603 734.330 56.487
Καθαρό κέρδος 381.372 329.760 16 51.612 46.684 -365.292 1.646.761 126.674
 
Μεικτό περιθώριο 13,6 15,2 -11 -1,6 9,5 1,5 7,9 7,9
Περιθώριο EBITDA 10,6 12,7 -17 -2,1 6,1 -0,9 5,1 5,1
Περιθώριο EBIT 8,3 9,6 -14 -1,3 3,4 -3,0 3,1 3,1
Περιθώριο κέρδους π.φ. 6,5 7,0 -7 -0,5 0,5 -5,1 2,2 2,2
Ιδια/Συνολικά κεφάλαια 33,1 29,8 11 3,3 22,3 22,4 37,1 37,1
Ξένα/Συνολικά κεφάλαια 66,9 70,2 -5 -3,3 77,7 77,6 62,9 62,9
Καθαρή απόδοση ιδίων 17,5 17,7 -1 -0,2 2,8 -22,6 5,6 5,6
EBITDA/Ενεργητικό 11,9 11,7 2 0,2 5,5 -1,1 6,7 6,7

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΕΤΟΧΗΣ

Διάστημα Ελάχιστη τιμή Μέγιστη τιμή Μεταβολή %
7 ημερών 7,680 8,150 -3,24
30 ημερών 7,650 8,620 -9,65
3 μηνών 7,630 8,620 -4,07
6 μηνών 7,060 8,880 7,62
12 μηνών 6,120 8,880 24,32
  • ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΕΤΟΧΗΣ
Διάστημα Ελάχιστη τιμή Μέγιστη τιμή Μεταβολή %
7 ημερών 7,680 8,150 -3,24
30 ημερών 7,650 8,620 -9,65
3 μηνών 7,630 8,620 -4,07
6 μηνών 7,060 8,880 7,62
12 μηνών 6,120 8,880 24,32

Τα αποτελέσματα της χρήσης 2017 επιβαρύνθηκαν με αποσβέσεις 188,4 εκατ. ευρώ (208,1 εκατ. ευρώ έναν χρόνο πριν) και χρεωστικούς τόκους και συναφή χρηματοοικονομικά έξοδα 169,7 εκατ. ευρώ (205,9 εκατ. ευρώ το 2016).

Η κερδοφορία ευνοήθηκε από ενισχυμένα αναλογούντα κέρδη της εταιρείας φυσικού αερίου ΔΕΠΑ ύψους 46,3 εκατ. ευρώ (36,3 εκατ. ευρώ το 2016) και μειωμένες ζημιές της εταιρείας ηλεκτρικής ενέργειας Elpedison ύψους 5,9 εκατ. ευρώ (12,4 εκατ. ευρώ το 2016), καθώς και από ενισχυμένα κέρδη και μερίσματα λοιπών συνδεδεμένων επιχειρήσεων.

Αντιθέτως, επιβαρύνθηκε με χρεωστικές συναλλαγματικές διαφορές 8,2 εκατ. ευρώ (κέρδη 20,8 εκατ. ευρώ το 2016) και ενισχυμένες κατά 27,3 εκατ. ευρώ προβλέψεις για μελλοντικές αποχωρήσεις προσωπικού. Τα λοιπά λειτουργικά έσοδα και έξοδα ήταν αρνητικά, ύψους 15,9 εκατ. ευρώ, έναντι θετικών ύψους 35,65 εκατ. ευρώ το 2016. περιλαμβάνοντας ζημιές 13,7 εκατ. ευρώ που προέκυψαν από νομική απόφαση Διαιτησίας.

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ(2): Κατόπιν αυτών η επιχείρηση κατέγραψε ενοποιημένα κέρδη προ φόρων και δικαιωμάτων μειοψηφίας 519,8 εκατ. περίπου ευρώ το 2017 (έναντι 465,7 εκατ. ευρώ έναν χρόνο πριν) και μετά την πρόβλεψη για φόρους και τα δικαιώματα τρίτων κέρδη αναλογούντα στην ίδια 381,4 εκατ. ευρώ (έναντι 329,8 εκατ. ευρώ τον προηγούμενο χρόνο), ενισχυμένα κατά 11,6% (+54,1 εκατ. ευρώ) και 15,7% (+51,6 εκατ. ευρώ), αντιστοίχως.

Τα κέρδη προ φόρων και αποσβέσεων ήταν ύψους 708,2 εκατ. ευρώ (+5,1% ή +34,4 εκατ. ευρώ). Τα κέρδη προ φόρων και δικαιωμάτων μειοψηφίας του τομέα διύλισης ήταν ύψους 407,3 εκατ. ευρώ (377,4 εκατ. ευρώ το 2016). Σε συγκρίσιμη βάση, εξαιρουμένων των επιπτώσεων της μεταβολής της αξίας των αποθεμάτων και των μη λειτουργικών εσόδων και εξόδων, τα κέρδη μετά την πρόβλεψη για φόρους και τα δικαιώματα τρίτων ήταν ύψους 371,6 εκατ. ευρώ, έναντι αντίστοιχων κερδών 264,6 εκατ. ευρώ έναν χρόνο πριν, αυξημένα κατά 40,4% (+107 εκατ. ευρώ).

 

Print Friendly, PDF & Email
* ,