Λεωφ. Αθηνών 110 (20-21/3) Παραλειπόμενα, σχόλια, παρατηρήσεις και αναφορές

********

********

TZIΡΑΚΙΑΝ: Κάθε φορά που ανοίγει στο ταμπλό γράφει πλαφόν του 20%. Μετρήσαμε έντεκα στη σειρά και από τα 0,1080 βρίσκεται τώρα στα 0,7450 ευρώ… Αποτιμάται σε 946 χιλ. ευρώ.

 • Πώληση μετοχών της εταιρείας EUROPA PROFIL ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ Α.Β.Ε.

Στις 25/09/2017 υπεγράφη ιδιωτικό συμφωνητικό πώλησης 30.519 κοινών ανωνύμων μετοχών της εταιρείας «EUROPA PROFIL ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ AΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» στην ίδια, με τιμή αγοράς 65 € ανά μετοχή οποία θεωρείται δίκαιη, εύλογη και απολύτως συμφέρουσα για την Εταιρεία. Το συνολικό τίμημα πώλησης ανήλθε σε 1.983.735 € και συμψηφίζεται με μέρος των απαιτήσεων που έχει και διατηρεί η εταιρεία «EUROPA PROFIL ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ AΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» έναντι της Εταιρείας δυνάμει των από 17.12.2012, 12.06.2013, 15.01.2014 και 05.03.2014 Ιδιωτικών Συμφωνητικών Δανείου, βάσει των οποίων η Εταιρεία έχει λάβει δάνεια, συνολικού ύψους 2.700.000 € από την εταιρεία «EUROPA PROFIL ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ AΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ και στην ίδια ημερομηνία το υπόλοιπο αυτών ανέρχεται σε 2.227.616 €.

 • Η Τζιρακιάν Profil  ανακοίνωσε ότι στις 20.11.2017 το Διοικητικό Συμβούλιο διαπίστωσε και πιστοποίησε ότι πραγματοποιήθηκε η καταβολή ολόκληρου του ποσού της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου, ήτοι ποσού 76.200 €, με κεφαλαιοποίηση υποχρεώσεων της εταιρείας ποσού 8.128.000 €.
 • Η διαφορά υπέρ το άρτιο μεταξύ της ονομαστικής αξίας (0,30 €) και της τιμής διάθεσης (32 €) εκάστης μετοχής που θα εκδοθεί, η οποία ανέρχεται στο συνολικό ποσό των € 8.051.800, καταχωρήθηκε στον ειδικό λογαριασμό της Εταιρείας με τίτλο “Διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο”.
 • ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΕΤΟΧΗΣ
Διάστημα Ελάχιστη τιμή Μέγιστη τιμή Μεταβολή %
7 ημερών 0,452 0,770 97,09
30 ημερών 0,220 0,770 238,64
3 μηνών 0,037 0,770 1.913,51
6 μηνών 0,022 0,770 3.286,36
12 μηνών 0,016 0,770 3.447,62

ΓΙΑ ΟΣΟΥΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΑΙ: Οικονομική Έκθεση ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑ ΤΖΙΡΑΚΙΑΝ Α.Ε. (2017,Εξαμηνιαία,Μητρική).pdf

********

[email protected],1200 ευρώ και κ/φση 12,3 εκατ. ευρώ: Ο κύκλος εργασιών της Εταιρείας παρουσίασε αύξηση κατά 2,92% και ανήλθε σε 15,7 εκατ. από 15,2 εκατ. ευρώ.

 • Τα EBITDA 2,76 εκατ. από 2,63 εκατ. το 2016 και +4,90%. Τα κέρδη ανήλθαν σε 1,38 εκατ. και +2,22%. Τα ταμειακά διαθέσιμα της ανέρχονται σε 3,24 εκατ. ευρώ.
 • Υλοποίησε επενδυτικό σχέδιο εκσυγχρονισμού του μηχανολογικού της εξοπλισμού ύψους 7,5 εκατ. Ευρώ περίπου.
 • Το ΔΣ προτείνει την καταβολή μερίσματος 0,1600 ευρώ ανά μετοχή.
 • Σύνολο ιδίων κεφαλαίων 6 εκατ.ευρώ από 5,1 εκατ. ευρώ.
 • Μακροπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις   5,12 εκατ. από 2,54 εκατ.
 • Βραχυπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις   2,17 εκατ. από 2,35 εκατ.
 • Ταμειακά διαθέσιμα  3,24 εκατ. ευρώ από  2,62 εκατ. ευρώ.
 • ΚΑΘ. ΔΑΝΕΙΣΜΟΣ:   5,05 εκατ.ευρώ από   2,27 εκατ. ευρώ

PAPERPACK: Σύνολο εισροών από λειτουργικές δραστηριότητες 1,32 εκατ. από 1,71 εκατ. ευρώ. Σύνολο εκροών από επενδυτικές δραστηριότητες -2,97 εκατ. από -0,52 εκατ. ευρώ.
ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΩΝ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ: αρνητικές -1,65 εκατ. από +1,2 εκατ. ευρώ.
Συναλλαγές και αμοιβές διευθυντικών στελεχών και μελών της διοίκησης 1,02 εκατ. ευρώ.
Απασχολούμενο προσωπικού στις 31.12.17: 157 άτομα από 130 άτομα το 2016.

ΠΠΑΚ@3,1200 ευρώ:

P/E: 8,9
P/BV: 2,05
ΔΕΙΚΤΗΣ ΔΑΝ.ΜΟΧΛΕΥΣΗΣ: 0,83
EV/Ebitda: 6,3
ΝΕΤ DEBT/EBITDA: 1,83
ΜΕΡΙΣΜΑΤΙΚΗ ΑΠΟΔΟΣΗ: καθαρά 4,4%.

 • ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΕΤΟΧΗΣ
Διάστημα Ελάχιστη τιμή Μέγιστη τιμή Μεταβολή %
7 ημερών 2,960 3,140 -0,64
30 ημερών 2,820 3,240 6,12
3 μηνών 2,080 3,240 43,12
6 μηνών 1,900 3,240 53,69
12 μηνών 1,590 3,240 96,23

********

 • ΚΛΑΔΟΣ ΥΓΕΙΑΣ: Πως διαμορφώθηκαν τα μεγέθη των εταιρειών του στο                                                 α’ εξάμηνο του 2017
ΙΑΣΩ
Πωλήσεις
  61,42
Λειτουργικά κέρδη
16,33
Καθαρά κέρδη (ζημιές)
6,52
Καθαρή Θέση
105,23
 
Καθαρός Δανεισμός
147,85
 
Κ/ΦΣΗ
111,2 εκατ.
ΙΑΤΡΙΚΟ ΑΘΗΝΩΝ
  85,30
 
14,16
5,11
65,77
140,03
128,5
ΥΓΕΙΑ
118,98
 
19,72
6,47
126,04
150,36
248,6 εκατ.
 • ME TO YΓΕΙΑ στα 255!!!!!!!!!!!! εκατ. ευρώ, το ΙΑΣΩ πρέπει να ανέβει τουλάχιστον στα 175 εκατ. ευρώ (ή στα 2,0000 ευρώ). ΣΕ ΜΑΣ ΑΡΚΟΥΝ τα 1,6000 με 1,6500 ευρώ… ΜΕΤΑ ΘΑ ΔΟΥΜΕ…

******

PROFILE – Κίνηση 3Ο ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΝ: Χαμηλό – υψηλό 0,8840 με 1,2300 ευρώ, μέσος όρος 1,0000 ευρώ και +30,75%. Συναλλαγές 1,441 εκατ.τεμάχια και μ.ο 83 χιλ.τμχ.

ΙΝΤΡΑΛΟΤ@1,2300 ευρώ και -0,8% με συναλλαγές 571 χιλ. τμχ και με ανεκτέλεστες προσφορές 58 χιλ. τμχ.  Κ/φση 195,5 εκατ. ευρώ, πάντα πανάκριβη και με “αναξιόπιστη” διοίκηση για τους γνωστούς λόγους. Αλλά αυτά, δεν μετράνε αρκετές φορές σε αγορές σαν και την δική μας…

 • Κίνηση 3Ο ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΝ: Χαμηλό – υψηλό 1,2100 με 1,4800 ευρώ, μέσος όρος 1,3400 ευρώ και -14%. Συναλλαγές 19,05 εκατ. τεμάχια και μ.ο 633 χιλ. τμχ.

ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΚΡΗΤΗΣ: Στα 13,4000 (άνοδος 1,52% με 4 χιλ. τμχ) και σε ιστορικά υψηλά – ουσιαστικά – στην κ/φση των 367 εκατ. ευρώ.

 • Κίνηση 3Ο ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΝ: Χαμηλό – υψηλό 10,2000 με 13,4000 ευρώ, μέσος όρος 11,9700 ευρώ και +20,72%. Συναλλαγές 79 χιλιάδες τεμάχια και μ.ο 2633 τμχ.
 • Ζητούν καθημερινά χιλιάδες τμχ σε τιμές χαμηλότερες από του προηγούμενου κλεισίματος, αλλά δεν δίνονται τεμάχια.

ΦΟΥΡΛΗΣ@5,9500 ευρώ (+2,94% σήμερα): Στα 5,9600 ευρώ πριν 30 συνεδριάσεις και σήμερα στα… 5,9500 ευρώ. Με χαμηλό της στα 5,4100 ευρώ και υψηλό της τα 5,9900 στο ίδιο διάστημα δεν προσφέρει τις διακυμάνσεις που ξέραμε και που τραβούσαν τους βραχυπρόθεσμους… Ίσως να είναι και καλύτερα έτσι…

ΙΝΤΡΑΚΟΜ: Να επανέλθει σε καθεστώς έστω ανεκτής κερδοφορίας ο όμιλος και τι στο κόσμο… Τελείωσε και ο πωλητής, ανέπνευσε και το χαρτί στο +5% στα 0,8260 ευρώ αφού βρέθηκε κάποιες στιγμές και στα 0,8350 στο +6,2%… ‘Αλλαξαν χέρια 855 χιλ. τμχ…

ΙΝΤΡΑΚΟΜ(1): Αποτιμάται σε 109,9 εκατ. ευρώ(!!!) σε μία κ/φση κυριολεκτικά της πλάκας για την πραγματική αξία – δυναμική της… Αλλά οι μεγαλομέτοχοι από τότε που τα έχωσαν τα χαρτιά τους σε απίστευτα υψηλότερες τιμές (χάνει το 98% από το υψηλό της η μτχ!!!),,…έριξαν μαύρη πέτρα πίσω τους.

 • Κίνηση 3Ο ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΝ: Χαμηλό – υψηλό 0,7710 με 0,9800 ευρώ, μέσος όρος 0,8700 ευρώ και -5,06%. Συναλλαγές 10,71 εκατ. τεμάχια και μ.ο 357 χιλ. τμχ.

ALPHA BANK: Επιβεβαιώνει την προ πολλού καιρού διατυπωθείσα άποψη-εκτίμηση μας ότι είναι η ισχυρότερη κεφαλαιακά ελληνική τράπεζα. Σε αυτή την περίοδο δεν δίνουμε σημασία στα κέρδη, προέχουν πολύ σημαντικότερα χρηματοοικονομικά μέτωπα…

Για να μην σας κουράζουμε με μεγέθη, αριθμούς κλπ μαγικά (αυτή είναι δουλειά του ειδικού συνεργάτη μας προκειμένου περί τραπεζών) απλά σας επαναλαμβάνουμε…

 • Ακόμη και αν αφαιρεθεί τόσον η αρνητική επίδραση του 1,1 δισ. από το IFRs 9 όσον και μέρος του ETC ο δείκτης κεφαλαιακής επάρκειας διαμορφώνεται στο 12,5%.
 • Τα συνολικά κεφάλαια με όρους tangible equity ανέρχονται σε 9,2 δισ. και το core tier 1 στο 18,3%.
 • Με όρους IFRs 9 τα κεφάλαια από 9,2 δισεκ. υποχωρούν σε παρούσες αξίες στα 8,1 δισ. Αποτιμάται σε 2,8 δισ. ευρώ.

******

Doxa Lake, Korinthia

Doxa Lake, Korinthia , Greece

Print Friendly, PDF & Email