Λάμψα: Στις 14 Ιουνίου η Τακτική Γενική Συνέλευση

Στο πλαίσιο της ορθής και έγκαιρης ενημέρωσης του επενδυτικού κοινού και σύμφωνα με το άρθρο 4.1.2 & 4.1.4.3.1 του Κανονισμού Χρηματιστηρίου Αθηνών, η “ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ ΛΑΜΨΑ Α.Ε.” ανακοινώνει το Οικονομικό Ημερολόγιο έτους 2019:

– Ανακοίνωση  ετήσιων οικονομικών αποτελεσμάτων χρήσεως 2018 την Τρίτη 30 Απριλίου 2019.

– Ανακοίνωση Ετήσιας Οικονομικής Εκθέσεως της χρήσεως 2018, την Τρίτη 30 Απριλίου 2019 με ανάρτηση στην ιστοσελίδα του Χρηματιστηρίου Αθηνών καθώς και στην  ιστοσελίδα της Εταιρίας (www.lampsa.gr).

– Ετήσια Ενημέρωση Αναλυτών την Δευτέρα 20 Μαίου 2019

– Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων την Παρασκευή 14 Ιουνίου 2019

– Ανακοίνωση οικονομικών αποτελεσμάτων Α’ εξαμήνου 2019 την Δευτέρα 30 Σεπτεμβρίου 2019

– Το Δ.Σ. εισηγείται προς την Τακτική  Γ.Σ. την διανομή μερίσματος € 0,20 ανά μετοχή για τη χρήση 2018, με ημερομηνία αποκοπής του δικαιώματος μερίσματος την 27/06/2018. Δικαιούχοι του μερίσματος είναι οι εγγεγραμμένοι μέτοχοι της εταιρείας στα αρχεία του Συστήματος Αϋλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.) κατά την 28/06/2018. Η καταβολή του μερίσματος θα πραγματοποιηθεί στις 03/07/2019.

Η “ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ ΛΑΜΨΑ Α.Ε.” διατηρεί το δικαίωμα να μεταβάλει τις παραπάνω ημερομηνίες, αφού ενημερώσει έγκαιρα το επενδυτικό κοινό με τροποποίηση του παρόντος.

Το Διοικητικό Συμβούλιο

Αθήναι, 30 Απριλίου 2019