Λ. Αθηνών 110 (23/24 Απρ.): Αναλύσεις, σημερινά αποτελέσματα κι άλλα πολλά

ΠΑΓΙΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ – απάντηση: Eίναι τα περιουσιακά στοιχεία της επιχείρησης που δεν προορίζονται προς πώληση αλλά αποκτώνται για να εξυπηρετήσουν τη λειτουργία της.
 • Δηλαδή κατέχονται για χρήση στην παραγωγή ή παροχή αγαθών ή υπηρεσιών, για εκμίσθωση σε άλλους ή για διοικητικούς σκοπούς και αναμένεται να χρησιμοποιηθούν για περισσότερο από μία λογιστική περίοδο.(ΔΛΠ 16).
Τα πάγια περιουσιακά στοιχεία που έχουν περιορισμένη ωφέλιμη ζωή υπόκεινται σε απόσβεση. Η απόσβεση αρχίζει όταν το περιουσιακό στοιχείο είναι έτοιμο για την χρήση για την οποία προορίζεται. Τα ενσώματα πάγια μιας επιχείρησης είναι υλικά αγαθά όπως κτίρια, γραφεία, μηχανήματα, μεταφορικά μέσα κ.λπ.
Το κόστος κτήσης των ενσωμάτων παγίων προσαυξάνεται με δαπάνες που πραγματοποιήθηκαν για την απόκτηση τους όπως για παράδειγμα μεταφορικά, εργασίες εγκατάστασης κτλ. καθώς επίσης και με το κόστος προσθηκών, επεκτάσεων και βελτιώσεων που προσαυξάνουν την αξία κτήσης των παγίων.
Αντιθέτως τα έξοδα συντήρησης και επισκευής των παγίων περιουσιακών στοιχείων είναι κόστος τρέχουσας μορφής και καταχωρούνται σε λογαριασμούς εξόδων.
 • Τα άυλα περιουσιακά στοιχεία χαρακτηρίζονται ως πάγια, όταν πρόκειται να προσφέρουν ωφέλεια στην επιχείρηση
 • όχι μόνο για την διαχειριστική περίοδο που αποκτώνται αλλά και μεταγενέστερα.
 • Αν και άυλα προσμετρούν πραγματικά οφέλη ή πλεονεκτήματα, μπορούν να αποτιμηθούν καθώς και να αποτελέσουν αντικείμενο συναλλαγής.

ΕΘΝΙΚΗ ΠΑΝΓΑΙΑ: Ανακοινώνει προς τους μετόχους ότι η ΤΓΣ αποφάσισε σήμερα την διανομή μερίσματος ποσού €0,22 ανά μετοχή (καθαρό) από τα κέρδη της χρήσης 2017. Δεδομένης της διανομής προσωρινού μερίσματος ύψους €0,09, σε συνέχεια της από 12 Δεκεμβρίου 2017 απόφασης του Δ.Σ., το υπόλοιπο προς διανομή μέρισμα ανέρχεται σε €0,13 ανά μετοχή (καθαρό). Από την Τρίτη 8 Μαΐου 2018 οι μετοχές της Εταιρείας θα διαπραγματεύονται χωρίς το δικαίωμα μερίσματος χρήσης 2017.

ΕΛΑΣΤΡΟΝ – ΧΡΗΣΗ 2017: Σύνολο ιδίων κεφαλαίων 67,63 εκατ. από 65,3 εκατ. ευρώ.
Μακροπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις: 20,3 εκατ.από 12,39 εκατ. ευρώ.
Βραχυπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις: 24,96 εκατ. από 15,89 εκατ. ευρώ.
Ταμειακά διαθέσιμα:  5,93 εκατ. από 4,72 εκατ. ευρώ.
ΚΑΘΑΡΟΣ ΔΑΝΕΙΣΜΟΣ: 39,33 εκατ. ευρώ από 23,56 εκατ. ευρώ.
Αποθέματα 29,03 εκατ. από 22,56 εκατ. ευρώ. Απαιτήσεις απο πελάτες 21,8 εκατ. από 19,4 εκατ. ευρώ.

ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 90,43 εκατ. από 75,23 εκατ. ευρώ.
EBITDA: 9,4 εκατ. από 7,42 εκατ. ευρώ.
Κέρδη μετά από φόρους 2,4 εκατ. από 1,6 εκατ. ευρώ.
Κέρδη μετά από φόρους ανά μετοχή – βασικά (σε €): 0,1301 ευρώ από 0,0868 ευρώ.Σύνολο εισροών από λειτουργικές δραστηριότητες -6,37 εκατ. από +1,86 εκατ. ευρώ. Σύνολο εκροών από επενδυτικές δραστηριότητες: -1,78 εκατ. από -1.78 εκατ. ευρώ.
ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΩΝ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ: -8,25 εκατ. από +0,08 εκατ. ευρώ.

Συναλλαγές και αμοιβές διευθυντικών στελεχών και μελών της διοίκησης: 473,26 χιλ. ευρώ.
Απασχολούμενο προσωπικό στις 31.12.17: 240 άτομα από 190 άτομα το 2016.
ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ ΜΕΡΙΣΜΑ: – 0 –
ΑΠΟΤΙΜΑΤΑΙ σε 28,37 εκατ. ευρώ, στη τιμή των 1,5400 ευρώ η μετοχή (+4,4% σήμερα)
.
P/E: 11,8
P/BV: 0,42
ΔΕΙΚΤΗΣ ΔΑΝ.ΜΟΧΛΕΥΣΗΣ: 0,58.
EV/Ebitda: 7,19
ΝΕΤ DEBT/EBITDA: 4,18
ΜΕΡΙΣΜΑΤΙΚΗ ΑΠΟΔΟΣΗ: -0-

 • ΕΛΑΣΤΡΟΝ – ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΕΤΟΧΗΣ
Διάστημα Ελάχιστη τιμή Μέγιστη τιμή Μεταβολή %
7 ημερών 1,410 1,555 7,32
30 ημερών 1,350 1,555 6,21
3 μηνών 1,350 1,740 -7,51
6 μηνών 1,090 1,740 32,76
12 μηνών 0,888 1,740 70,35

ΜΕRIT SEC – RΕPORT: Το θετικό σενάριο για τον Τραπεζικό δείκτη, στην παρούσα φάση, είναι η προσέγγιση των 1080 μονάδων. Η συνέχεια της ανοδικής κίνησης του Γενικού Δείκτη, ειδικότερα για την κατοχύρωση των 870 μονάδων, θα απαιτήσει την συμμετοχή περισσότερων τίτλων της μεγάλης κεφαλαιοποίησης. Μεσοπρόθεσμα, ωστόσο, εκτιμούμε ότι μέχρι να ξεκαθαρίσουν οι λεπτομέρειες για όλα τα μεγάλα εκκρεμή ζητήματα, είναι δύσκολο να διαφύγουμε πάνω από την περιοχή των 900 – 920 μονάδων, σε επίπεδο Γενικού Δείκτη.

HΛΙΑΣ ΖΑΧΑΡΑΚΗΣ: Ο Τραπεζικός κλάδος πέρασε σε απόδοση το σύνολο της Αγοράς από αρχές έτους, ενώ πλησιάζει και πάλι στο γνωστό επίπεδο 1000 από όπου ξεκίνησε και την διαδρομή του μετά την τελευταία ανακεφαλαιοποίηση.

 • Περιμένουμε τις εξελίξεις σε σχέση με τα “stress tests”, με τα δημοσιεύματα να θέλουν εύκολα να τα ξεπερνάει. Τα funds που έχουν short θέσεις φαίνεται να τις μειώνουν, ενώ αν η ανοδική κίνηση συνεχιστεί, θα γίνει κάποιο σοβαρό short squeeze.
 • Για την συνέχεια, το ΔΝΤ είναι το κλειδί στο τι θα συμβεί με το χρέος. Από την άλλη άλλαξε της εκτίμησή του σε σχέση με το ΑΕΠ για το 2023 στο 1,9%, σχεδόν διπλάσια από την προηγούμενη πρόβλεψη.
 • Μεσοπρόθεσμα παραμένουμε αισιόδοξοι με το ανοδικό κανάλι να συντηρείται. Η Αγορά έδωσε και εβδομαδιαίο αγοραστικό σήμα και πλέον στοχεύει και πάλι τα υψηλά έτους.

O Τραπεζικός κλάδος είναι αυτός που στα δύο χρόνια ανόδου της Αγοράς, απλά κινείται ανάμεσα στις 650 και 1000 μονάδες, χωρίς να έχει αλλάξει επίπεδο σε σχέση με τις υπόλοιπες μετοχές – κλάδους.

ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΘΡΑΚΗΣ: Επιχείρηση, που συγκαταλέγεται στους μεγαλύτερους παραγωγούς τεχνικών υφασμάτων και λύσεων συσκευασίας παγκοσμίως, ιδρύθηκε το 1977 και εδρεύει στον οικισμό Μαγικό του Δήμου Αβδήρων στον νομό Ξάνθης, όπου διαθέτει μεγάλες βιομηχανικές εγκαταστάσεις.
 • Ελέγχει βιομηχανικές μονάδες παραγωγής τεχνικών υφασμάτων και πλαστικών συσκευαστικών ειδών στην Ελλάδα, τη Βρετανία, τη Βουλγαρία, τη Ρουμανία και τις ΗΠΑ. Επίσης, μονάδα προϊόντων θερμοκηπίου με τη μέθοδο της υδροπονικής καλλιέργειας στην Ελλάδα.
 • Συγχρόνως, λειτουργεί εταιρείες εμπορίας και διανομής στις χώρες Ιρλανδία, Νορβηγία, Σουηδία, Κίνα, Αυστραλία και Σερβία και συμμετοχικές εταιρείες στην Κύπρο. Τον Νοέμβριο του 2017 μετατράπηκε, από βιομηχανική, σε συμμετοχική εταιρεία, με την επωνυμία Πλαστικά Θράκης Εταιρεία Συμμετοχών, μεταβιβάζοντας τον βιομηχανικό κλάδο της σε θυγατρική της.

ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΘΡΑΚΗΣ(2): Αντλεί ποσοστό άνω του 80% των εσόδων της από πωλήσεις στη διεθνή αγορά, καθώς έχει αναπτύξει δίκτυο πωλήσεων και συνεργασιών σε περισσότερες από 80 χώρες.

 • Επεξεργάζεται πολυπροπυλένιο και παράγει γεωυφάσματα, μεμβράνες μόνωσης και γενικότερα τεχνικά υφάσματα για αγροτικές, βιομηχανικές και κατασκευαστικές χρήσεις, πλαστικούς σάκους, δοχεία συσκευασίας τροφίμων και χρωμάτων,
 • καθώς και λοιπά πλαστικά συσκευαστικά είδη για βιομηχανικές και αγροτικές χρήσεις, απευθυνόμενη με τα προϊόντα της σε δεκάδες τομείς, συμπεριλαμβανομένων των βιομηχανιών αυτοκινήτων, φίλτρων και νοσοκομειακών προϊόντων.
 • Από το 2013 δραστηριοποιείται και στον τομέα των θερμοκηπιακών καλλιεργειών.

ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΘΡΑΚΗΣ(3): Στα τέλη του 2017 σε ενοποιημένη βάση απασχολούσε 1.800 εργαζόμενους, εκ των οποίων 906 στην Ελλάδα, έναντι 1.708 τα τέλη του 2016.

 • Διέθεσε το 2017 για μισθούς και ημερομίσθια του διευθυντικού, διοικητικού και εργατοϋπαλληλικού προσωπικού, καθώς και για συναφείς παροχές, ασφαλιστικές εισφορές και αποζημιώσεις 58,20 εκατ. ευρώ, έναντι 56,68 εκατ. ευρώ το 2016.
 • Για αμοιβές διοικητικών-διευθυντικών στελεχών διέθεσε 5,02 εκατ. ευρώ, έναντι 5,19 εκατ. ευρώ το 2016
 • Τα ενοποιημένα κέρδη της προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) τη χρήση 2017 αντιστοιχούν σε 16.740 ευρώ ανά εργαζόμενο.

Τα κέρδη του ομίλου προ φόρων και δικαιωμάτων μειοψηφίας ήταν ίσα προς 7.685 ευρώ ανά εργαζόμενο.ΚΡΙ ΚΡΙ: Οι συνολικές πωλήσεις της ΚΡΙ – ΚΡΙ τη χρονική περίοδο 2005-2017, δηλαδή στο διάστημα των δεκατριών αυτών ετών, ήταν ύψους 667,55 εκατ. ευρώ. Τα συνολικά αποτελέσματά της προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) ήταν κέρδη άνω των 88 εκατ. ευρώ, ίσα προς το 13,2% των πωλήσεων και το 13% του μέσου όρου των απασχολουμένων κεφαλαίων της περιόδου.

 • Κατά την ίδια περίοδο, το συνολικό αποτέλεσμά της προ φόρων ήταν κέρδη της τάξεως των 59,9 εκατ. ευρώ, ίσα προς το 9% των πωλήσεων και το 14,5% του μέσου όρου των ιδίων κεφαλαίων της στη διάρκεια της περιόδου,
 • ενώ το αποτέλεσμά της μετά την πρόβλεψη για φόρους ήταν κέρδη της τάξεως των 48,3 εκατ. ευρώ, ίσα προς το 7,2% των πωλήσεων και το 11,7% του μέσου όρου των ιδίων κεφαλαίων της στη διάρκεια της περιόδου.

Τα κέρδη της προ φόρων και αποσβέσεων τα δεκατρία αυτά χρόνια ήταν ύψους 86 εκατ. ευρώ.

ΚΡΙ ΚΡΙ(2): Κατά την εξεταζόμενη περίοδο η επιχείρηση κατέγραψε τις μεγαλύτερες πωλήσεις, άνω των 79,2 εκατ. ευρώ, το 2017. Κερδοφόρος, με βάση τα αποτελέσματα μετά την πρόβλεψη για φόρους, ήταν και τις δεκατρείς χρήσεις. Κατέγραψε τα μεγαλύτερα κέρδη μετά την πρόβλεψη για φόρους, άνω των 7,3 εκατ. ευρώ, το 2017. Οι πωλήσεις της το 2005 ήταν της τάξεως των 23,9 εκατ. ευρώ.

 • Στα τέλη του 2017 απασχολούσε 344 εργαζόμενους, έναντι 309 τα τέλη του 2016.

Διέθεσε το 2017 για μισθούς και ημερομίσθια αυτού του διευθυντικού, διοικητικού και εργατοϋπαλληλικού προσωπικού και όσους άλλου απασχόλησε στη διάρκεια της χρήσης, καθώς και για συναφείς παροχές, ασφαλιστικές εισφορές και αποζημιώσεις 8,85 εκατ. ευρώ, έναντι 7,76 εκατ. ευρώ τη χρήση 2016.

ΚΡΙ ΚΡΙ(3): Επίσης, για αμοιβές διοικητικών – διευθυντικών στελεχών διέθεσε 0,44 εκατ. ευρώ, έναντι 0,43 εκατ. ευρώ το 2017.

 • Στη διάρκεια του 2017 διέθεσε στους μετόχους της μερίσματα 2,98 εκατ. ευρώ, ενώ εφέτος θα διαθέσει μερίσματα αυξημένα κατά 27,8%, ύψους 3,80 εκατ. ευρώ.
 • Τα κέρδη της προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) τη χρήση 2017 αντιστοιχούσαν σε 36.190 ευρώ ανά εργαζόμενο,
 • τα κέρδη της προ φόρων αντιστοιχούσαν σε 28.755 ευρώ ανά εργαζόμενο,
 • ενώ τα καθαρά κέρδη της ήταν ίσα σε 21.330 ευρώ ανά εργαζόμενο.

Print Friendly, PDF & Email
* ,