Κυριακούλης: Οικονομικά αποτελέσματα γ’ τριμήνου 2020

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΥΡΙΑΚΟΥΛΗΣ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΑΙ ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ Α.Ε. ΓΙΑ ΤΟ ΤΡΙΤΟ ΤΡΙΜΗΝΟ 2020

Η ΚΥΡΙΑΚΟΥΛΗΣ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΑΙ ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ Α.Ε. ανακοινώνει ότι:

Παρατίθενται επιλεγμένα μεγέθη της Κατάστασης Συνολικών Εσόδων για το τρίτο τρίμηνο 2020, για το ενιάμηνο 2020 και τα συγκριτικά αυτών:

ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ    

Ο ΟΜΙΛΟΣ

1/1-30/09/2020

1/1-30/09/2019

1/7-30/9/2020

1/7-30/9/2019

Έσοδα Πωλήσεων

23.052.560

31.690.848

7.031.578

7.087.913

Κέρδη/(Ζημιές) προ φόρων και τόκων (EBIT)

(3.079.976)

1.709.886

1.704.352

1.838.871

Κέρδη/(Ζημιές) προ φόρων  τόκων και αποσβέσεων (EBIDTA)

(1.896.058)

2.927.250

2.110.721

2.248.023

Κέρδη/(Ζημιές) μετά από φόρους

(3.346.180)

1.343.762

1.596.460

1.717.430

Κέρδη/(Ζημιές) μετά φόρων αποδιδόμενα στους μετόχους της Μητρικής

(3.338.870)

1.329.971

1.600.574

1.714.437

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ

1/1-30/09/2020

1/1-30/09/2019

1/7-30/9/2020

1/7-30/9/2019

Έσοδα Πωλήσεων

2.123.804

5.045.062

1.960.320

3.082.854

Κέρδη/(Ζημιές) προ φόρων και τόκων (EBIT)

(671.970)

892.842

1.116.781

1.299.115

Κέρδη/(Ζημιές) προ φόρων  τόκων και αποσβέσεων (EBIDTA)

401.916

1.979.136

1.494.217

1.668.985

Κέρδη/(Ζημιές) μετά από φόρους

(935.074)

539.095

1.007.365

1.177.259

Κέρδη/(Ζημιές) μετά φόρων αποδιδόμενα στους μετόχους της Μητρικής

(935.074)

539.095

1.007.365

1.177.259

Από τον παραπάνω πίνακα προκύπτουν τα ακόλουθα:

Τα Έσοδα πωλήσεων  του τρίτου τριμήνου 2020 για τη Μητρική εμφάνισαν μείωση κατά 1.122.534 € ή 36,41% σε σχέση με τη συγκρίσιμη περίοδο, ενώ σωρευτικά τα Έσοδα πωλήσεων περιόδου 1/1-30/9/2020  εμφάνισαν μείωση 2.921.257 € ή 57,90% σε σχέση με τη συγκρίσιμη περίοδο.

Τα Έσοδα πωλήσεων του τρίτου τριμήνου 2020 για τον Όμιλο εμφάνισαν μείωση κατά 56.335 € ή 0,79% σε σχέση με τη συγκρίσιμη περίοδο, ενώ σωρευτικά τα Έσοδα πωλήσεων  περιόδου 1/1-30/9/2020 εμφάνισαν μείωση 8.638.289 € ή 27,26% σε σχέση με τη συγκρίσιμη περίοδο.

Στο τρίτο τρίμηνο 2020 η Μητρική πραγματοποίησε κέρδη μετά από φόρους, μειωμένα κατά 169.894 € ή 14,13% σε σχέση με εκείνα της συγκρίσιμης περιόδου του 2019, ενώ σωρευτικά στη περίοδο 1/1-30/9/2020  πραγματοποίησε ζημίες μετά από φόρους  935.074 € έναντι κερδών μετά από φόρους 539.095 € κατά τη συγκρίσιμη περίοδο.

Στο τρίτο τρίμηνο 2020 ο Όμιλος  πραγματοποίησε  κέρδη μετά από φόρους,  μειωμένα κατά 120.970 € ή 7,04% σε σχέση με εκείνα της συγκρίσιμης περιόδου του 2019, ενώ σωρευτικά στη περίοδο 1/1-30/9/2020 πραγματοποίησε ζημίες μετά από φόρους 3.346.180 € έναντι κερδών μετά από φόρους 1.343.762 € κατά τη συγκρίσιμη περίοδο.

Στο τρίτο τρίμηνο 2020 ο Όμιλος πραγματοποίησε κέρδη μετά από φόρους που αναλογούν  στους ιδιοκτήτες της Μητρικής,  μειωμένα κατά 113.862 € ή 6,64% σε σχέση με εκείνα της συγκρίσιμης περιόδου του 2019, ενώ σωρευτικά στη περίοδο 1/1-30/9/2020 πραγματοποίησε ζημίες μετά από φόρους που αναλογούν στους ιδιοκτήτες της Μητρικής  3.346.180 € έναντι κερδών μετά από φόρους που αναλογούν στους ιδιοκτήτες της Μητρικής 1.343.762 € κατά τη συγκρίσιμη περίοδο.

Σημειώνεται ότι, η Μητρική και ο Όμιλος κατά το ενιάμηνο του 2020 και του 2019 δεν είχαν έσοδα και έξοδα από διακοπείσες δραστηριότητες ούτε πρόσθετα συνολικά εισοδήματα.

Παρατίθενται επιλεγμένα μεγέθη της Κατάστασης Χρηματοοικονομικής Θέσης κατά την 30/9/2020 και τα συγκριτικά αυτών:

ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ

Ο ΟΜΙΛΟΣ

ΕΤΑΙΡΕΙΑ

30/9/2020

31/12/2019

30/9/2020

31/12/2019

Σύνολο Καθαρής Θέσης Ιδιοκτητών Μητρικής

16.602.644

20.076.973

 21.576.470

 22.511.544

Σύνολο Καθαρής Θέσης

16.649.913

20.332.995

21.576.470

22.511.544

Μη τρέχουσες Δανειακές Υποχρεώσεις

6.924.570

3.300.271

5.374.570

3.295.663

Τρέχουσες Δανειακές Υποχρεώσεις

1.345.321

1.098.169

1.337.856

1.084.247

Σύνολο Δανεισμού

8.269.891

4.398.440

6.712.426

4.379.910

Από τον παραπάνω πίνακα προκύπτουν τα ακόλουθα:

Η Καθαρή Θέση της Μητρικής μειώθηκε κατά 935.074 € ή 4,15% συγκρινόμενη με εκείνη της 31/12/2019.

Το Σύνολο Καθαρής Θέσης Ιδιοκτητών Μητρικής μειώθηκε κατά 3.474.329 € ή 17,31% συγκρινόμενο με εκείνο της 31/12/2019.

Την 30/9/2020  τα δάνεια της Μητρικής ως προς τη ληκτότητα  τους  αποτελούνται κατά ποσοστό 19,93% από δάνεια με διάρκεια αποπληρωμής μικρότερης ή ίσης του ενός έτους, κατά ποσοστό 65,45% από δάνεια με διάρκεια αποπληρωμής μεταξύ ενός και πέντε ετών και κατά ποσοστό  14,62%  από δάνεια με διάρκεια αποπληρωμής άνω των πέντε ετών.

Κατά το τρίτο τρίμηνο του 2020 η Μητρική εισέπραξε κεφάλαια από δανεισμό 619.909 €, ενώ αποπλήρωσε δάνεια καταβάλλοντας  20.403 €. Κατά το ενιάμηνο του 2020 η Μητρική εισέπραξε κεφάλαια από δανεισμό 2.639.621 €, ενώ αποπλήρωσε δάνεια καταβάλλοντας  365.130 €.

Την 30/9/2020  τα δάνεια του Ομίλου ως προς τη ληκτότητα  τους  αποτελούνται κατά ποσοστό 16,27% από δάνεια με διάρκεια αποπληρωμής μικρότερης ή ίσης του ενός έτους, κατά ποσοστό 75,49% από δάνεια με διάρκεια αποπληρωμής μεταξύ ενός και πέντε ετών και κατά ποσοστό  8,24%  από δάνεια με διάρκεια αποπληρωμής άνω των πέντε ετών.

Κατά το τρίτο τρίμηνο του 2020 ο Όμιλος εισέπραξε κεφάλαια από δανεισμό 625.023 €, ενώ αποπλήρωσε δάνεια καταβάλλοντας 22.644 €. Κατά το ενιάμηνο του 2020 ο Όμιλος εισέπραξε κεφάλαια από δανεισμό 4.194.735 €, ενώ αποπλήρωσε δάνεια καταβάλλοντας 371.657 €.

Συνέπειες  της πανδημίας που προκάλεσε η νόσος COVID-19

 

Τα ενοποιημένα χρηματοοικονομικά μεγέθη αντικατοπτρίζουν κατά το μεγαλύτερο μέρος τους τις επενδύσεις του Ομίλου και τις αποδόσεις αυτών στον λειτουργικό τομέα “Σκάφη αναψυχής χωρίς μόνιμο πλήρωμα”. Λόγω της εμφάνισης της πανδημίας που προκάλεσε η νόσος COVID-19 επιβλήθηκαν σε όλες τις γεωγραφικές περιοχές στις οποίες ο Όμιλος εξυπηρετεί ναυλωτές περιοριστικά μέτρα στη τουριστική δραστηριότητα που αφορούσαν τόσο τους ημεδαπούς όσο και τους αλλοδαπούς επισκέπτες. Η πλειοψηφία των πελάτων του προαναφερόμενου λειτουργικού τομέα προέρχεται από χώρες της Ευρώπης, οι οποίες εμφάνισαν κατά το ενιάμηνο του 2020 υψηλή αύξηση της αποταμίευσης των νοικοκυριών. Λαμβάνοντας υπόψη τα προαναφερθέντα και τα χρηματοοικονομικά δεδομένα του ενιαμήνου του 2020 αναμένεται  μείωση το δωδεκάμηνο του 2020 σε σχέση με το δωδεκάμηνο του 2019  στα έσοδα από πωλήσεις σκαφών αναψυχής, στα έσοδα ναύλων σε ιδιοχρησιμοποιούμενα σκάφη αναψυχής και στα έσοδα από προμήθειες ναύλων σκαφών αναψυχής τρίτων. Τα έσοδα αυτά αθροιστικά αποτελούσαν το 98,7% των ενοποιημένων εσόδων πωλήσεων για τη χρήση 2019. Σημειώνεται ότι η Μητρική και οι θυγατρικές από το χρονικό σημείο που η νόσος COVID-19 εμφανίστηκε αξιοποίησαν όλα τα εκάστοτε διαθέσιμα μέσα για την διασφάλιση της υγείας του ανθρώπινου δυναμικού και των πελατών τους, την προσαρμογή των δαπανών τους στα εκάστοτε  επίπεδα εσόδων, την καλύτερη δυνατή διαχείριση των ταμειακών διαθεσίμων τους και την άντληση εξωτερικών κεφαλαίων.

Η πραγματοποίηση εμβολιασμού του πληθυσμού των χωρών- αγορών που αναμένεται να ξεκινήσει εντός του πρώτου τριμήνου του 2021 εκτιμάται ότι θα επιφέρει σημαντική χαλάρωση των περιοριστικών μέτρων στη τουριστική δραστηριότητα, αύξηση της διάθεσης για ταξίδια και αναψυχή και βελτίωση των οικονομικών προσδοκιών των νοικοκυριών. Η εμφάνιση αυτών των γεγονότων θα επιτρέψει την σταδιακή επάνοδο των χρηματοοικονομικών επιδόσεων του Ομίλου στα προ πανδημίας επίπεδα.