Κυριακούλης: Αποτελέσματα εννεαμήνου

Η ΚΥΡΙΑΚΟΥΛΗΣ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΑΙ ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ Α.Ε. ανακοινώνει ότι:

Παρατίθενται επιλεγμένα μεγέθη της Κατάστασης Συνολικών Εσόδων για το τρίτο τρίμηνο 2021, για το ενιάμηνο 2021 και τα συγκριτικά αυτών:

 

 ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
1/1-30/09/20211/1-30/09/20201/7-30/9/20211/7-30/9/20201/1-30/09/20211/1-30/09/20201/7-30/9/20211/7-30/9/2020
Έσοδα Πωλήσεων19.225.92623.052.5605.292.9807.031.5783.551.9742.123.8042.854.9611.960.320
Κέρδη/(Ζημιές) προ φόρων και τόκων (EBIT)(257.961)(3.079.976)1.870.9611.704.352190.815(671.970)106.3541.116.781
Κέρδη/(Ζημιές) προ φόρων  τόκων και αποσβέσεων (EBIDTA)969.285(1.896.058)2.292.9152.110.7211.288.372401.916802.8041.494.217
Κέρδη/(Ζημιές) μετά από φόρους(607.360)(3.346.180)1.767.2101.596.460(162.560)(935.074)1.067.3821.007.365
Κέρδη/(Ζημιές) μετά φόρων αποδιδόμενα στους μετόχους της Μητρικής(617.245)(3.338.870)1.763.2481.600.574(162.560)(935.074)1.067.3821.007.365

Από τον παραπάνω πίνακα προκύπτουν τα ακόλουθα:

Τα Έσοδα πωλήσεων  του τρίτου τριμήνου 2021 για την ΚΥΡΙΑΚΟΥΛΗΣ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΑΙ ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ Α.Ε. (Μητρική) εμφάνισαν αύξηση κατά 894.641 € ή 45,64% σε σχέση με τη συγκρίσιμη περίοδο, ενώ σωρευτικά τα Έσοδα πωλήσεων περιόδου 1/1-30/9/2021 εμφάνισαν αύξηση 1.428.170 € ή 67,25% σε σχέση με τη συγκρίσιμη περίοδο.

Τα Έσοδα πωλήσεων του τρίτου τριμήνου 2021 για τον Όμιλο εμφάνισαν μείωση κατά 1.738.589 € ή 24,73% σε σχέση με τη συγκρίσιμη περίοδο, ενώ σωρευτικά τα Έσοδα πωλήσεων  περιόδου 1/1-30/9/2021 εμφάνισαν μείωση 3.826.634 € ή 16,60% σε σχέση με τη συγκρίσιμη περίοδο.

Στο τρίτο τρίμηνο 2021 η Μητρική πραγματοποίησε κέρδη μετά από φόρους, αυξημένα κατά 60.017 € ή 5,96% σε σχέση με εκείνα της συγκρίσιμης περιόδου του 2020, ενώ σωρευτικά στη περίοδο 1/1-30/9/2021  πραγματοποίησε ζημίες μετά από φόρους, μειωμένες κατά 772.514 € ή 82,62% σε σχέση με τη συγκρίσιμη περίοδο.

Στο τρίτο τρίμηνο 2021 ο Όμιλος  πραγματοποίησε  κέρδη μετά από φόρους,  αυξημένα κατά 170.751 € ή 10,70% σε σχέση με εκείνα της συγκρίσιμης περιόδου του 2020, ενώ σωρευτικά στη περίοδο 1/1-30/9/2021 πραγματοποίησε ζημίες μετά από φόρους, μειωμένες κατά 2.738.820 € ή 81,85% σε σχέση με τη συγκρίσιμη περίοδο.

Στο τρίτο τρίμηνο 2021 ο Όμιλος πραγματοποίησε κέρδη μετά από φόρους που αναλογούν  στους ιδιοκτήτες της Μητρικής,  αυξημένα κατά 162.674 € ή 10,16% σε σχέση με εκείνα της συγκρίσιμης περιόδου του 2020, ενώ σωρευτικά στη περίοδο 1/1-30/9/2021 πραγματοποίησε ζημίες μετά από φόρους που αναλογούν στους ιδιοκτήτες της Μητρικής, μειωμένες κατά 2.721.625 € ή 81,51%  σε σχέση με τη συγκρίσιμη περίοδο.

Σημειώνεται ότι, η Μητρική και ο Όμιλος κατά το ενιάμηνο του 2021 και του 2020 δεν είχαν έσοδα και έξοδα από διακοπείσες δραστηριότητες ούτε πρόσθετα συνολικά εισοδήματα.

Παρατίθενται επιλεγμένα μεγέθη της Κατάστασης Χρηματοοικονομικής Θέσης κατά την 30/9/2021 και τα συγκριτικά αυτών:

ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ
Ο ΟΜΙΛΟΣΕΤΑΙΡΕΙΑ
30/9/202131/12/202030/9/202131/12/2020
Σύνολο Καθαρής Θέσης Ιδιοκτητών Μητρικής14.214.16014.831.405      21.576.47021.576.470
Σύνολο Καθαρής Θέσης14.255.95914.863.31921.576.47020.508.294
Μη τρέχουσες Δανειακές Υποχρεώσεις7.414.2576.637.6245.374.5705.087.624
Τρέχουσες Δανειακές Υποχρεώσεις1.759.3581.323.8701.337.8561.322.316
Σύνολο Δανεισμού9.173.6157.961.4946.712.4266.409.940

Από τον παραπάνω πίνακα προκύπτουν τα ακόλουθα:

Η Καθαρή Θέση της Μητρικής μειώθηκε κατά 162.558 € ή 0,79% συγκρινόμενη με εκείνη της 31/12/2020.

Το Σύνολο Καθαρής Θέσης Ιδιοκτητών Μητρικής μειώθηκε κατά 607.360 € ή 4,08% συγκρινόμενο με εκείνο της 31/12/2020.

Την 30/9/2021  τα δάνεια της Μητρικής συνιστούν  το 16,84% του συνόλου των ιδίων κεφαλαίων και υποχρεώσεων. Ως προς τη ληκτότητα  τους  αποτελούνται κατά 18,35% από δάνεια με διάρκεια αποπληρωμής μικρότερης ή ίσης του ενός έτους, κατά 70,16% από δάνεια με διάρκεια αποπληρωμής μεταξύ ενός και πέντε ετών και κατά 11,49%  από δάνεια με διάρκεια αποπληρωμής άνω των πέντε ετών.

Κατά το τρίτο τρίμηνο του 2021 η Μητρική δεν εισέπραξε κεφάλαια από δανεισμό, ενώ αποπλήρωσε δάνεια καταβάλλοντας  404.060 €. Κατά το ενιάμηνο του 2021 η Μητρική εισέπραξε κεφάλαια από δανεισμό 2.274.400 €, ενώ αποπλήρωσε δάνεια καταβάλλοντας  1.083.058 €.

Την 30/9/2021  τα δάνεια του Ομίλου συνιστούν το 16,79% του συνόλου των ιδίων κεφαλαίων και υποχρεώσεων. Ως προς τη ληκτότητα  τους  αποτελούνται κατά 19,18% από δάνεια με διάρκεια αποπληρωμής μικρότερης ή ίσης του ενός έτους, κατά 74,53% από δάνεια με διάρκεια αποπληρωμής μεταξύ ενός και πέντε ετών και κατά 6,29%  από δάνεια με διάρκεια αποπληρωμής άνω των πέντε ετών.

Κατά το τρίτο τρίμηνο του 2021 ο Όμιλος δεν εισέπραξε κεφάλαια από δανεισμό, ενώ αποπλήρωσε δάνεια καταβάλλοντας 405.691 €. Κατά το ενιάμηνο του 2021 ο Όμιλος εισέπραξε κεφάλαια από δανεισμό 2.274.400 €, ενώ αποπλήρωσε δάνεια καταβάλλοντας 1.084.688 €.

Επιπτώσεις της πανδημίας που προκάλεσε η νόσος COVID-19

Κατά τους πρώτους εννέα μήνες του 2021, όπως και κατά το αντίστοιχο χρονικό διάστημα του 2020, ο Όμιλος λειτούργησε υπό συνθήκες υγειονομικής κρίσης, η οποία προκλήθηκε από τη νόσο COVID-19. Με στόχο τον περιορισμό της εξάπλωσης αυτής της νόσου, το σύνολο σχεδόν των χωρών του κόσμου, συμπεριλαμβανομένης της Ελλάδας, επέβαλε μέτρα περιορισμού των ενδοσυνοριακών και διασυνοριακών μετακινήσεων ανθρώπων με ταυτόχρονη συρρίκνωση ή αναστολή μέρους των παραγωγικών δραστηριοτήτων. Τα μέτρα ήταν αυστηρότερα κατά τους πέντε πρώτους μήνες του 2021, ενώ από τον Ιούνιο και μετά επήλθε χαλάρωση αυτών. Οι κοινωνικές και οικονομικές συνθήκες που διαμορφωθήκαν είχαν αρνητική επίδραση στα έσοδα όλων των λειτουργικών  τομέων του Ομίλου. Επηρέασαν δυσμενώς την κυκλοφοριακή ταχύτητα απαιτήσεων, γεγονός το οποίο οδήγησε σε αυξημένες αναμενόμενες  πιστωτικές ζημιές συγκριτικά με εκείνες των προ κορονοϊού χρήσεων. Λαμβάνοντας υπόψη τα προαναφερθέντα και τα χρηματοοικονομικά δεδομένα του ενιαμήνου του 2021, αναμένονται για το 12μηνο του 2021 ζημιές μετά από φόρους σε ατομικό και ενοποιημένο επίπεδο, σημαντικά μειωμένες  σε σχέση με εκείνες του 12μήνου του 2020. Επισημαίνεται ότι, η Μητρική και οι θυγατρικές αξιοποιούν όλα τα εκάστοτε διαθέσιμα μέσα για την προστασία της υγείας του ανθρώπινου δυναμικού και των πελατών τους, την προσαρμογή των δαπανών τους στα εκάστοτε  επίπεδα εσόδων, την καλύτερη δυνατή διαχείριση των ταμειακών διαθεσίμων τους και την άντληση εξωτερικών κεφαλαίων. Ωστόσο, η επάνοδος των χρηματοοικονομικών επιδόσεων του Ομίλου στα προ πανδημίας επίπεδα υπόκειται σε αβεβαιότητες που αφορούν κυρίως την πορεία της υγειονομικής κρίσης, όπως τα πληθυσμιακά ποσοστά εμβολιασμού και η εμφάνιση μεταλλάξεων του κορονοϊού SARS-CoV-2.

Επιπτώσεις της Ενεργειακής Κρίσης

Η επίδραση του κόστους παροχής ενέργειας επί των χρηματοοικονομικών μεγεθών του Ομίλου κρίνεται αμελητέα. Η κατανάλωση ενέργειας των ενοποιούμενων εταιρειών αφορά κατά κύριο λόγο την ηλεκτροδότηση κτιρίων γραφείων, κτιρίου στάθμευσης οχημάτων και λιμενικών εγκαταστάσεων, ενώ ελάχιστο μέρος αυτής αφορά την ηλεκτροδότηση των σκαφών αναψυχής κατά τη χρονική διάρκεια του ελλιμενισμού τους. Στον ακόλουθο πίνακα παρουσιάζονται τα έξοδα κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας περιόδου 1/1/2021-30/9/2021 ως ποσοστό των εσόδων πωλήσεων αυτής της περιόδου, για εκείνες τις εταιρείες που έχουν την μεγαλύτερη συνεισφορά στα ενοποιημένα έσοδα πωλήσεων:

1/1/2021-30/9/2021
ΚΥΡΙΑΚΟΥΛΗΣ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΑΙ ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΑΙ Ν.Α.Ε.
ΜΑΡΙΝΑ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ Α.Ε.
ΚΥΡΙΑΚΟΥΛΗΣ ΜΑΡΙΝΕΣ Α.Ε.
SARL KIRIACOULIS FRANCE (Όμιλος) *
Έσοδα πωλήσεων
3.551.974
453.279
131.217
16.763.624
Ηλεκτρική ενέργεια
16.140
28.608
2.412
1.548
%  των εσόδων πωλήσεων
0,45
6,31
1,84
0,01

* Περιλαμβάνονται οι εταιρείες SARL KIRIACOULIS FRANCE,  SARL VENT PORTANT, SARL KIRIACOULIS POINT D’AMURE και SCI DU DONATOR.

Τονίζεται ότι, όλες οι εγκαταστάσεις του Ομίλου χρησιμοποιούν, για τον εσωτερικό και εξωτερικό φωτισμό τους, λαμπτήρες χαμηλής κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας, ενώ ταυτόχρονα δίνεται ιδιαίτερη έμφαση στην ορθολογική (ανάλογα με τις κλιματολογικές συνθήκες) ρύθμιση θερμοκρασίας κατά την χρήση των κλιματιστικών μηχανημάτων.