Κυριακούλης: Ανακοίνωση οικονομικού ημερολογίου 2020

Στο πλαίσιο της ορθής και έγκαιρης ενημέρωσης του επενδυτικού κοινού, σύμφωνα με τα άρθρα 4.1.2 (παρ. 1 εδ. β) και 4.1.3.15.1 του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών,  η ΚΥΡΙΑΚΟΥΛΗΣ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΑΙ ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ Α.Ε. ανακοινώνει το Οικονομικό Ημερολόγιο έτους 2020:

-Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων: Τετάρτη 29 Ιουλίου 2020.

Η Εταιρεία υπενθυμίζει ότι οι Οικονομικές Καταστάσεις 2019 θα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα της Εταιρείας (kiriacoulis.com ) την 30/06/2020.

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας σκοπεύει να προτείνει στην Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων τη μη διανομή μερίσματος για τη χρήση του 2019. Σε περίπτωση που η Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων διαφοροποιηθεί με απόφασή της από την προαναφερθείσα πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου, θα υπάρξει τροποποίηση του παρόντος και ενημέρωση του επενδυτικού κοινού με καινούρια ανακοίνωση.

30/06/2020