Κτήμα Λαζαρίδη: Σχολιασμός εννεαμήνου 2020

Η ΚΤΗΜΑ ΚΩΣΤΑ ΛΑΖΑΡΙΔΗ A.E., σε συνέχεια επιστολής της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς με αριθμό πρωτοκόλλου 2503/18.11.2020, η οποία κοινοποιήθηκε σε όλες τις εισηγμένες εταιρίες στην οργανωμένη αγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών, ενημερώνει το επενδυτικό κοινό για την πορεία των εργασιών της ως ακολούθως:

Βασικά οικονομικά μεγέθη:

Όμιλος(ποσά σε χιλ.ευρώ) Εννεάμηνο 2020 Εννεάμηνο 2019 % μεταβολή Γ΄Τρίμηνο 2020 Γ΄Τρίμηνο 2019 % μεταβολή
Κύκλος εργασιών 8.513 9.090 -6,3% 3.073 2.704 13,6%
Μικτό κέρδος από τις δραστηριότητες 3.713 4.060 -8,6% 1.421 1.412 0,7%
Κέρδη προ φόρων τόκων και αποσβέσεων 2.581 2.447 5,5% 992 929 6,8%
Κέρδη προ φόρων τόκων 1.782 1.789 -0,4% 723 688 5,1%
Κέρδη προ φόρων 1.587 1.595 -0,5% 677 632 7,0%
Εταιρεία(ποσά σε χιλ.ευρώ) Εννεάμηνο 2020 Εννεάμηνο 2019 % μεταβολή Γ΄Τρίμηνο 2020 Γ΄Τρίμηνο 2019 % μεταβολή
Κύκλος εργασιών 8.455 9.014 -6,2% 3.053 2.636 15,8%
Μικτό κέρδος από τις δραστηριότητες 3.998 4.237 -5,6% 1.756 1.598 9,9%
Κέρδη προ φόρων τόκων και αποσβέσεων 2.550 2.449 4,1% 978 921 6,2%
Κέρδη προ φόρων τόκων 1.766 1.810 -2,4% 724 699 3,5%
Κέρδη προ φόρων 1.557 1.598 -2,6% 662 624 6,1%

Όπως προκύπτει από την παράθεση των βασικών οικονομικών μεγεθών του εννεαμήνου, τόσο ο Όμιλος όσο και η Εταιρία κατάφεραν, παρά τη σημαντική μείωση της τουριστικής κίνησης τους καλοκαιρινούς μήνες και την αναστολή λειτουργίας των χώρων εστίασης κατά το πρώτο κύμα της πανδημίας, να διατηρήσουν σχεδόν στα περσινά επίπεδα  τόσο τις πωλήσεις (μείωση μόνο κατά 570 χιλ. ευρώ περίπου),  όσο και την κερδοφορία.  Ο Όμιλος και η Εταιρία το τρίτο τρίμηνο σχεδόν κάλυψαν τις απώλειες των προηγούμενων μηνών, αφού το τρίτο τρίμηνο κινήθηκε ανοδικά σε πωλήσεις σε σχέση με το αντίστοιχο περσινό τρίτο τρίμηνο.

Ο συνολικός τραπεζικός δανεισμός παραμένει σταθερός σε σχέση με τις 30/6/2020 παρά τη συνέχιση του επενδυτικού πλάνου της εταιρίας και αναλύεται παρακάτω:

Όμιλος(ποσά σε χιλ.ευρώ 30/9/2020 30/6/2020
Συνολικός τραπεζικός δανεισμός 8.164 8.517
Μείον Διαθέσιμα -1.392 -1.791
Καθαρός τραπεζικός δανεισμός 6.772 6.726
Εταρία(ποσά σε χιλ.ευρώ 30/9/2020 30/6/2020
Συνολικός τραπεζικός δανεισμός 8.164 8.514
Διαθέσιμα -1.360 -1.747
Καθαρός τραπεζικός δανεισμός 6.803 6.767

 

Κατά το τελευταίο τρίμηνο του 2020 δεν αναμένεται να συνεχιστεί η καλή πορεία του τρίτου τριμήνου, καθώς το δεύτερο κύμα της αναστολής λειτουργίας της εστίασης , επηρεάζει αρνητικά τις πωλήσεις του Ομίλου και της Εταιρίας στο τρίμηνο αυτό, χωρίς ωστόσο να μπορεί να γίνει αξιόπιστη εκτίμηση για την επίδραση του τελευταίου τριμήνου στα συνολικά κέρδη της χρήσης.