ΚΡΙ ΚΡΙ: Συνεχίζοντας πιστά στην ανοδική πορεία που έχει χαράξει ο όμιλος

ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
Ο κύκλος εργασιών ανήλθε σε 57.402 χιλ € στο εξάμηνο 2019, έναντι 50.999 χιλ € του εξαμήνου 2018 (αυξημένος +12,6%). Οι πωλήσεις παγωτού εμφανίζουν μικρή μείωση κατά
-1,5% και διαμορφώθηκαν σε 16.209 χιλ € έναντι 16.456 χιλ € στην αντίστοιχη προηγούμενη περίοδο. Οι πωλήσεις γαλακτοκομικών παρουσίασαν αύξηση κατά +19,1% και διαμορφώθηκαν σε 40.978 χιλ € έναντι 34.421 χιλ € στην αντίστοιχη προηγούμενη περίοδο.Τέλος, οι εξαγωγές της εταιρείας διαμορφώθηκαν στο 39,3% των συνολικών πωλήσεων προϊόντων παρουσιάζοντας αύξηση +32,7%.
ΚΕΡΔΟΦΟΡΙΑ
Το περιθώριο μικτού κέρδους διαμορφώθηκε σε 39,0% (2018: 42,0%), και συγκεκριμένα α) στο παγωτό σε 51,1% (2018: 52,0%) και β) στα γαλακτοκομικά σε 34,7% (2018: 37,7%).
Τα κέρδη προ φόρων ανήλθαν σε 10.503 χιλ € στο εξάμηνο 2019, έναντι 10.171 χιλ € του εξαμήνου 2018 (αύξηση 3,3%),

  • Ενώ τα καθαρά κέρδη μετά από φόρους διαμορφώθηκαν σε 7.638 χιλ € από 7.360 χιλ €
  • Αντίστοιχα τα λειτουργικά κέρδη EBITDA διαμορφώθηκαν σε 12.230 χιλ € έναντι 11.708 χιλ € στην αντίστοιχη προηγούμενη περίοδο (αύξηση 4,5%).

ΔΑΝΕΙΣΜΟΣ
Η διοίκηση επιδιώκει να διατηρεί μικρή έκθεση σε δανειακά κεφάλαια. Κατά την 30/6/2019, το υπόλοιπο των οφειλόμενων δανείων της Εταιρείας ανέρχεται σε 12.820 χιλ. € περίπου, ενώ ο καθαρός δανεισμός είναι μηδενικός.

  • Σύνολο ιδίων κεφαλαίων: 63.457.166 από 55.831.036
  • Ταμιακά διαθέσιμα και ισοδύναμα: 13.371.977 από 10.987.188