ΚΡΙ-ΚΡΙ: Απόκτηση 800 ιδίων μετοχών

Η Εταιρεία με την επωνυμία “ΚΡΙ-ΚΡΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ & ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ”, με Α.Φ.Μ. 094289571 και αριθ. Γ.Ε.ΜΗ. 113772252000 [εφεξής η “Εταιρεία”], ανακοινώνει ότι, κατ’ εφαρμογή της από 07.07.2020 απόφασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης καθώς και σε συνέχεια των συνακόλουθων από 08.07.2020 και 30.09.2020 ανακοινώσεών της, την 26.01.2021 απέκτησε μέσω του Χρηματιστηρίου Αθηνών 800 ίδιες μετοχές με μέση σταθμισμένη τιμή κτήσης 6,5950 ευρώ ανά μετοχή, συνολικής αξίας 5.276,00 ευρώ.

Οι αποκτήσεις αυτές πραγματοποιήθηκαν μέσω του μέλους του Χρηματιστηρίου Αθηνών με την επωνυμία Εθνική Χρηματιστηριακή Α.Ε.Π.Ε.Υ. Μετά και την προαναφερόμενη απόκτηση, η Εταιρεία κατέχει συνολικά 21.682 ίδιες μετοχές, ήτοι ποσοστό 0,066% του συνόλου των μετοχών της Εταιρείας.