ΚΡΕΚΑ: Δημοσίευση εξαμηνιαίας οικονομικής έκθεσης 01/01/2020-30/06/2020

Σας ενημερώνουμε ότι η Εξαμηνιαία Οικονομική Έκθεση Περιόδου 01/01/2020-30/06/2020 της εταιρίας ΚΡΕ.ΚΑ Α.Ε. αναρτήθηκε στις 30/09/2020 στο διαδίκτυο στη διεύθυνση http://www.kreka.gr.