ΚΡΕΚΑ: Δημοσίευση εξαμηνιαίας οικονομικής έκθεσης 01/01/2019-30/06/2019

Σας ενημερώνουμε ότι η Εξαμηνιαία Οικονομική Έκθεση Περιόδου 01/01/2019-30/06/2019 της εταιρίας ΚΡΕ.ΚΑ Α.Ε. αναρτήθηκε στις 30/09/2019 στο διαδίκτυο στη διεύθυνση http://www.kreka.gr.