ΚΡΕΚΑ: Δημοσίευση ετήσιας οικονομικής έκθεσης χρήσης 2018

Σας ενημερώνουμε ότι η Ετήσια Οικονομική Έκθεση Περιόδου 01/01/2018-31/12/2018 της εταιρίας ΚΡΕ.ΚΑ Α.Ε. αναρτήθηκε στις 30/04/2019 στο διαδίκτυο στη διεύθυνση http://www.kreka.gr.