ΚΡΕΚΑ: Δημοσίευση ετήσιας οικονομικής έκθεσης 01/01/2020-31/12/2020

Σας ενημερώνουμε ότι η Ετήσια Οικονομική Έκθεση Περιόδου 01/01/2020-31/12/2020 της εταιρίας ΚΡΕ.ΚΑ Α.Ε. αναρτήθηκε στις 29/06/2021 στο διαδίκτυο στη διεύθυνση http://www.kreka.gr.