ΚΡΕΚΑ: Ανακοίνωση

Η ΚΡΕ.ΚΑ A.E., σε συνέχεια επιστολής της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς με αριθμό πρωτοκόλλου 2503/18.11.2020, η οποία κοινοποιήθηκε σε όλες τις εισηγμένες εταιρίες στην οργανωμένη αγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών, ενημερώνει το επενδυτικό κοινό για την πορεία των εργασιών της ως ακολούθως:

Βασικά οικονομικά μεγέθη :

οσά σε χιλ.ευρώ) Εννεάμηνο 2020 Εννεάμηνο 2019 % μεταβολή Γ‘ Τρίμηνο 2020 Γ‘ Τρίμηνο 2019 % μεταβολή
Κύκλος εργασιών 17.398 19.506 -10,8% 5.492 6.902 -20,4%
Κέρδη / (Ζημίες) προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων (419) (462) -9,3% 137 (365)
(Ζημίες) προ φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων (908) (989) -8,3% (24) (539) -95,6%
(Ζημίες)  προ φόρων (2.854) (2.052) 39,1% (428) (683) -37,4%

Όπως προκύπτει από την παράθεση των βασικών οικονομικών μεγεθών του εννεαμήνου   η μείωση του κύκλου εργασιών συνεχίστηκε και στο τρίτο τρίμηνο του έτους με πτώση που αγγίζει αθροιστικά στο εννεάμηνο το 10,8%.   Παρά την πτώση του κύκλου εργασιών η εταιρία  κατάφερε να βελτιώσει τα αποτελέσματα της σε σχέση με το εξάμηνο, καθώς το τρίτο τρίμηνο παρουσίασε κέρδη προ τόκων και αποσβέσεων έναντι ζημιών στο εξάμηνο.

Οι τραπεζικές υποχρεώσεις της εταιρίας στις 30/9/2020 ανήλθαν σε 28,14 εκατ. ευρώ, ενώ οι συνολικές υποχρεώσεις ανήλθαν σε 35 εκατ. ευρώ.

Κατά το τελευταίο τρίμηνο του 2020 το δεύτερο κύμα των αναστολών λειτουργίας των καταστημάτων, επηρεάζει αρνητικά τις πωλήσεις της Εταιρίας στο τρίμηνο αυτό, χωρίς ωστόσο να μπορεί να γίνει αξιόπιστη εκτίμηση για την επίδραση του τελευταίου τριμήνου στα συνολικά αποτελέσματα της χρήσης.