ΚΡΕΚΑ: Ανακοίνωση για διόρθωση επί της εξαμηνιαίας οικονομικής έκθεσης

Η εταιρία “ΚΡΕ.ΚΑ Α.Ε.” ενημερώνει το επενδυτικό κοινό, ότι, εκ παραδρομής στην Εξαμηνιαία Οικονομική Έκθεση της περιόδου 01.01-30.06.2020, που δημοσιοποιήθηκε την 30.09.2020, στην Κατάσταση Μεταβολών Καθαρής Θέσης παρατίθενται συγκριτικά στοιχεία για τη χρήση που έληξε την 31.12.2019 αντί της συγκριτικής περιόδου, ήτοι 30.06.2019. Παραθέτουμε ορθή απεικόνιση των στοιχείων της Κατάστασης Μεταβολών Καθαρής Θέσης κατά την 30.06.2020 και κατά την 30.06.2019 αντίστοιχα.

 

 

 

Μετοχικό κεφάλαιο

 

Διαφορά υπέρ το άρτιο

 

 

Αποθεματικά

 

 

Αποτ/τα εις νέο

 

 

 

Σύνολο

 

Υπόλοιπα την 1/1/2019 4.631.390 4.619.376 6.527.629 (27.733.972) (11.955.577)
Επίδραση από υιοθέτηση ΔΠΧΑ 16       453 453
Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα μετά από φόρους        

(1.345.464)

 

(1.345.464)

Μεταφορές     27.682 (27.682)  
Υπόλοιπα την 30/6/2019 4.631.390 4.619.376 6.555.311 (29.106.665) (13.300.588)
         
 

 

Μετοχικό κεφάλαιο

 

Διαφορά υπέρ το άρτιο

 

 

Αποθεματικά

 

 

Αποτ/τα εις νέο

 

 

 

Σύνολο

Υπόλοιπα την 1/1/2020 4.631.390 4.619.376 6.582.993 (31.899.582) (16.065.823)
Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα μετά από φόρους        

(2.122.666)

 

(2.122.666)

Μεταφορές     27.682 (27.682)  
Υπόλοιπα την 30/6/2020 4.631.390 4.619.376 6.610.