ΚΡΕ.ΚΑ: Στις 2 Σεπτεμβρίου η Ετήσια ΓΣ

H ΚΡΕ.ΚΑ Α.Ε., στο πλαίσιο των υποχρεώσεών της που απορρέουν από τις παραγράφους 4.1.2 και 4.1.4.3.1 του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών Α.Ε., ανακοινώνει το Οικονομικό Ημερολόγιο έτους 2019, το οποίο έχει ως ακολούθως:

Τρίτη 30 Απριλίου  2019: Ανακοίνωση Ετήσιας Οικονομικής Έκθεσης 2018 κατά ΔΛΠ/ΔΠΧΠ και δημοσίευσή της στην Ιστοσελίδα της εταιρείας (μετά τη λήξη της συνεδρίασης του Χ.Α.).

Δευτέρα 02 Σεπτεμβρίου 2019: Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων. Δεν θα γίνει πρόταση διανομής μερίσματος από την Εταιρία στην Τακτική Γενική Συνέλευση.

Δευτέρα 30 Σεπτεμβρίου 2019: Ανακοίνωση Εξαμηνιαίας Οικονομικής Έκθεσης 2018 κατά ΔΛΠ/ΔΠΧΠ και δημοσίευσή της στην Ιστοσελίδα της εταιρείας (μετά τη λήξη της συνεδρίασης του Χ.Α.).

Στην περίπτωση που η Εταιρία αποφασίσει αλλαγή των παραπάνω ημερομηνιών ή /και αποφασισθεί διανομή μερίσματος από την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων θα ενημερώσει έγκαιρα το επενδυτικό κοινό με νεότερη ανακοίνωση.

Οι οικονομικές καταστάσεις βάσει ΔΠΧΑ θα είναι διαθέσιμα στην ιστοσελίδα της Εταιρείας www.kreka.gr  και στην ιστοσελίδα του Χ.Α. www.helex.gr την ίδια ημέρα.