ΚΡΕ.ΚΑ: Παράταση θητείας μελών ισχύοντος Δ.Σ.

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας κατά τη συνεδρίασή του της 19ης Μαΐου 2021,  αφού έλαβε υπ΄ όψιν του το άρθρο 11 παρ. 2 του καταστατικού της Εταιρείας, επιβεβαίωσε ότι συντρέχουν οι προϋποθέσεις αυτοδίκαιης παράτασης της θητείας των μελών του ισχύοντος διοικητικού συμβουλίου, που λήγει την 22.06.2021,  μέχρι τη σύγκληση της επόμενης τακτικής γενικής συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας και συνεπώς παρατείνεται αυτοδίκαια η θητεία των μελών του ισχύοντος Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας μέχρι την ημερομηνία διεξαγωγής της  επόμενης τακτικής γενικής συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας και μέχρι τη λήψη της σχετικής απόφασης.