ΚΡΕ.ΚΑ: Γνωστοποίηση συναλλαγών

Η Εταιρία  ΚΡΕ.ΚΑ ΑΕ ενημερώνει, σύμφωνα με τον Ν. 3556/2007, την απόφαση 1/434/03.07.2007 και την Εγκύκλιο 33 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, ότι σύμφωνα με σχετικές γνωστοποιήσεις που έλαβε (TR-1), από τους κ. Γρηγόριο Κιουτσούκωστα, κ. Κυριάκο Κιουτσούκωστα και κ. Ελευθέριο Κιουτσούκωστα, έλαβαν χώρα οι ακόλουθες σημαντικές μεταβολές στα ποσοστά συμμετοχής στο μετοχικό κεφάλαιο και στα δικαιώματα ψήφου επί των μετοχών της Εταιρίας:

Ο κ. Γρηγόριος Κιουτσούκωστας, στις 21/11/2022  μετέφερε σε κοινή επενδυτική μερίδα με συνδικαιούχους τους κ. Κυριάκο Κιουτσούκωστα και κ. Ελευθέριο Κιουτσούκωστα 500.000 κοινές ονομαστικές μετοχές μετά δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρίας, άμεσης ιδιοκτησίας.

Μετά την ως άνω μεταβίβαση το ποσοστό της άμεσης και έμμεσης συμμετοχής του κ. Γρηγορίου Κιουτσούκωστα επί του συνόλου του μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρίας παρέμεινε  13,45%,  εκ των οποίων 6,434% σε ατομική επενδυτική μερίδα και 7,017% σε κοινή επενδυτική μερίδα με τους κ. Ελευθέριο Κιουτσούκωστα και κ. Κυριάκο Κιουτσούκωστα.

Μετά την ως άνω μεταβίβαση το ποσοστό της άμεσης και έμμεσης συμμετοχής του κ. Κυριάκου Κιουτσούκωστα επί του συνόλου του μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρίας ανήλθε στο 7,017%, από κοινού με τους κ. Ελευθέριο Κιουτσούκωστα και κ. Γρηγόριο Κιουτσούκωστα, μέσω κοινής επενδυτικής μερίδας.

Μετά την ως άνω μεταβίβαση το ποσοστό της άμεσης και έμμεσης συμμετοχής του κ. Ελευθέριου Κιουτσούκωστα επί του συνόλου του μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρίας ανήλθε στο 7,017%, από κοινού με τους κ. Κυριάκο Κιουτσούκωστα και κ. Γρηγόριο Κιουτσούκωστα μέσω κοινής επενδυτικής μερίδας.