Κορρές: Ανακοινώσεις έκτακτης ΓΣ

Η “ΚΟΡΡΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ – ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ” (η “Εταιρεία”) ανακοινώνει στο επενδυτικό κοινό τα ακόλουθα:

1) Την 12η Ιουλίου 2018, κατόπιν επιτυχούς ολοκλήρωσης της άσκησης του δικαιώματος εξαγοράς των μετοχών της Εταιρείας, σύμφωνα με το άρθρο 27 του Ν. 3461/2006, η κυπριακή εταιρεία “NISSOS HOLDINGS (CY) LTD”, ως μοναδική μέτοχος, συνήλθε στα γραφεία της Εταιρείας σε έκτακτη αυτόκλητη Γενική Συνέλευση, με μοναδικό θέμα ημερήσιας διάταξης την διαγραφή των μετοχών της Εταιρείας από το Χρηματιστήριο Αθηνών, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 17 παράγραφο 5 του Ν. 3371/2005.

2) Η Γενική Συνέλευση, με ομόφωνη απόφαση του εκπροσωπούμενου στην παρούσα συνεδρίαση ποσοστού 100% επί του συνολικού καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας, αποφάσισε την διαγραφή του συνόλου των κοινών ονομαστικών, άυλων, μετά ψήφου μετοχών της, ήτοι 13.586.500 μετοχών, ονομαστικής αξίας € 0,39 εκάστης από το Χρηματιστήριο Αθηνών, σύμφωνα με το άρθρο 17 παράγραφο 5 του Ν. 3371/2005 και την υποβολή σχετικού αιτήματος στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς. Παράλληλα δόθηκαν οι απαραίτητες εξουσιοδοτήσεις για την υλοποίηση της ως άνω απόφασης και την υποβολή του σχετικού αιτήματος στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς.