Κλουκίνας Λάππας: Νέα ονομαστική αξία 0,26 ευρώ/μετοχή από 10 Ιουνίου

Με τη νέα ονομαστική αξία 0,26 Ευρώ ανά μετοχή και χωρίς το δικαίωμα συμμετοχής στην επιστροφή κεφαλαίου με καταβολή μετρητών στους μετόχους ποσού ευρώ 0,04 ανά μετοχή θα είναι διαπραγματεύσιμες στο Χ.Α. από τη Δευτέρα 10.06.2019 οι μετοχές της εταιρίας, όπως ανακοίνωσε η εταιρεία Ι.ΚΛΟΥΚΙΝΑΣ-I.ΛΑΠΠΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ Α.Ε.
Όπως αναφέρει η εταιρεία σε σχετική ανακοίνωση, από την ίδια ημερομηνία, η τιμή εκκίνησης των μετοχών της εταιρίας στο Χ.Α. θα διαμορφωθεί σύμφωνα με τον Κανονισμό του Χρηματιστηρίου Αθηνών σε συνδυασμό με την υπ΄αριθ.26 απόφαση του Δ.Σ. του Χ.Α. όπως ισχύει.
Δικαιούχοι της επιστροφής κεφαλαίου είναι οι μέτοχοι που θα είναι εγγεγραμμένοι στα αρχεία του Σ.Α.Τ. της 11.06.2019 για την εν λόγω εισηγμένη εταιρία.
Ως ημερομηνία έναρξης καταβολής της επιστροφής κεφαλαίου ορίζεται η 14.06.2019. Η καταβολή των μετρητών για το ποσό της επιστροφής του κεφαλαίου θα ξεκινήσει από την 14.06.2019 και θα πραγματοποιηθεί μέσω της τράπεζας ALPHA BANKωςακολούθως:
1. Από τους Χειριστές των δικαιούχων μετόχων, εφόσον τους έχει χορηγηθεί το δικαίωμαείσπραξης.
2. Μέσω πίστωσης του λογαριασμού τους στην τράπεζα ALPHA BANK, εφόσον οι μέτοχοι έχουν δηλώσει την συγκεκριμένη τράπεζα ως χειριστή στο Σ.Α.Τ.
3. Από το Δίκτυο των καταστημάτων της τράπεζας ALPHA BANK στους μετόχους που δεν έχουν ζητήσει είσπραξη από τον Χειριστή τους ή των οποίων οι μετοχές φυλάσσονται στον Ειδικό Λογαριασμό των Ελληνικών Χρηματιστηρίων ή για μετοχές που τηρούνται σε μερίδες μη εμφανισθέντων επενδυτών.
Για την είσπραξη των μετρητών από το Δίκτυο καταστημάτων της τράπεζας ALPHA BANK είναι αναγκαία η προσκόμιση του Δελτίου Αστυνομικής τους Ταυτότητας και της εκτύπωσης στοιχείων του αριθμού Κ.Α.Μ.Ε. (Κωδ. Αριθμ. Μερίδας Επενδυτή στο ΣΑΤ).
Η πληρωμή σε τρίτο πρόσωπο πραγματοποιείται μόνον με την προσκόμιση εξουσιοδότησης, η οποία θα φέρει τα πλήρη στοιχεία τόσο του δικαιούχου μετόχου, όσο και του εξουσιοδοτούμενου (ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο, Α.Δ.Τ. & Α.Φ.Μ.), θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής από Αστυνομική ή άλλη Αρχή.
Με την πάροδο 12 μηνών από την ημερομηνία έναρξης καταβολής, δηλ. από την 13.06.2020, η επιστροφή κεφαλαίου σε μετρητά θα καταβάλλεται μόνο από τα γραφεία της εταιρίας (Ομήρου 2 και Τεω 17778 Ταύρος).
Υπενθυμίζεται ότι η Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της 23.04.2019 αποφάσισε την μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας κατά το ποσό των Ευρώ ενός εκατομμυρίου εξακοσίων οκτώ χιλιάδων επτακοσίων εξήντα οκτώ ευρώ και εβδομήντα δύο λεπτών του ευρώ (1.608.768,72 Ευρώ).
Η μείωση του μετοχικού κεφαλαίου θα πραγματοποιηθεί με αντίστοιχη μείωση της ονομαστικής αξίας της μετοχής από 0,30 Ευρώ σε 0,26 Ευρώ και επιστροφή κεφαλαίου με καταβολή μετρητών στους μετόχους ποσού ευρώ 0,04 ανά μετοχή.
Μετά την ως άνω μείωση, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας ανέρχεται στο ποσό των 10.456.996,68 Ευρώ, διαιρούμενο σε 40.219.218 ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας 0,26 Ευρώ.
To Υπουργείο Ανάπτυξης με την αριθ. 52261-16.05.2019 απόφασή του ενέκρινε την τροποποίηση του σχετικού άρθρου του Καταστατικού της εταιρίας.
Η Eπιτροπή των Εταιρικών Πράξεων του Χ.Α. στη συνεδρίασή της 30.05.2019 ενημερώθηκε για την μείωση της ονομαστικής αξίας των μετοχών της εταιρίας με επιστροφή κεφαλαίου με καταβολή μετρητών στους μετόχους ποσού ευρώ 0,04 ανά μετοχή.