​Κλουκίνας – Λάππας: Έκδοση ομολογιακού δανείου έως 11 εκατ. ευρώ

Στην υπογραφή σύμβασης για τη σύναψη Κοινού Εμπραγμάτως Εξασφαλισμένου Ομολογιακού Δανείου ύψους μέχρι 11,062 εκατ. ευρώ με διαχειριστή πληρωμών και ομολογιούχο δανειστή​ την Alpha Bank προχώρησε η εταιρεία Ι. Κλουκίνας – Ι. Λάππας.

Η διάρκεια του δανείου είναι οκταετής με περίοδο χάριτος ενός έτους και επιτόκιο 2,4% πλέον EURIBOR τριμήνου, και αποσκοπεί στην αναχρηματοδότηση υφιστάμενων δανειακών υποχρεώσεων της Εταιρείας προς την τράπεζα «ΑΛΦΑ ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑIΡΕIΑ»

Αναλυτικά στην ανακοίνωσή της η εταιρεία αναφέρει ότι σύμφωνα με τον Κανονισμό 596/2014, τον Ν. 3556/2007 και τις σχετικές αποφάσεις και εγκυκλίους της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και σε εκτέλεση της από 7.12.2020 απόφασης της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της και της από 8.12.2020 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της, ενημερώνει το επενδυτικό κοινό για την υπογραφή σύμβασης για τη σύναψη κοινού εμπραγμάτως εξασφαλισμένου ομολογιακού δανείου, βάσει των διατάξεων του Ν. 4548/2018, όπως ισχύει, ύψους μέχρι έντεκα εκατομμυρίων εξήντα δύο χιλιάδων Ευρώ (11.062.000,00) με διαχειριστή πληρωμών και ομολογιούχο δανειστή την αvώvυμη τραπεζική εταιρεία με την επωνυμία «ΑΛΦΑ ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑIΡΕIΑ».