Κλουκίνας – Λάππας: Αγορά 3.500 μετοχών από Λουκά Σπεντζάρη

H εταιρεία Ι. Κλουκίνας-Ι. Λάππαs ΑΕ ανακοινώνει ότι:

Σύμφωνα µε τις διατάξεις των άρθρων 3 & 21 του Ν.3556/2007 και σε συνδυασµό µε την διάταξη του άρθρου 11 της απόφασης 1/434/03.07.2007 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς o κος Λουκάς Σπεντζάρης, Αντιπρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της εταιρείας, προέβη στις 20/07/2018 σε αγορά 3.500 κοινών ονομαστικών μετοχών συνολικής αξίας 2.248,58 ευρώ συναλλαγή που γνωστοποιήθηκε στην εταιρεία σύµφωνα µε το άρθρο 13 του Ν.3340/2005.