Κλωστοϋφαντουργία Ναυπάκτου: Ανακοίνωση

Σε απάντηση της με αριθμό πρωτοκόλλου 2503/18.11.2020 επιστολής της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς η οποία κοινοποιήθηκε σε όλους τους εκδότες με κινητές αξίες εισηγμένες προς διαπραγμάτευση στη ρυθμιζόμενη αγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών και στα πλαίσια της ενημέρωσης του επενδυτικού κοινού σε συνδυασμό με την εν εξελίξει πανδημία του Covid-19, η Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία “ΚΛΩΣΤΟΫΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ Α.Β.Ε.Ε.” αναφορικά με τη διαμόρφωση των θεμελιωδών οικονομικών μεγεθών της κατά το εννεάμηνο της τρέχουσας χρήσης καθώς και του Γ΄ Τριμήνου αυτής , συγκρινόμενα παράλληλα και με την αντίστοιχη περίοδο της προηγούμενης χρήσης και τις προοπτικές που αφορούν την δραστηριότητας της σημειώνει τα ακόλουθα:

Ειδικότερα τα αποτελέσματα του Ομίλου και της Εταιρείας για το εννεάμηνο του 2020, συγκρινόμενα παράλληλα και με την αντίστοιχη περίοδο της προηγούμενης χρήσης έχουν συνοπτικά ως ακολούθως:

β) Τα κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων (EBIT) ανήλθαν σε επίπεδο Ομίλου σε 287.821 ευρώ, έναντι 1.060.521 ευρώ παρουσιάζοντας ποσοστιαία μείωση κατά 72,86% . Σε εταιρικό επίπεδο οι ζημίες προ φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων ανήλθαν σε 45.961 ευρώ έναντι κερδών 101.688 ευρώ την αντίστοιχη περίοδο της προηγούμενης χρήσης , παρουσιάζοντας ποσοστιαία μείωση κατά 145,20%.

δ) Τα κέρδη προ φόρων (EBT) ανήλθαν για τον Όμιλο σε 234.889 ευρώ, έναντι 981.067 ευρώ, μειωμένα κατά 746.178 ευρώ ήτοι 76,05% και για την Εταιρεία σε 273.355 ευρώ, έναντι 80.288 ευρώ, αυξημένα κατά 193.067 ευρώ ήτοι 240,46%. Σε συμπλήρωση των ανωτέρω οικονομικών μεγεθών της μητρικής εταιρείας αναφέρουμε ότι με την από 20 Ιουλίου 2020 απόφαση της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της κατά 51% θυγατρικής ΕΚΚΟΚΚΙΣΤΗΡΙΑ ΣΟΦΑΔΩΝ Α.Ε. , εγκρίθηκε η διανομή μερίσματος ύψους ευρώ 321.790 προς τη μητρική εταιρεία.

ΒΑΣΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ 9ΜΗΝΟΥ 2020