Κέρδη ύψους 44 εκατ. ευρώ!!!!!!!!!!!!!!!!! «έγραψε» το 2017 η F.H.L. Η. Κυριακίδης

Κέρδη ύψους 44 εκατ. ευρώ «έγραψε» το 2017 η βιομηχανία μαρμάρων F.H.L. Η. Κυριακίδης

www.inr.gr, 25 Ιουλίου 2018

  • Τη χρονιά με την υψηλότερη κερδοφορία στην ιστορία της επέλεξε η μακεδονική βιομηχανία εξόρυξης, επεξεργασίας, τοποθέτησης και εμπορίας μαρμάρων και παραγωγής και εμπορίας κονιαμάτων F.H.L. Ηλίας Κυριακίδης για να εξέλθει από το χρηματιστήριο της Αθήνας.
  • Τα καθαρά κέρδη της επιχείρησης από τις δραστηριότητες της μητρικής εταιρείας και των θυγατρικών της το 2017 εκτοξεύτηκαν στο επίπεδο των 43,95 εκατ. ευρώ.

Η επιχείρηση ιδρύθηκε ως Α.Ε. τον Νοέμβριο του 1991. Εδρεύει στην Προσοτσάνη Δράμας και διαθέτει στον νομό Δράμας τις περισσότερες από τις εξορυκτικές και βιομηχανικές εγκαταστάσεις της. Είναι μέλος του Επιμελητηρίου Δράμας.

Σύμφωνα με την ετήσια οικονομική έκθεση του διοικητικού της συμβουλίου, αναμένει ότι οι ενοποιημένες πωλήσεις της, που αυξήθηκαν αλματωδώς το 2017, θα ανέλθουν το 2018 σε ακόμη υψηλότερα επίπεδα, ενισχυμένες από την υψηλή ζήτηση λευκών μαρμάρων στην Κίνα, σε χώρες της Μέσης Ανατολής και της πρώην ΕΣΣΔ, στη Σιγκαπούρη, τη Νότια Κορέα, την Ινδονησία. Προσδοκά διατήρηση του μεικτού περιθωρίου της στα υψηλά επίπεδα του 2017 και συνεχίζει να υλοποιεί πρόγραμμα περιορισμού των δαπανών διοίκησης και διάθεσης των προϊόντων της, καθώς και επενδυτικό πρόγραμμα αύξησης της παραγωγικής της δυναμικότητας.

Σύμφωνα με τις χρηματοοικονομικές καταστάσεις της, η εταιρεία, από κοινού με τις θυγατρικές της, το 2017 κατέγραψε ενοποιημένα έσοδα 113,65 εκατ. ευρώ, αντί 66,54 εκατ. ευρώ το 2016, αυξημένα κατά 70,8% σε ποσοστό ή 47,11 εκατ. ευρώ σε αξία.

Οι πωλήσεις της αφορούσαν κατά 101,94 εκατ. ευρώ (89,7%) έτοιμα και ημιτελή προϊόντα μαρμάρου και κονιάματα και κατά τα υπόλοιπα 11,71 εκατ. ευρώ (10,3%) πρώτες ύλες, εμπορεύματα και παροχή υπηρεσιών. Επίσης, οι πωλήσεις οφείλονται κατά 83,7% (95,10 εκατ. ευρώ) σε προϊόντα και εμπορεύματα που διατέθηκαν στη διεθνή αγορά. Οι πωλήσεις της επί ελληνικού εδάφους (18,55 εκατ. ευρώ) αυξήθηκαν κατά 35,7% και ήταν ίσες προς το 16,3% των συνολικών. Συγχρόνως, αυξήθηκαν οι πωλήσεις σε χώρες της Ασίας (78,95 εκατ. ευρώ, 69,5% των συνολικών) κατά 74,9% και σε άλλες χώρες της Ευρώπης πλην της Ελλάδας (13,62 εκατ. ευρώ, 12% των συνολικών) κατά 326,9%. Οι πωλήσεις σε χώρες της Αφρικής (0,25 εκατ. ευρώ) μειώθηκαν κατά 26,5%, ενώ αυξήθηκαν οι πωλήσεις σε χώρες της Αμερικής (2,29 εκατ. ευρώ) κατά 4,1%.

Ο όμιλος ενίσχυσε την αποδοτικότητά του, καταγράφοντας μεικτά κέρδη 80,975 εκατ. ευρώ έναντι μεικτών κερδών 38,84 εκατ. ευρώ το 2016, αυξημένα κατά 108,5% (+42,14 εκατ. ευρώ). Ο συντελεστής των μεικτών κερδών του διευρύνθηκε κατά 12,9 εκατοστιαίες μονάδες, από το 58,4% στο 71,3%.

Κατόπιν αυτού, σημείωσε κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) 69,37 εκατ. ευρώ έναντι αντίστοιχων κερδών 30,22 εκατ. ευρώ το 2016, ενισχυμένα κατά 129,6% (+39,15 εκατ. ευρώ).

Η απόδοση των μέσων πάγιων και κυκλοφορούντων περιουσιακών στοιχείων του στη διάρκεια της χρήσης 2017 σε κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) ανήλθε σε 41,4%, έναντι 30,7% τη χρήση 2016, ενώ το συνολικό ενεργητικό του στο τέλος της χρήσης ήταν ύψους 108,35 εκατ. ευρώ, αυξημένο κατά 104,5%, κυρίως λόγω σημαντικής διεύρυνσης του κυκλοφορούντος ενεργητικού του.

Τα κέρδη του προ φόρων και δικαιωμάτων μειοψηφίας μετά τις αποσβέσεις και τις χρηματοοικονομικές δαπάνες ανήλθαν σε 64,72 εκατ. ευρώ έναντι αντίστοιχων κερδών 27,07 εκατ. ευρώ το 2016 (+139,1% ή +37,65 εκατ. ευρώ), ενώ μετά την πρόβλεψη για φόρους και την αφαίρεση των δικαιωμάτων μειοψηφίας τα κέρδη των μετόχων της εταιρείας ήταν ύψους 43,95 εκατ. ευρώ, έναντι αντίστοιχων κερδών 19,11 εκατ. ευρώ τo 2016 (+129,9% ή +24,83 εκατ. ευρώ). Τα κέρδη του προ φόρων και δικαιωμάτων μειοψηφίας ανήλθαν σε 56,9% των πωλήσεων (40,7% το 2017), ενώ τα καθαρά κέρδη που αναλογούν στη μητρική εταιρεία ήταν ίσα προς το 57,7% του μέσου όρου των ιδίων κεφαλαίων της στη διάρκεια της χρήσης.

Τα αποτελέσματα αυτά συμπεριλαμβάνουν αποσβέσεις 3,20 εκατ. ευρώ (2,82 εκατ. ευρώ έναν χρόνο πριν) και χρεωστικούς τόκους και συναφή χρηματοοικονομικά έξοδα 1,61 εκατ. ευρώ (0,47 εκατ. ευρώ έναν χρόνο νωρίτερα).

Για αγορές ενσώματων και άυλων παγίων η εταιρεία και οι θυγατρικές το 2017 διέθεσαν 19,97 εκατ. ευρώ.

Στις 31.12.2017 ο όμιλος είχε ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα ύψους 55,69 εκατ. ευρώ (28,77 εκατ. ευρώ στις 31.12.2016).

Η επιχείρηση έχει πρόεδρο και διευθύνοντα σύμβουλο τον Ηλ. Σ. Κυριακίδη της οικογένειας των ιδρυτών και μετόχων της. Στα τέλη του 2017 σε ενοποιημένη βάση απασχολούσε 388 εργαζόμενους, έναντι 336 τα τέλη του 2016. Διέθεσε το 2017 για μισθούς και ημερομίσθια του εργατοϋπαλληλικού προσωπικού, καθώς και για συναφείς παροχές, ασφαλιστικές εισφορές και αποζημιώσεις 10,42 εκατ. ευρώ, έναντι 8,39 εκατ. ευρώ τη χρήση 2016. Επίσης, για αμοιβές διοικητικών – διευθυντικών στελεχών διέθεσε 1,32 εκατ. ευρώ, έναντι 0,79 εκατ. ευρώ το 2016. Τα ενοποιημένα κέρδη της προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) τη χρήση 2017 αντιστοιχούν σε 178.895 ευρώ ανά εργαζόμενο, ενώ τα κέρδη του ομίλου της προ φόρων και δικαιωμάτων μειοψηφίας ήταν ίσα προς 166.805 ευρώ ανά εργαζόμενο.

Η μητρική εταιρεία στα τέλη του 2017 απασχολούσε 323 εργαζόμενους, έναντι 278 τα τέλη του 2016. Κατέγραψε το 2017 πωλήσεις 112,80 εκατ. ευρώ (+72% σε σύγκριση με το 2016), κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) 69,365 εκατ. ευρώ (+127,9%), κέρδη προ φόρων 65,65 εκατ. ευρώ (+137%) και μετά την πρόβλεψη για φόρους καθαρά κέρδη 44,88 εκατ. ευρώ (+131,4%). Ο συντελεστής των μεικτών κερδών της ανήλθε σε 73,2%, από 62,5% έναν χρόνο πριν.

Στη διάρκεια του 2017 απορρόφησε τις επιχειρήσεις Αντίοχος Συμμετοχών, Λατομικές Επιχειρήσεις Σ. Λασκαρίδης, F.H.L. Δυναμική Εξορυκτική και F.H.L. Λατομική Θάσου.

Στις 31.12.2017 είχε διαθέσιμες προς πώληση μετοχές τρίτων επιχειρήσεων και συναφή χρηματοοικονομικά στοιχεία ύψους 6,16 εκατ. ευρώ.

Αναμένει ότι θα επιτύχει νομικά την είσπραξη, εντόκως, ληξιπρόθεσμης από το 2010 απαίτησής της ύψους 5,13 εκατ. ευρώ από τη γερμανική εταιρεία Kiesner, στην οποία είχε διαθέσει προϊόντα της.

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: F.H.L. Η. ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ ΜΑΡΜΑΡΑ – ΓΡΑΝΙΤΕΣ

www.inr.gr, 25 Ιουλίου 2018

ΟΜΙΛΟΣ F.H.L. Η. ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ (Συνοπτικά στοιχεία)
2017
(χιλ. ευρώ)
2016
(χιλ. ευρώ)
± % Διαφορά
(χιλ. ευρώ)
2015
(χιλ. ευρώ)
2014
(χιλ. ευρώ)
2005-2017
Άθροισμα     Μ.Ο.
(χιλ. ευρώ)
Πάγιο ενεργητικό 59.101 45.571 30 13.530 45.717 45.810 654.146 50.319
Λοιπό ενεργητικό 108.351 52.973 105 55.378 26.639 32.898 715.715 55.055
Σύνολο ενεργητικού 167.452 98.544 70 68.908 72.356 78.708 1.369.861 105.374
Κεφάλαια εταιρείας 87.617 64.679 35 22.938 45.576 46.562 582.503 44.808
Κεφάλαια μειοψηφίας 0 990 -100 -990 1.180 951 18.451 1.419
Μ/Μ χρέος 40.050 4.375 815 35.675 6.242 9.853 316.549 24.350
Βραχυπρόθεσμο 39.785 28.500 40 11.285 19.358 21.342 452.358 34.797
Σύνολο παθητικού 167.452 98.544 70 68.908 72.356 78.708 1.369.861 105.374
Πωλήσεις 113.649 66.541 71 47.108 45.191 43.969 671.860 51.682
Μεικτό κέρδος 80.975 38.839 108 42.136 25.612 25.359 345.300 26.562
EBITDA 69.373 30.220 130 39.153 15.753 19.052 217.797 16.754
EBIT 66.152 27.380 142 38.772 12.907 16.033 183.547 14.119
Κέρδος προ φόρων 64.720 27.071 139 37.649 11.146 11.095 152.666 11.744
Φόροι + Μειοψηφία 20.773 7.958 161 12.815 4.674 3.455 54.503 4.193
Καθαρό κέρδος 43.947 19.113 130 24.834 6.472 7.640 98.163 7.551
Π Η Γ Η : inr.gr
Μεικτό περιθώριο 71,3 58,4 22 12,9 56,7 57,7 51,4 51,4
Περιθώριο EBITDA 61,0 45,4 34 15,6 34,9 43,3 32,4 32,4
Περιθώριο EBIT 58,2 41,1 42 17,1 28,6 36,5 27,3 27,3
Περιθώριο κέρδους π.φ. 56,9 40,7 40 16,2 24,7 25,2 22,7 22,7
Ιδια/Συνολικά κεφάλαια 52,3 66,6 -21 -14,3 64,6 60,4 43,9 43,9
Ξένα/Συνολικά κεφάλαια 47,7 33,4 43 14,3 35,4 39,6 56,1 56,1
Καθαρή απόδοση ιδίων 57,7 34,7 66 23,0 14,0 16,4 16,9 16,9
EBITDA/Ενεργητικό 41,4 30,7 35 10,7 21,8 24,2 15,9 15,9

 

Print Friendly, PDF & Email