Κέρδη, έναντι ζημιών 5,9 εκατ. το 2016, αναμένεται να δημοσιοποιήσει για το 2017 η μεταλλευτική εταιρεία ELMIN Βωξίτες

Υψηλότερους στόχους θέτει η εξορυκτική, βωξιτική βιομηχανία Elmin

  • Κέρδη, έναντι ζημιών της τάξεως των 5,9 εκατ. ευρώ το 2016, αναμένεται να δημοσιοποιήσει για το 2017 η μεταλλευτική εταιρεία ELMIN Βωξίτες, μεγαλύτερη ελληνική εταιρεία εξόρυξης και επεξεργασίας βωξίτη, η οποία ελέγχεται από γαλλικά κεφάλαια.

Η επιχείρηση ανήκει στον γαλλικό επιχειρηματικό όμιλο Imerys Group, ο οποίος στη χώρα μας από το 2014 ελέγχει και την εταιρεία Imerys Βιομηχανικά Ορυκτά Ελλάς, μεγαλύτερη ελληνική εταιρεία εξόρυξης και επεξεργασίας βιομηχανικών ορυκτών, που πριν εξαγοραστεί από αυτόν έφερε την ονομασία S&B Βιομηχανικά Ορυκτά.

Συστάθηκε ως Α.Ε. με την επωνυμία Elmin Μεταλλευτικές Επιχειρήσεις τον Δεκέμβριο του 2002, από μετατροπή προϋπάρχουσας ομόρρυθμης εταιρείας Ελλήνων επιχειρηματιών οι οποίοι το 1999 είχαν αποκτήσει από το ελληνικό Δημόσιο τις μεταλλευτικές εγκαταστάσεις υπόγειου τύπου και παραχωρήσεις μεταλλευτικών δικαιωμάτων της υπό εκκαθάριση εταιρείας Μεταλλεία Βωξίτη Ελευσίνας στους πρόποδες των οροσειρών Γκιώνα και Οίτη, στη Φθιώτιδα και τη Φωκίδα. Το 53% των μετοχών της περιήλθε το 2012 στο γαλλικό βιομηχανικό συγκρότημα Kerneos, το οποίο τον Ιούλιο του 2017 κατέληξε σε συμφωνία εξαγοράς του από τον όμιλο Imerys Group.

Στις 30 Δεκεμβρίου 2016 η Elmin Βωξίτες απορρόφησε την έως τότε μεγαλύτερη ελληνική βωξιτική εταιρεία Ευρωπαϊκοί Βωξίτες, την οποία ήλεγχε από κοινού με την Kerneos ήδη από το 2015. Η εταιρεία Ευρωπαϊκοί Βωξίτες είχε ιδρυθεί το 2013, κατόπιν απόσχισης του κλάδου βωξίτη της S&B Βιομηχανικά Ορυκτά.

Το 2017 ο γαλλικός όμιλος εκδήλωσε την πρόθεσή του να αποκτήσει επιπλέον μετοχές της Elmin Βωξίτες από τους Ελληνες ιδρυτές της.

Η ελληνική εταιρεία διαθέτει και εκμεταλλεύεται ιδιόκτητες και μισθωμένες μεταλλευτικές παραχωρήσεις, μεταλλεία και μονάδες επεξεργασίας βωξίτη στους νομούς Φωκίδας, Φθιώτιδας, Βοιωτίας, Αττικής και Εύβοιας. Εδρεύει στην Αθήνα και είναι μέλος του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθηνών, καθώς και των Επιμελητηρίων Φωκίδας και Φθιώτιδας. Λειτουργεί κεντρικά υποκαταστήματα εξορυκτικού και βιομηχανικού χαρακτήρα στο 51ο χλμ. της Εθνικής Οδού Ιτέας-Φωκίδας και στην Ιτέα Φωκίδας, καθώς και στην Αγία Μαρίνα Στυλίδας Φθιώτιδας.

Εξάγει περί το 45% της παραγωγής της σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες, στην Αφρική, την Ασία και την Αμερική, κυρίως σε βιομηχανίες παραγωγής αλουμίνας, αλουμινούχων τσιμέντων και τσιμέντων portland. Προμηθεύει με μονοϋδρικό βωξίτη βιομηχανίες αντιδιαβρωτικών και πυρίμαχων υλικών.

Εχει σχεδιάσει και υλοποιεί πρόγραμμα επενδύσεων, ικανών να αποφέρουν σημαντική αύξηση της εξόρυξης βωξίτη από υφιστάμενες παραχωρήσεις εκτάσεων στους νομούς της Φθιώτιδας και της Φωκίδας. Ο προγραμματισμός της προβλέπει ετήσιες επενδύσεις της τάξεως των 20 εκατ. ευρώ τα επόμενα χρόνια.

Σύμφωνα με τον 14ο ισολογισμό της για το έτος 2016, που δημοσιοποιήθηκε μόλις προ ημερών, τα έσοδα της ELMIN Βωξίτες το έτος αυτό, συμπεριλαμβανομένων εσόδων της απορροφηθείσας εταιρείας Ευρωπαϊκοί Βωξίτες μόνο για το επτάμηνο Ιουνίου-Δεκεμβρίου, ήταν ύψους 27,79 εκατ. ευρώ, έναντι εσόδων ύψους 12,07 εκατ. ευρώ της ELMIN και 42,14 εκατ. ευρώ της Ευρωπαϊκοί Βωξίτες το 2015. Λόγω επενδύσεων, που περιόρισαν τις εξορυκτικές δυνατότητες, ο όγκος παραγωγής ήταν μειωμένος, σε σύγκριση με το 2015.

Η επιχείρηση κατέγραψε ζημιές προ φόρων και μετά φόρων 5,93 εκατ. ευρώ το 2016, καθώς η χρήση επιβαρύνθηκε με έκτακτες, μη επαναλαμβανόμενες δαπάνες ύψους 6,36 εκατ. ευρώ, που αφορούσαν κυρίως προβλέψεις για έργα αποκατάστασης του περιβάλλοντος, τέλη μεταλλευτικών παραχωρήσεων, διάφορα πρόστιμα και προσαυξήσεις και ζημιές απομείωσης συμμετοχών.

Παρά τις σχετικές δαπάνες, παρουσίασε θετικό λειτουργικό αποτέλεσμα προ αποσβέσεων. Τα κέρδη της προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) ανήλθαν σε 2,96 εκατ. ευρώ, ίσα προς το 10,6% των πωλήσεων.

Η χρήση επιβαρύνθηκε με αποσβέσεις 6,76 εκατ. ευρώ και χρεωστικούς τόκους και λοιπές χρηματοοικονομικές δαπάνες 2,13 εκατ. ευρώ.

Τα αποτελέσματά της προκύπτουν από την εφαρμογή των ελληνικών λογιστικών προτύπων, βάσει του ν. 4308/2014.

Η επιχείρηση στις 31.12.2016 βαρυνόταν με τραπεζικές υποχρεώσεις συνολικού ύψους 26,72 εκατ. ευρώ, κατά 53,3% μακροπρόθεσμες. Οι πάσης φύσεως συνολικές υποχρεώσεις και προβλέψεις της ανέρχονταν σε 52,55 εκατ. ευρώ. Η αξία του κυκλοφορούντος ενεργητικού της (29,63 εκατ. ευρώ) ήταν κατά 1,57 εκατ. ευρώ μεγαλύτερη της αξίας των βραχυπρόθεσμων, απαιτητών εντός του 2017 υποχρεώσεών της (28,06 εκατ. ευρώ). Τα ταμειακά της διαθέσιμα και ισοδύναμα ήταν ύψους 4,36 εκατ. ευρώ. Επί των παγίων της υφίσταντο προσημειώσεις υπέρ της Τράπεζας Πειραιώς για εξασφάλιση δανείων.

Τον Μάιο του 2017 είχε προχωρήσει σε έκδοση ομολογιακού δανείου 11,80 εκατ. ευρώ, που καλύφθηκε από τη γαλλική μητρική της εταιρεία, με ταυτόχρονη εξόφληση ισόποσων δανείων που είχε λάβει από ελληνικές τράπεζες και αναδιάρθρωση του συνολικού δανεισμού της.

Τα ίδια κεφάλαιά της στις 31.12.2016 ήταν ύψους 35,24 εκατ. ευρώ και αντιστοιχούσαν στο 40,1% του συνόλου των απασχολουμένων σε αυτή κεφαλαίων, ύψους 87,785 εκατ. ευρώ.

Τα αναπόσβεστα ενσώματα πάγια στοιχεία της στις 31.12.2016 ήταν ύψους 55,67 εκατ. ευρώ.

Οι συμμετοχές της στις ελληνικές θυγατρικές της με τις επωνυμίες Μεταλλείων Μεταλλευμάτων Βιομηχανίας και Ναυτιλίας και Μεταλλευτικό Πάρκο Φωκίδας, καθώς και στην ιταλική θυγατρική της Elmin Bauxites, αποτιμήθηκαν 1,86 εκατ. ευρώ. Λοιπές συγγενικές εταιρείες της στην Ελλάδα, λόγω σύμπτωσης μετοχικών συμφερόντων, ήταν εξάλλου οι επιχειρήσεις Matrix Pack, Prime Equity Συμμετοχών και ΑΠΤ Συστήματα Πληροφορικής.

Η εταιρεία έχει πρόεδρο και διευθύνοντα σύμβουλο τον Jean Marc Novene και οικονομικό διευθυντή τον Αθ. Σόλτα. Στις 31.12.2016 απασχολούσε 318 εργαζόμενους.

Ο γαλλικός όμιλος Imerys Group είχε αναφέρει για το 2016 ενοποιημένα έσοδα ύψους 4,2 δισ. δολαρίων ΗΠΑ. Το έτος αυτό διέθετε 270 βιομηχανικές και μεταλλευτικές μονάδες και απασχολούσε περί τους 18.000 εργαζόμενους παγκοσμίως.

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: ELMIN ΒΩΞΙΤΕΣ

www.inr.gr, 1 Μαρτίου 2018

ΟΜΙΛΟΣ ELMIN ΒΩΞΙΤΕΣ
(Συνοπτικά στοιχεία)
2014
(χιλ. ευρώ)
2013
(χιλ. ευρώ)
± % Διαφορά
(χιλ. ευρώ)
2012
(χιλ. ευρώ)
2011
(χιλ. ευρώ)
2007-2014
Άθροισμα     Μ.Ο.
(χιλ. ευρώ)
Πάγιο ενεργητικό 36.687 35.608 3 1.079 34.211 35.721 267.139 33.392
Λοιπό ενεργητικό 10.610 8.222 29 2.388 7.296 8.869 63.575 7.947
Σύνολο ενεργητικού 47.297 43.830 8 3.467 41.507 44.590 330.714 41.339
Κεφάλαια εταιρείας 17.522 19.154 -9 -1.632 20.721 12.452 118.845 14.856
Κεφάλαια μειοψηφίας 3 6 -50 -3 8 9 72 9
Μ/Μ χρέος 8.477 9.185 -8 -708 10.110 11.976 98.893 12.362
Βραχυπρόθεσμο 21.295 15.485 38 5.810 10.668 20.153 112.904 14.113
Σύνολο παθητικού 47.297 43.830 8 3.467 41.507 44.590 330.714 41.339
Πωλήσεις 12.877 9.749 32 3.128 14.014 19.632 120.037 15.005
Μεικτό κέρδος 6.209 4.174 49 2.035 6.374 8.553 58.069 7.259
EBITDA 1.403 1.502 -7 -99 896 2.584 15.180 1.898
EBIT 499 644 -23 -145 66 1.750 8.517 1.065
Κέρδος προ φόρων -1.624 -1.407 -15 -217 -1.419 163 -3.693 -462
Φόροι + Μειοψηφία 9 100 -91 -91 231 84 619 77
Καθαρό κέρδος -1.633 -1.507 -8 -126 -1.650 79 -4.312 -539
Μεικτό περιθώριο 48,2 42,8 13 5,4 45,5 43,6 48,4 48,4
Περιθώριο EBITDA 10,9 15,4 -29 -4,5 6,4 13,2 12,6 12,6
Περιθώριο EBIT 3,9 6,6 -41 -2,7 0,5 8,9 7,1 7,1
Περιθώριο κέρδους π.φ. -12,6 -14,4 13 1,8 -10,1 0,8 -3,1 -3,1
Ιδια/Συνολικά κεφάλαια 37,1 43,7 -15 -6,6 49,9 27,9 36,0 36,0
Ξένα/Συνολικά κεφάλαια 62,9 56,3 12 6,6 50,1 72,1 64,0 64,0
Καθαρή απόδοση ιδίων -8,9 -7,6 -17 -1,3 -9,9 0,6 -3,6 -3,6
EBITDA/Ενεργητικό 3,0 3,4 -12 -0,4 2,2 5,8 4,6 4,6

**