Κέρδη 55 εκατ. ευρώ η Καρέλιας το 2017- Τα μεγέθη της για το 2017

Μειωμένες πωλήσεις και αποδυναμωμένη λειτουργική κερδοφορία, κυρίως λόγω της οικονομικής και πολιτικής αστάθειας που πλήττει χώρες της Βόρειας Αφρικής και άλλες αφρικανικές χώρες, παρουσίασε για το 2017, όπως αναμενόταν, η ιστορική και εξαγωγική εν πολλοίς καπνοβιομηχανία Καρέλια.

Η εταιρεία αναμένει ότι οι εγχώριες πωλήσεις της το 2018 θα κινηθούν πιθανότατα σε χαμηλότερα επίπεδα, λόγω των υψηλών λιανικών τιμών των τσιγάρων εξαιτίας των φόρων και λόγω αύξησης του λαθρεμπορίου καπνικών προϊόντων. Ακόμη, σημειώνει ότι ο κύκλος εργασιών της θα μειωθεί κατά 2%, ενδεχομένως, στην περίπτωση που δεν παραταθεί μετά τον Ιούνιο η λειτουργία Καταστημάτων Αφορολογήτων Ειδών σε συνοριακούς σταθμούς. Προσδοκά, όμως, ενίσχυση του μεριδίου της στην αγορά του λεπτοκομμένου καπνού.

Συγχρόνως, είναι αισιόδοξη στις προβλέψεις για την εξέλιξη των πωλήσεών της στις άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ενωσης και λοιπές ευρωπαϊκές χώρες, πλην ορισμένων χωρών της Ανατολικής Ευρώπης και της Γαλλίας, όπου αποφασίστηκε ισχυρότερη φορολογία των τσιγάρων. Θετικά προβλέπει ότι θα εξελιχθούν οι πωλήσεις της, επίσης, στις αγορές της Βουλγαρίας και της Τουρκίας. Μικρή μείωση πωλήσεων αναμένεται σε χώρες της Απω Ανατολής, ενώ στη Βόρεια Αφρική προβλέπεται περαιτέρω ίσως κάμψη των εσόδων, η οποία θα αντισταθμιστεί ίσως από αυξημένες πωλήσεις στη Δυτική Αφρική.

Ποσοστό άνω του 78% των εσόδων της το 2017 προήλθαν από εξαγωγές. Στην Ελλάδα ο κύκλος εργασιών της σημείωσε αύξηση της τάξεως του 5,4%.

Η επιχείρηση δηλώνει επιφυλακτική όσον αφορά τις εξελίξεις στον χώρο της διεθνούς αγοράς μετά την κυκλοφορία νέου τύπου καπνικών προϊόντων από πολυεθνικές που δαπανούν δυσθεώρητα ποσά για την ανάπτυξή τους, καθώς αδυνατεί φυσικά να ανταποκριθεί σε αυτές. Είναι πεπεισμένη ότι τα συμβατικά προϊόντα συνεχίζουν να της προσφέρουν προσοδοφόρες ευκαιρίες ανάπτυξης.

Η καπνοβιομηχανία εδρεύει στην Καλαμάτα, στον νομό Μεσσηνίας, όπου και διαθέτει τις βιομηχανικές εγκαταστάσεις της. Λειτουργεί ως Α.Ε. από το 1962, αποτελώντας διάδοχο επιχειρηματικό σχήμα εταιρείας που είχε κάνει τα πρώτα της βήματα το 1888. Διαθέτει υποκαταστήματα στην Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη.

Εξάγει τσιγάρα της και άλλα καπνικά προϊόντα σε δεκάδες χώρες της Ευρώπης, της Αφρικής και της Ασίας, χρησιμοποιώντας, μεταξύ άλλων, τα εμπορικά σήματα «Rex Φίλτρο», «Αγρινίου 20’s», «Καπνός Στριφτού Τσιγάρου G K S & Sons», «George Karelias & Sons Filter», «Karelia Slims», «Earl of Weldon», «Excellence», «Ome», «Leader», «Καρέλια Φίλτρο». Επίσης, αντιπροσωπεύει καπνικά είδη της αμερικανικής Altadis.

Σύμφωνα με τις χρηματοοικονομικές καταστάσεις της, η εταιρεία, από κοινού με τις θυγατρικές της, το 2017 κατέγραψε ενοποιημένα έσοδα 209,43 εκατ. ευρώ, αντί 217,52 εκατ. ευρώ το 2016, μειωμένα κατά 3,6% σε ποσοστό ή 7,82 εκατ. ευρώ σε αξία.

Οι πωλήσεις της οφείλονται κατά 78,7% (164,75 εκατ. ευρώ) σε τσιγάρα και συναφή προϊόντα καπνού που διατέθηκαν στη διεθνή αγορά. Οι πωλήσεις της επί ελληνικού εδάφους (44,68 εκατ. ευρώ) αυξήθηκαν όπως προαναφέρθηκε κατά 5,4% και ήταν ίσες προς το 21,3% των συνολικών.

Αντιθέτως, τα εξαγωγικά έσοδα συμπιέστηκαν κατά 5,6% (-9,84 εκατ. ευρώ), καθώς μειώθηκαν οι πωλήσεις σε χώρες της Αφρικής (69,95 εκατ. ευρώ) κατά 20,2% (-17,65 εκατ. ευρώ), ενώ αυξήθηκαν οι πωλήσεις σε άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ενωσης (53,26 εκατ. ευρώ) κατά 8,5% (+4,19 εκατ. ευρώ), σε λοιπές ευρωπαϊκές χώρες (27,79 εκατ. ευρώ) κατά 10,5% (+2,64 εκατ. ευρώ) και σε χώρες της Ασίας (13,75 εκατ. ευρώ) κατά 7,6% (+0,97 εκατ. ευρώ).

Ο όμιλος κατέγραψε μεικτά κέρδη ύψους 110,40 εκατ. ευρώ έναντι μεικτών κερδών 116,745 εκατ. ευρώ το 2016, μειωμένα κατά 5,4% (-6,34 εκατ. ευρώ), καθώς ο συντελεστής των μεικτών κερδών του αποδυναμώθηκε κατά μία εκατοστιαία μονάδα, από το 53,7% στο 52,7%, παρά τη συγκράτηση του κόστους παραγωγής της λόγω μείωσης του κόστους εργασίας, επηρεασμένος κυρίως λόγω από δυσμενείς γι’ αυτόν μεταβολές των συναλλαγματικών ισοτιμιών σειράς νομισμάτων έναντι του ευρώ σε ορισμένες αγορές όπου δραστηριοποιείται.

Σημείωσε κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) 88,14 εκατ. ευρώ έναντι αντίστοιχων κερδών 91,46 εκατ. ευρώ το 2016, εξασθενημένα κατά 3,6% (-3,32 εκατ. ευρώ), καθώς περιόρισε τις δαπάνες διάθεσης των προϊόντων του και επωφελήθηκε από αυξημένα λοιπά έσοδα εκμετάλλευσης και λοιπά έσοδα.

Η απόδοση των μέσων πάγιων και κυκλοφορούντων περιουσιακών στοιχείων του στη διάρκεια της χρήσης 2017 σε κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) περιορίστηκε σε 15,8%, έναντι 16,3% τη χρήση 2016, ενώ το συνολικό ενεργητικό του στο τέλος της χρήσης ήταν ύψους 559,16 εκατ. ευρώ, οριακά μειωμένο (-0,1%), κυρίως λόγω χαμηλότερου πάγιου ενεργητικού του τον τελευταίο μήνα του 2016, καθώς το κυκλοφορούν ενεργητικό του αυξήθηκε, λόγω αποθεματοποίησης προϊόντων του στη Βουλγαρία, ενόψει αύξησης της φορολογίας των τσιγάρων.

Η κερδοφορία του το 2017 επιβαρύνθηκε από αρνητικές συναλλαγματικές διαφορές 12,37 εκατ. ευρώ, ενώ το 2016 είχε ευνοηθεί από θετικές συναλλαγματικές διαφορές 2,46 εκατ. ευρώ. Αντιθέτως, ευνοήθηκε από αναστροφή προβλέψεων ποσού 3,06 εκατ. ευρώ για επισφαλείς απαιτήσεις έναντι του Ελληνικού Δημοσίου.

Τα κέρδη του ομίλου προ φόρων και δικαιωμάτων μειοψηφίας, μετά τις αποσβέσεις και τις χρηματοοικονομικές δαπάνες, μειώθηκαν σε 71,76 εκατ. ευρώ έναντι αντίστοιχων κερδών 88,90 εκατ. ευρώ το 2016 (-17,14 εκατ. ευρώ), ενώ μετά την πρόβλεψη για φόρους και την αφαίρεση των δικαιωμάτων μειοψηφίας τα κέρδη των μετόχων της εταιρείας ήταν ύψους 54,75 εκατ. ευρώ, έναντι αντίστοιχων κερδών 62,40 εκατ. ευρώ τo 2016 (-7,655 εκατ. ευρώ), αποδυναμωμένα κατά 19,3% και 12,3%, αντιστοίχως, καθώς η φορολογική επιβάρυνση μειώθηκε σημαντικά.

Τα κέρδη του προ φόρων και αποσβέσεων ήταν ύψους 76,54 εκατ. ευρώ. Τα κέρδη του προ φόρων και δικαιωμάτων μειοψηφίας συμπιέστηκαν σε 34,3% των πωλήσεων (40,9% το 2016), ενώ τα κέρδη των μετόχων της εταιρείας ήταν ίσα προς το 13,6% του μέσου όρου των ιδίων κεφαλαίων τους στη διάρκεια της χρήσης (16,9% το 2016).

Τα αποτελέσματα αυτά συμπεριλαμβάνουν αποσβέσεις 4,755 εκατ. ευρώ (4,42 εκατ. ευρώ έναν χρόνο πριν) και χρεωστικούς τόκους και συναφή χρηματοοικονομικά έξοδα 0,94 εκατ. ευρώ (1,48 εκατ. ευρώ έναν χρόνο νωρίτερα). Τα αναπόσβεστα ενσώματα πάγια στοιχεία του ομίλου στις 31.12.2017 ήταν ύψους 75,07 εκατ. ευρώ, έναντι 80,11 εκατ. ευρώ στις 31.12.2016. Για αγορές ενσώματων και άυλων παγίων η εταιρεία και οι θυγατρικές το 2017 διέθεσαν 1,93 εκατ. ευρώ, έναντι 10,75 εκατ. ευρώ το 2016.

Στις 31.12.2017 ο όμιλος δεν βαρυνόταν με τραπεζικές υποχρεώσεις. Εμφάνιζε και πάλι πολύ υψηλό κεφάλαιο κίνησης, καθώς η αξία του κυκλοφορούντος ενεργητικού του (484,02 εκατ. ευρώ) ήταν κατά 349,69 εκατ. ευρώ μεγαλύτερη της αξίας των πάσης φύσεως βραχυπρόθεσμων, απαιτητών εντός του επόμενου δωδεκαμήνου υποχρεώσεών του (134,33 εκατ. ευρώ), αντανακλώντας ενισχυμένη ρευστότητα.

Τα ταμειακά του διαθέσιμα και ισοδύναμα ήταν ύψους 124,40 εκατ. ευρώ, το 89,7% των οποίων (111,63 εκατ. ευρώ) ήταν κατατεθειμένα σε τράπεζες του εξωτερικού, έναντι 56,47 εκατ. ευρώ στις 31.12.2016). Τα συνολικά ταμειακά διαθέσιμα και οι επενδύσεις του σε χρεόγραφα ανέρχονταν σε 337 εκατ. περίπου ευρώ.

Στο ενεργητικό του περιλαμβάνονταν τίτλοι Αμοιβαίων Κεφαλαίων Εξωτερικού και Money Market Certificates ύψους 147,36 εκατ. ευρώ, εκδόσεως ή και διαχειρίσεως των πιστωτικών οργανισμών Danske Bank Group, Deutsche Bank και UBS Switzerland, από τα οποία είχε ετήσια λογιστική ζημιά 7,30 εκατ. ευρώ, καθώς και τραπεζικά και εταιρικά ομόλογα προς πώληση ύψους 38,59 εκατ. ευρώ, από τα οποία είχε ετήσια λογιστική ζημιά 1,99 εκατ. ευρώ. ευρώ.

Οι συνολικές υποχρεώσεις του, συμπεριλαμβανομένων των προβλέψεων, αφορούσαν σε μεγάλο βαθμό τον Ειδικό Φόρο Κατανάλωσης τσιγάρων και διαμορφώθηκαν σε 559,16 εκατ. ευρώ, παρουσιάζοντας οριακή μείωση (-0,1% ή -0,68 εκατ. ευρώ). Επί παγίων του είχαν εγγραφεί προσημειώσεις ποσού 71,73 εκατ. ευρώ για εξασφάλιση του Ελληνικού Δημοσίου, έναντι του ΕΦΚ καπνικών προϊόντων.

Τα ίδια κεφάλαιά του στις 31.12.2017 ενσωμάτωναν αφορολόγητα αποθεματικά 72,50 εκατ. ευρώ, ανέρχονταν σε 418,33 εκατ. ευρώ (389,28 εκατ. ευρώ έναν χρόνο πριν) και αντιστοιχούσαν στο 74,8% του συνόλου των απασχολουμένων σε αυτόν κεφαλαίων (69,5% έναν χρόνο νωρίτερα).

Η επιχείρηση έχει πρόεδρο την Βικτωρία Γ. Καρέλια, αντιπρόεδρο τον Ευστ. Γ. Καρέλια και διευθύνοντα σύμβουλο τον Ανδρ. Γ. Καρέλια της οικογένειας των ιδρυτών και βασικών μετόχων της. Στα τέλη του 2017, σε ενοποιημένη βάση, απασχολούσε 539 εργαζόμενους, έναντι 515 τα τέλη του 2016. Απασχόλησε το 2017, κατά μέσον όρο, 516 εργαζόμενους, έναντι 521 το 2016.

Διέθεσε το 2017 για μισθούς και ημερομίσθια του διευθυντικού, διοικητικού και εργατοϋπαλληλικού προσωπικού, καθώς και για συναφείς παροχές, ασφαλιστικές εισφορές και αποζημιώσεις 23,22 εκατ. ευρώ, έναντι 22,77 εκατ. ευρώ τη χρήση 2016. Για αμοιβές διοικητικών-διευθυντικών στελεχών του ομίλου διέθεσε 3,57 εκατ. ευρώ, έναντι 3,175 εκατ. ευρώ το 2016.

Τα ενοποιημένα κέρδη της προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) τη χρήση 2017 αντιστοιχούν σε 170.820 ευρώ ανά εργαζόμενο, ενώ τα κέρδη προ φόρων και δικαιωμάτων μειοψηφίας ήταν ίσα προς 139.075 ευρώ ανά εργαζόμενο. Το 2017 διέθεσε στους μετόχους της μερίσματα 25,39 εκατ. ευρώ και το 2018 προτίθεται επίσης να διανείμει μερίσματα ύψους 25,39 εκατ. ευρώ.

Στις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις της περιελάμβανε με τη μέθοδο της ολικής ενοποίησης τις ελληνικές εταιρείες Meridian με μερίδιο 99,54% και Καρέλια Επενδυτική (85%), τις βουλγαρικές Karelia Bulgaria (100%) και G.K. Distributors (100%), τη βρετανική Karelia Tobacco (100%), την τουρκική Karelia Tutun Ve Ticaret (97%) και τη βελγική Karelia Belgium (85%), αντικείμενο των οποίων είναι η πώληση τσιγάρων, πούρων, κομμένου καπνού και λοιπών ειδών αφορολόγητων προϊόντων καπνού.

Η μητρική εταιρεία ΚΑΡΕΛΙΑ στα τέλη του 2017 απασχολούσε 502 εργαζόμενους, έναντι 478 τα τέλη του 2016. Απασχόλησε το 2017, κατά μέσον όρο, 479 εργαζόμενους, έναντι 484 το 2016. Κατέγραψε το 2017 πωλήσεις 201,11 εκατ. ευρώ (-6% σε σύγκριση με το 2016), κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) 84,93 εκατ. ευρώ (-6,4%), κέρδη προ φόρων 68,64 εκατ. ευρώ (-22,3%) και μετά την πρόβλεψη για φόρους καθαρά κέρδη 51,68 εκατ. ευρώ (-16,4%), καθώς μειώθηκε κατά 36% ο συντελεστής φορολόγησής της. Ο συντελεστής των μεικτών κερδών της περιορίστηκε σε 52%, από 53% έναν χρόνο πριν. Το 12,2% των εσόδων της (24,59 εκατ. ευρώ) προήλθε από πωλήσεις προς τη συνδεδεμένη βουλγαρική εταιρεία Karelia Bulgaria.

Διέθεσε το 2017 για μισθούς και ημερομίσθια του διευθυντικού, διοικητικού και εργατοϋπαλληλικού προσωπικού, καθώς και για συναφείς παροχές, ασφαλιστικές εισφορές και αποζημιώσεις 22,26 εκατ. ευρώ, έναντι 21,78 εκατ. ευρώ τη χρήση 2016.

Εχει ελεγχθεί από τις φορολογικές αρχές για τις χρήσεις μέχρι και αυτή του 2009.

  • Συνεχίζει τις νομικές κινήσεις της για την εξασφάλιση εσόδου 1,04 εκατ. ευρώ από ακύρωση προστίμου σχετικά με υπόθεση ΕΦΚ καπνικών προϊόντων του έτους 2009
  • αλλά και για την ακύρωση προστίμου 14,38 εκατ. ευρώ που είχε καταβάλει το 2015 για υπόθεση παραβάσεων της τελωνειακής νομοθεσίας από τρίτα πρόσωπα το 2008, για την οποία είχε κριθεί αλληλέγγυα αστικά συνυπεύθυνη.
  • Επίσης, διεκδικεί σημαντικά ποσά από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς για καταλογισμό τελών που δεν όφειλε, όπως υποστηρίζει.

Βασικότεροι μέτοχοι της καπνοβιομηχανίας στις 31.12.2017 ήταν οι Ιωάννα Καρέλια με μερίδιο 31,96%, Ανδρέας Καρέλιας με 21,60%, Ευστάθιος Καρέλιας με 20,95%, Ασημίνα Σπυροπούλου με 13,39% και το Ιδρυμα Γεωργίου και Βικτωρίας Καρέλια με μερίδιο 7,15% του συνόλου των μετοχών της.

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: ΚΑΡΕΛΙΑ ΚΑΠΝΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ

www.inr.gr, 30 Απριλίου 2018