Κέρδη 1,9 εκατ. ευρώ κατέγραψε το 2017 η 90χρονη καπνική εταιρεία ΚΑΒΕΞ Ν. Γλεούδης

Κέρδη 1,9 εκατ. ευρώ κατέγραψε το 2017 η 90χρονη καπνική εταιρεία ΚΑΒΕΞ Ν. Γλεούδης

  • Ενισχυμένες πωλήσεις, κυρίως λόγω σημαντικής αύξησης των εσόδων του εμπορικού τομέα της, κατέγραψε το 2017 η εξαγωγική εταιρεία επεξεργασίας και εμπορίας καπνών σε φύλλα ΚΑΒΕΞ Ν. Γλεούδης.

Η επιχείρηση διαθέτει εργοστάσιο στην Αξιούπολη του νομού Κιλκίς. Το 2017 συμπλήρωσε ενενήντα χρόνια από την ίδρυσή της, καθώς συστάθηκε το 1927. Ελαβε τη νομική μορφή της ανώνυμης εταιρείας το 1966. Εδρεύει στη Θεσσαλονίκη. Εχει πρόεδρο τον Κων. Ν. Γλεούδη και διευθύνουσα σύμβουλο τη Δωροθέα Κ. Γλεούδη της οικογένειας των ιδρυτών και μετόχων της. Είναι μέλος του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης και του Επιμελητηρίου Κιλκίς.

Σύμφωνα με τις χρηματοοικονομικές καταστάσεις της, η καπνική εταιρεία το 2017, ολοκληρώνοντας την 51η οικονομική χρήση από την ίδρυσή της με την παρούσα νομική μορφή της, κατέγραψε πωλήσεις αξίας 32,94 εκατ. ευρώ, έναντι 23,92 εκατ. ευρώ το 2016, αυξημένες δηλαδή σε ετήσια βάση κατά 37,7% (+9,02 εκατ. ευρώ). Οι πωλήσεις προϊόντων της αυξήθηκαν μόνο κατά 3,1% και ήταν ύψους 14,48 εκατ. ευρώ, ίσες προς το 43,95% των συνολικών. Συγχρόνως, αυξήθηκαν εντυπωσιακά τα έσοδά της από τη διάθεση εμπορευμάτων (κατά 8,85 εκατ. ευρώ σε 17,17 εκατ. ευρώ) και λοιπές δραστηριότητες, που ενδεχομένως συνδέονται με τη λειτουργία βιομηχανικής θυγατρικής εταιρείας στην Αλβανία και εμπορικής θυγατρικής στην π.Γ.Δ.Μ., καθώς και με την επεξεργασία καπνών για λογαριασμό διεθνών καπνοβιομηχανιών.

Τα συνολικά έσοδα απέδωσαν μεικτά κέρδη 5,33 εκατ. ευρώ, μεγαλύτερα από τα αντίστοιχα του 2016 κατά 46,4% (+1,69 εκατ. ευρώ), λόγω και της παράλληλης ενίσχυσης του συντελεστή μεικτού κέρδους της εταιρείας κατά μία εκατοστιαία μονάδα (στο 16,2%, από 15,2% το 2016).

Κατόπιν αυτών, τα κέρδη της επιχείρησης προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) αυξήθηκαν κατά 41,1% ή 0,93 εκατ. ευρώ και διαμορφώθηκαν σε 3,20 εκατ. ευρώ (2,27 εκατ. ευρώ το 2016), ίσα προς το 9,7% των πωλήσεων (9,5% το 2016). Τα λοιπά έξοδα/ζημιές της χρήσης, που αφορούσαν κυρίως προβλέψεις για έκτακτους κινδύνους, αυξήθηκαν κατά 0,27 εκατ. ευρώ. Συγχρόνως τα λοιπά έσοδα/κέρδη της χρήσης, που αφορούσαν κατά το μεγαλύτερο μέρος τους έσοδα από προβλέψεις προηγούμενων χρήσεων, μειώθηκαν κατά 0,76 εκατ. ευρώ. Σημειώθηκαν όμως κέρδη διάθεσης μη κυκλοφορούντων στοιχείων ποσού 0,75 εκατ. ευρώ.

Τα τελικά αποτελέσματα επιβαρύνθηκαν με αποσβέσεις 0,25 εκατ. ευρώ (0,24 εκατ. ευρώ το 2016) και χρεωστικούς τόκους και συναφή έξοδα 0,10 εκατ. ευρώ (0,15 εκατ. ευρώ το 2016).

Η εισροή πιστωτικών τόκων και συναφών χρηματοοικονομικών – επενδυτικών εσόδων συρρικνώθηκε.

Προέκυψαν, εν τέλει, αυξημένα κατά 1,1% κέρδη προ φόρων ύψους 2,92 εκατ. ευρώ (2,88 εκατ. ευρώ το 2016) και μετά την πρόβλεψη για φόρους μειωμένα κατά 12,7% κέρδη 1,90 εκατ. ευρώ (2,17 εκατ. ευρώ το 2016), λόγω αυξημένης φορολογικής επιβάρυνσης.

Τα κέρδη της εταιρείας προ φόρων και μετά φόρων αντιπροσωπεύουν απόδοση των μέσων ιδίων κεφαλαίων της στη διάρκεια της χρήσης 10,3% και 6,7% (10,9% και 8,2% το 2016), αντιστοίχως, ενώ ως ποσοστό των πωλήσεων τα κέρδη προ φόρων αντιπροσωπεύουν το 8,9% (12,1% το 2016) και τα καθαρά κέρδη το 5,8% (9,1% το 2016). Τα κέρδη της προ φόρων και αποσβέσεων ήταν ύψους 3,16 εκατ. ευρώ. Η απόδοση του μέσου ενεργητικού της στη διάρκεια της χρήσης 2017 σε κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) ανήλθε σε 8%, από 6,5% το 2016.

Τα αποτελέσματα χρήσης 2017 της εταιρείας προκύπτουν από την εφαρμογή των ελληνικών λογιστικών προτύπων, βάσει του νόμου 4308/2014.

Η Καπνική Βιομηχανική Εξαγωγική (ΚΑΒΕΞ) Ν. ΓΛΕΟΥΔΗΣ στις 31.12.2017 απασχολούσε συνολικά κεφάλαια 39,88 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων τα δικά της ήταν 29,39 εκατ. ευρώ (73,7% των συνολικών) και τα υπόλοιπα περίπου 10,49 εκατ. ευρώ (26,3%) ήταν κεφάλαια τρίτων. Στα ίδια κεφάλαιά της συμπεριελάμβανε αφορολόγητα αποθεματικά επενδυτικών νόμων 3,25 εκατ. ευρώ.

Στα τέλη του 2017 η αξία του κυκλοφορούντος ενεργητικού της (32,47 εκατ. ευρώ) ήταν κατά 22,70 εκατ. ευρώ μεγαλύτερη από την αξία των πάσης φύσεως βραχυπρόθεσμων, απαιτητών εντός του 2018 υποχρεώσεών της (9,77 εκατ. ευρώ). Τα ταμειακά της διαθέσιμα και ισοδύναμα ανέρχονταν σε 4,49 εκατ. ευρώ (4,07 εκατ. ευρώ έναν χρόνο πριν). Επί παγίων της υφίσταντο προσημειώσεις ποσού 23,84 εκατ. ευρώ για εξασφάλιση δανείων της Εθνικής Τράπεζας. Βαρυνόταν με τραπεζικές υποχρεώσεις συνολικού ύψους 5,13 εκατ. ευρώ, σε ποσοστό 92,8% βραχυπρόθεσμες και αυξημένες σε ετήσια βάση κατά 35,7% (+1,35 εκατ. ευρώ). Οι πάσης φύσεως συνολικές υποχρεώσεις και προβλέψεις της ανήλθαν σε 10,67 εκατ. ευρώ, αυξημένες σε ετήσια βάση κατά 47,4% (+3,43 εκατ. ευρώ).

Η επιχείρηση ελέγχει από το 1993 την αλβανική εταιρεία επεξεργασίας καπνών Kavex Elbasan, κατέχοντας το 65% των μετοχών της. Επίσης, από το 2012 ελέγχει πλήρως στην π.Γ.Δ.Μ. την εμπορική εταιρεία καπνών Kavex Balkan Doel – Neg. Επί ελληνικού εδάφους μετέχει με μερίδιο 35% στην εμπορική εταιρεία Ελληνικά Φύλλα. Οι συμμετοχές αυτές, μαζί με συμμετοχή στην Πολιτιστική Εταιρεία Επιχειρηματιών Βορείου Ελλάδος, αποτιμώνται στις χρηματοοικονομικές καταστάσεις της στην αξία των 1,89 εκατ. ευρώ (2,08 εκατ. ευρώ έναν χρόνο πριν). Τα επιχειρηματικά της ενδιαφέροντα εκτείνονται στους τομείς της ναυτιλίας, του real estate και της μεταποίησης τροφίμων.

Εξάγει σε καπνοβιομηχανίες διεθνούς βεληνεκούς το σύνολο σχεδόν των καπνών που επεξεργάζεται στην μονάδα επεξεργασίας φύλλων καπνού που διαθέτει από το 2002 στο Κιλκίς. Οι στεγασμένοι χώροι των βιομηχανικών μονάδων της στην Ελλάδα και την Αλβανία καλύπτουν 75.000 τ.μ., εκ των οποίων 42.000 τ.μ. στην ελληνική μονάδα, η οποία έχει ωριαία δυναμικότητα επεξεργασίας έξι τόνων καπνού, έναντι τεσσάρων τόνων αντίστοιχης δυναμικότητας της αλβανικής μονάδας.

Ο μέσος όρος του αριθμού των εργαζομένων της το 2017 ήταν 78, έναντι 65 το 2016. Για τις αμοιβές και συναφή έξοδα του μόνιμου και εποχιακού προσωπικού της η επιχείρηση διέθεσε 1,83 εκατ. ευρώ, έναντι 1,38 εκατ. ευρώ το 2016. Οι αμοιβές διοικητικών-διευθυντικών στελεχών της ήταν 0,18 εκατ. ευρώ, έναντι 0,025 εκατ. ευρώ το 2016.

Τα αναπόσβεστα ενσώματα πάγια στοιχεία της εταιρείας στις 31.12.2017 ήταν ύψους 5,42 εκατ. ευρώ, έναντι 4,70 εκατ. ευρώ στις 31.12.2016, λόγω νέων επενδύσεων σε μηχανολογικό εξοπλισμό. Για πάγιες επενδύσεις η εταιρεία το 2017 δαπάνησε 0,94 εκατ. ευρώ, έναντι αντίστοιχης δαπάνης 0,05 εκατ. ευρώ το 2016.

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: Ν. ΓΛΕΟΥΔΗΣ ΚΑΒΕΞ ΚΑΠΝΙΚΗ

www.inr.gr, 1 Νοεμβρίου 2018