ΚΕΚΡΟΨ: Ρυθμιζόμενη πληροφορία του – Μεταβολή ποσοστού μετόχων σε επίπεδο δικαιωμάτων ψήφου

Ανακοίνωση ρυθμιζόμενης πληροφορίας του Ν. 3556/2007 (Γνωστοποίηση Συναλλαγών)
Γνωστοποίηση σημαντικών μεταβολών σε δικαιώματα ψήφου

ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ Ν. 3556/2007

H Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία «Ξενοδοχειακαί – Τουριστικαί – Οικοδομικαί & Λατομικαί Επιχειρήσεις Ο ΚΕΚΡΟΨ Α.Ε.» (εφεξής η «Εκδότρια») σε εφαρμογή του Ν. 3556/2007 ως ισχύει, και σε συνέχεια της από 11.07.2024 γνωστοποίησης της εταιρείας «ΙΝΤΡΑΚΟΜ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ» (εφεξής «INTRACOΜ HOLDINGS»), ατομικά και για λογαριασμό της θυγατρικής της, κατά ποσοστό 82,640%, εταιρείας «INTRADEVELOPMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ» (εφεξής «INTRADEVELOPMENT») σχετικά με τα δικαιώματα ψήφου αυτών επί μετοχών της Εκδότριας, όπως τα εν λόγω δικαιώματα διαμορφώθηκαν μετά την από 09.07.2024 μεταβίβαση από την INTRADEVELOPMENT, με εξωχρηματιστηριακή συναλλαγή, στον κ. Πέτρο. Σουρέτη, Διευθύνοντα Σύμβουλο της Εκδότριας, 920.461 Κοινών Ονομαστικών, μετά δικαιώματος ψήφου, μετοχών της Εκδότριας, προς εξόφληση της συναλλαγής που αφορά την αγορά από την INTRADEVELOPMENT του συνόλου των μετοχών της εταιρείας (ΙNTRADEVELOPMENT) που κατείχε ο κ. Π. Σουρέτης, ως μέτοχος αυτής (αγορά ιδίων μετοχών), γνωστοποιεί τα ακόλουθα :
– το ποσοστό των άμεσων δικαιωμάτων ψήφου της εταιρείας «INTRADEVELOPMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕIΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ (δ.τ. «INTRADEVELOPMENT»), επί μετοχών της Εκδότριας διαμορφώνεται σε 29,667% (δηλ. 5.875.387 δικαιώματα ψήφου), επί του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου της Εκδότριας (19.804.134 δικαιώματα ψήφου), έναντι προηγούμενου ποσοστού 34,315%, και
– το ποσοστό των έμμεσων δικαιωμάτων ψήφου της εταιρείας «ΙΝΤΡΑΚΟΜ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕIΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ» (δ.τ. «ΙNTRACOM HOLDINGS»), μέσω της ελεγχόμενης κατά ποσοστό 82,640% θυγατρικής της εταιρείας «INTRADENELOPMENT», επί μετοχών της Εταιρείας «Ξεvoδοχειακαί – Τουριστικαί – Οικοδομικαί και Λατομικαί Επιχειρήσεις Ο ΚΕΚΡΟΨ Α.Ε» διαμορφώνεται σε 29,667% (δηλ. 5.875.387 δικαιώματα ψήφου) επί του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου της Εκδότριας (19.804.134 δικαιώματα ψήφου), έναντι προηγούμενου ποσοστού 34,315%.

ΚΕΚΡ: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ