Κέκροψ: Πρόσκληση των κ.κ. μετόχων της εταιρείας σε ετήσια τακτική Γ.Σ.

Πρόσκληση των κ.κ. Μετόχων της Εταιρείας σε Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση