Καρέλια: Στις 23/7 η αποκοπή του μερίσματος 9,2 ευρώ

Η ΚΑΠΝΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΡΕΛΙΑ Α.Ε., ανακοινώνει σύμφωνα με το άρθρο 4.1.3.4 του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών ότι η μετ΄αναβολήν Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της 18.07.2018, αποφάσισε, τη διανομή μερίσματος με κεφάλαια εξωτερικού για τη χρήση του 2017 ανερχόμενου στο ποσό των Ευρώ 9,20 (μικτό) ανά μετοχή, από το οποίο παρακρατείται φόρος ποσοστού 15% βάσει του Ν. 4172/2013, ήτοι καθαρό πληρωτέο μέρισμα ύψους Ευρώ 7,82 ανά μετοχή.

Από την 23.07.2018, ημερομηνία αποκοπής του μερίσματος, οι μετοχές της Εταιρείας θα διαπραγματεύονται στο Χρηματιστήριο Αθηνών χωρίς το δικαίωμα απολαβής μερίσματος. Δικαιούχοι του μερίσματος είναι οι εγγεγραμμένοι στα αρχεία του Συστήματος Άυλων Τίτλων την 24.07.2018 (record date).

Ημερομηνία ενάρξεως πληρωμής μερίσματος ορίσθηκε η 30.07.2018. Το μέρισμα θα καταβάλλεται από την
πληρώτρια Τράπεζα ALPHA BANK CYPRUS Ltd, μέχρι και την 31.12.2019, ως ακολούθως:

  1. Στους Χειριστές των λογαριασμών αξιών (Θεματοφύλακες – Χρηματιστηριακές Εταιρίες) των δικαιούχων Μετόχων, εφόσον τους έχει χορηγηθεί εξουσιοδότηση για είσπραξη μερισμάτων και λοιπών διανομών από τους Μετόχους, με απευθείας πίστωση ή έμβασμα σε τραπεζικό τους λογαριασμό, ή με όποιον άλλο τρόπο πληρωμής υποδείξουν οι Χειριστές κατόπιν οδηγιών των πελατών τους.

  2. Στους ίδιους τους Μετόχους, εφόσον τηρούν το χαρτοφυλάκιό τους στον ειδικό λογαριασμό της ΕΛ.Κ.Α.Τ., ή εφόσον δεν έχουν χορηγήσει εξουσιοδότηση για είσπραξη μερισμάτων σε χειριστή ή έχουν ανακαλέσει τη σχετική εξουσιοδότηση.