Καρέλια: Ανακοίνωση

Γνωστοποίηση αποκοπής δικαιώματος μερίσματος / πληρωμής μερίσματος χρήσεως 2017

Η ΚΑΠΝΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΡΕΛΙΑ Α.Ε., ανακοινώνει σύμφωνα με το άρθρο 4.1.3.4 του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών ότι η μετ΄αναβολήν Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της 18.07.2018, αποφάσισε, τη διανομή μερίσματος με κεφάλαια εξωτερικού για τη χρήση του 2017 ανερχόμενου στο ποσό των Ευρώ 9,20 (μικτό) ανά μετοχή, από το οποίο παρακρατείται φόρος ποσοστού 15% βάσει του Ν. 4172/2013, ήτοι καθαρό πληρωτέο μέρισμα ύψους Ευρώ 7,82 ανά μετοχή.

Από την 23.07.2018, ημερομηνία αποκοπής του μερίσματος, οι μετοχές της Εταιρείας θα διαπραγματεύονται στο Χρηματιστήριο Αθηνών χωρίς το δικαίωμα απολαβής μερίσματος. Δικαιούχοι του μερίσματος είναι οι εγγεγραμμένοι στα αρχεία του Συστήματος Άυλων Τίτλων την 24.07.2018 (record date).

Ημερομηνία ενάρξεως πληρωμής μερίσματος ορίσθηκε η 30.07.2018. Το μέρισμα θα καταβάλλεται από την πληρώτρια Τράπεζα ALPHA BANK CYPRUS Ltd, μέχρι και την 31.12.2019, ως ακολούθως:

1.Στους Χειριστές των λογαριασμών αξιών (Θεματοφύλακες – Χρηματιστηριακές Εταιρίες) των δικαιούχων Μετόχων, εφόσον τους έχει χορηγηθεί εξουσιοδότηση για είσπραξη μερισμάτων και λοιπών διανομών από τους Μετόχους, με απευθείας πίστωση ή έμβασμα σε τραπεζικό τους λογαριασμό, ή με όποιον άλλο τρόπο πληρωμής υποδείξουν οι Χειριστές κατόπιν οδηγιών των πελατών τους.

2.Στους ίδιους τους Μετόχους, εφόσον τηρούν το χαρτοφυλάκιό τους στον ειδικό λογαριασμό της ΕΛ.Κ.Α.Τ., ή εφόσον δεν έχουν χορηγήσει εξουσιοδότηση για είσπραξη μερισμάτων σε χειριστή ή έχουν ανακαλέσει τη σχετική εξουσιοδότηση.

inRead Advertisement by VIDADS since 2011

Μετά την πάροδο της 31ης Δεκεμβρίου 2019, η καταβολή θα πραγματοποιείται μόνο στα γραφεία του υποκαταστήματος της Εταιρείας στην Αθήνα, Λεωφόρος Αθηνών 120, τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

Υπενθυμίζεται ότι μερίσματα της χρήσεως 2017, τα οποία δεν θα εισπραχθούν μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2023, παραγράφονται υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου.

Για περισσότερες πληροφορίες ή τυχόν διευκρινίσεις παρακαλούνται οι κκ. μέτοχοι να επικοινωνούν με το Τμήμα Εξυπηρέτησης Μετόχων της Εταιρείας στο τηλ. +30-27210 69213.

Καλαμάτα, 18 Ιουλίου 2018

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ