Καρέλια: Αγορά μετοχών από κ. Ανδρέα Γ. Καρέλια

Ανακοίνωση ρυθμιζόμενης πληροφορίας του Ν. 3556/2007

Η Εταιρεία “ΚΑΠΝΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΡΕΛΙΑ Α.Ε.”, με βάση τα άρθρα 3 και 21 του Ν. 3556/2007 σε συνδυασμό με τις διατάξεις του Κανονισμού (ΕΕ) 596/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και Συμβουλίου, ανακοινώνει ότι ο κ. Ανδρέας Γ. Καρέλιας (εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνων Σύμβουλος της Εταιρείας), αγόρασε την 4ην Μαΐου 2022, 1.884 κοινές ονομαστικές μετοχές (ISIN:GRS120003009) συνολικής αξίας 546.154 Ευρώ, με μέση τιμή αγοράς 289,89066 Ευρώ ανά μετοχή.