Καραμολέγκος: Αύξηση τζίρου και κερδών – Ανησυχία για τις α’ ύλες

Σε 52,4 εκατ. ευρώ διαμορφώθηκε ο τζίρος της αρτοβιομηχανίας Καραμολέγκος παρουσιάζοντας αύξηση 9,40% έναντι της αντίστοιχης περιόδου του 2020. Τάση που αναμένεται να συνεχιστεί και στο β’ εξάμηνο, όπως αναφέρεται από τη διοίκηση στην οικονομική έκθεση του εξαμήνου.

Τα μικτά κέρδη βελτιώθηκαν κατά 21,1% και διαμορφώθηκαν σε 23,69 εκατ. ευρώ έναντι 19,56 εκατ. ευρώ το α’ εξάμηνο του 2020. Το μικτό περιθώριο κέρδους αυξήθηκε σημαντικά σε σχέση με την αντίστοιχη περσινή περίοδο και διαμορφώθηκε σε 45,2% για τον όμιλο.

Τα λειτουργικά κέρδη της αρτοβιομηχανίας διαμορφώθηκαν σε 7,19 εκατ. ευρώ έναντι 6,17 εκατ. ευρώ το α’ εξάμηνο του 2020, ενισχυμένα κατά 16,62%, ενώ το καθαρό αποτέλεσμα ήταν κέρδη 1,94 εκατ. ευρώ έναντι ζημιών πέρυσι 0,27 εκατ. ευρώ.

Αναφορικά με τον αριθμό του απασχολουμένου προσωπικού την 30ή Ιουνίου του 2021 αυτός ήταν 888 άτομα για τον όμιλο από 808 που ήταν το αντίστοιχο διάστημα του 2020.

Αύξηση τζίρου για την αλυσίδα Απολλώνιον

Όσον αφορά την πορεία των μεγεθών της αλυσίδας Απολλώνιον, αναφέρεται πως η χαλάρωση των περιοριστικών μέτρων λόγω του κορωνοϊού , η εφαρμογή του προγράμματος εμβολιασμού στο γενικό πληθυσμό καθώς και η πιστή εφαρμογή των κανόνων αποφυγής διάδοσης του κορωνοϊού, οδήγησαν σε αύξηση του κύκλου εργασιών το  πρώτο εξάμηνο του έτους +8,4%  σε σχέση με το αντίστοιχο περσινό διάστημα ( προ απαλοιφών) ενώ για το σύνολο του 2021 προβλέπεται συνέχιση της ανοδικής πορείας.

Παράλληλα, η KARAMOLEGOS  BAKERY ROMANIA, ακολούθησε τις τάσεις της εταιρείας λόγω και του ίδιου κλάδου δραστηριότητας, σημειώνοντας σημαντική αύξηση στον κύκλο εργασιών κατά 31% σε σχέση με την αντίστοιχη περσινή περίοδο ( προ απαλοιφών) , συνεισφέροντας θετικά στη λειτουργική κερδοφορία του ομίλου.

Προβληματισμός για την αύξηση των τιμών των πρώτων υλών

Στην  παραγωγική  διαδικασία  της  εταιρείας  η  συμμετοχή  κόστους  των  A’,  Β’  Υλών  και  υλικών συσκευασίας επηρεάζει σε μεγάλο βαθμό το τελικό κόστος παραγωγής, επισημαίνεται στην εξαμηνιαία οικονομική έκθεση.

Ο συγκεκριμένος κίνδυνος συνήθως προέρχεται από πηγές τις οποίες η εταιρεία δεν μπορεί να ελέγξει άμεσα, γι’ αυτόν τον λόγο η  διοίκηση  της  εταιρείας  συνεργάζεται  μακροχρόνια  με  προμηθευτές των υλών αυτών και παρακολουθεί τις σχετικές αγορές, ώστε να μπορεί να δράσει προληπτικά όπου αυτό είναι εφικτό.

Προσπαθεί να περιορίσει την έκθεσή της σε αυτόν τον κίνδυνο μέσω ειδικών συμφωνιών με τους προμηθευτές της  και προσαρμόζει ανάλογα την τιμολογιακή και εμπορική πολιτική της ώστε οποιαδήποτε τυχόν αύξηση να μην επηρεάζει σε μεγάλο βαθμό την κερδοφορία της και γενικότερα τις οικονομικές της επιδόσεις.

Ήδη στο δεύτερο εξάμηνο του 2021 έχουν παρατηρηθεί σημαντικές αυξήσεις στις Α’ και Β’ ύλες , τα υλικά συσκευασίας και την ενέργεια , για τις οποίες μέχρι στιγμής η εταιρεία και ο όμιλος δεν έχουν προβεί σε καμία αύξηση τιμών σε προϊόντα και εμπορεύματα.

Δύο νέα ομολογιακά δάνεια

Τον Σεπτέμβριο του 2021 , η εταιρεία προέβη σε σύναψη δύο μακροπρόθεσμων ομολογιακών δανείων με την Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος Α.Ε μέχρι συνολικού ποσού 20 εκατ. ευρώ δυνάμει σχετικής ομόφωνης απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της που συνεδρίασε στις 15.09.2021 και βάση της οποίας εξουσιοδοτήθηκε ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος όπως εκπροσωπήσει και δεσμεύσει την εταιρεία για την εκτέλεση οποιασδήποτε ενέργειας απαιτείται για την ολοκλήρωση των εν λόγω δανειακών συμβάσεων.

Το πρώτο δάνειο μέχρι ποσού 14,2 εκατ. ευρώ είναι χρηματοδοτούμενο από το Ταμείο Υποδομών , δωδεκαετούς διάρκειας με δικαίωμα επέκτασης επιπλέον τρεισήμισι ετών και σταθερό επιτόκιο δανεισμού. Το δεύτερο δάνειο μέχρι ποσού 5,8 εκατ. ευρώ , είναι δωδεκαετούς διάρκειας με δικαίωμα επέκτασης επιπλέον τρεισήμισι ετών, με κυμαινόμενο επιτόκιο δανεισμού.

Σημειώνεται ότι η πρώτη δόση αποπληρωμής και για τα δυο δάνεια είναι καταβλητέα τον Σεπτέμβριο του 2023 ενώ η περίοδος εκτοκισμού είναι εξαμηνιαία.