Καραμολέγκος: Ανακοίνωση

ΑΡΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ   Α.Ε.

ΑΡΙΘ. Γ.Ε.Μ.Η. 83386102000

Θέση Τζήμα, Κορωπί Τ.Κ. 194 00

Η εταιρεία με την επωνυμία “ΑΡΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ Α.Ε.” ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι σε συνέχεια απόφασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων που πραγματοποιήθηκε στις 20.05.2021 περί εκλογής Επιτροπής Ελέγχου, συνήλθε στις 25.05.2021 σε συνεδρίαση το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας με θέμα τον ορισμό των μελών της  Επιτροπής Ελέγχου, τα οποία πληρούν τις προϋποθέσεις του άρθρου 44 του Ν. 4449/2017, όπως αυτές αναφέρονται στην απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης.

Την 25.05.2021 συνεδρίασε η Επιτροπή Ελέγχου και συγκροτήθηκε σε σώμα ως ακολούθως:

  1. Απόστολος Παπαδόπουλος του Κωνσταντίνου ( ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος ) , Πρόεδρος της Επιτροπής Ελέγχου
  2. Παύλος Κανελλόπουλος του Δημητρίου ( ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος ) , Μέλος της Επιτροπής Ελέγχου και
  3. Κωνσταντίνος Δούκας του Σπυρίδωνος ( μη εκτελεστικό μέλος ) , Μέλος της Επιτροπής Ελέγχου

Οι υποχρεώσεις, αρμοδιότητες και τα καθήκοντα της εν λόγω Επιτροπής προβλέπονται στο άρθρο 44 του Ν. 4449/2017, όπως ισχύει, και περιγράφονται και στον Κανονισμό Λειτουργίας της Επιτροπής Ελέγχου που έχει εγκριθεί από την  Εταιρεία.