Καπνοβιομηχανία Καρέλια: Αγορά 458 μετοχών από κ. Ανδρέα Γ. Καρέλια

Ανακοίνωση ρυθμιζόμενης πληροφορίας του Ν. 3556

Η Εταιρεία “ΚΑΠΝΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΡΕΛΙΑ Α.Ε.”, με βάση τα άρθρα 3 και 21 του Ν. 3556/2007 σε συνδυασμό με τις διατάξεις του Κανονισμού (ΕΕ) 596/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και Συμβουλίου, ανακοινώνει ότι ο κ. Ανδρέας Γ. Καρέλιας (εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνων Σύμβουλος της Εταιρείας), αγόρασε την 26ην Οκτωβρίου 2021, 458 κοινές ονομαστικές μετοχές συνολικής αξίας 130.072 Ευρώ, με μέση τιμή αγοράς 284 Ευρώ ανά μετοχή.