Κανάκης: Επιστροφή κεφαλαίου 0,28 ευρώ ανά μετοχή για τη χρήση του 2017

Επιστροφή κεφαλαίου 0,28 ευρώ ανά μετοχή προτίθεται να προτείνει η Κανάκης στην ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων.

Όπως ανακοίνωσε η εταιρεία, το Οικονομικό Ημερολόγιο του έτους 2018 τροποποιείται αναφορικά με το ύψος του ποσού, το οποίο η εταιρεία προτίθεται να επιστρέψει προς τους μετόχους αυτής.

Ειδικότερα, η εταιρεία προτίθεται να προτείνει στην ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων, η οποία έχει συγκληθεί για την 4η Ιουνίου 2018, την επιστροφή κεφαλαίου προς τους μετόχους συνολικού ποσού 2.100.000,00 ευρώ, ήτοι ποσού 0,28 ευρώ ανά μετοχή της εταιρείας.

Σε περίπτωση λήψεως τέτοιας αποφάσεως περί επιστροφής κεφαλαίου, οι ημερομηνίες αποκοπής, προσδιορισμού δικαιούχων επιστροφής κεφαλαίου και έναρξης καταβολής της επιστροφής κεφαλαίου θα προσδιορισθούν με βάση το ισχύον κανονιστικό πλαίσιο και θα γνωστοποιηθούν με νεότερη ανακοίνωση της εταιρείας.

Η εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να μεταβάλει τα ανωτέρω, εφόσον ενημερώσει εγκαίρως το επενδυτικό κοινό με τροποποίηση του παρόντος, σύμφωνα με τα οριζόμενα στον Κανονισμό του Χρηματιστηρίου Αθηνών.

Print Friendly, PDF & Email