Κανάκης: Ανακοίνωση Οικονομικού Ημερολογίου

Στο πλαίσιο της ορθής, έγκυρης και έγκαιρης ενημέρωσης του επενδυτικού κοινού και σύμφωνα με τα άρθρα 4.1.2 (παρ. 1 περίπτωση β΄) και 4.1.3.15.1 του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών, όπως ισχύει σήμερα (εφεξής “Κανονισμός”), η Εταιρεία “ΣΤΕΛΙΟΣ ΚΑΝΑΚΗΣ Α.Β.Ε.Ε.” (εφεξής “Εταιρεία”) ανακοινώνει το Οικονομικό Ημερολόγιο του έτους 2019:

Ημερομηνία ανακοίνωσης και δημοσίευσης των Ετησίων Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων της χρήσεως 2018 (1.1.2018-31.12.2018), που συνετάγησαν βάσει των ΔΛΠ/ΔΠΧΠ: Παρασκευή, 22 Mαρτίου 2019 (μετά το πέρας της συνεδρίασης του Χρηματιστηρίου Αθηνών).

Ημερομηνία Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων: Δευτέρα, 9 Σεπτεμβρίου 2019.

Σημειώνεται ότι η Εταιρεία προτίθεται να προτείνει στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων τη μη διανομή (καταβολή) οιουδήποτε μερίσματος προς τους μετόχους για τη χρήση 2018.

H Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να μεταβάλει τις παραπάνω ημερομηνίες, εφόσον ενημερώσει εγκαίρως το επενδυτικό κοινό με τροποποίηση του παρόντος, σύμφωνα με τα οριζόμενα στον Κανονισμό.

Print Friendly, PDF & Email