In και Out από και για τον κόσμο του Χ.Α (weekend 10/11 Mαρτίου)

ΜΑΝΟΣ ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ*: Όπως κάθε χρόνο έτσι και φέτος οι οικονομικές επιδόσεις των εταιριών που δημοσιεύουν πρώτες αποτελέσματα είθισται να συνοδεύονται από εξαιρετικές οικονομικές επιδόσεις. Οι έσχατοι σπάνια «έσονται πρώτοι» ειδικά όταν δεν υπάρχουν και καλά πράγματα να πεις. Ο «σεφτές» για φέτος ήταν ικανοποιητικός με την Coca Cola και τον Ο.Λ.Π να ανοίγουν την αυλαία υποσχόμενοι και το 2018 να επιστρέψουν με καλύτερα μεγέθη. Αναλυτικότερα:

Ξεκινώντας με την Coca-Cola HBC AG

Η αύξηση της καθαρής κερδοφορίας διαμορφώθηκε σε 24% ενώ σε συγκρίσιμα μεγέθη η αύξηση προσέγγισε το 28%. Το β’ εξάμηνο δεν ήταν τόσο δυνατό σε ρυθμούς πωλήσεων όσο το α’ εξάμηνο ωστόσο τα περιθώρια κερδοφορίας βελτιώθηκαν εντυπωσιακά κατεβάζοντας περισσότερο εισόδημα στην τελική γραμμή.

 • Οι ελεύθερες ταμειακές ροές διαμορφώθηκαν στα 425,9 εκατ. ευρώ καθώς η αύξηση των ταμειακών ροών από λειτουργικές δραστηριότητες αντισταθμίστηκε από την αύξηση κατά 46 εκατ. ευρώ των δαπανών για επένδυση σε ενσώματα πάγια στοιχεία.
 • Ο καθαρός δανεισμός της εταιρίας μειώθηκε κατά 14% στα 902,7 εκατ. ευρώ ενώ το μέρισμα που μοιράσει φέτος η εταιρίας μετοχή είναι €0,54, αύξηση της τάξης του 23% σε σύγκριση με το μέρισμα του 2016.
 • Με βάση την κερδοφορία του 2017 ο λόγος EV/EBITDA διαμορφώνεται στις 12,2 φορές το ΡΕ στις 24,5 φορές ενώ για την επόμενη χρήση ο λόγος των εταιρικών κερδών προς την κεφαλαιοποίηση της εταιρίας πέφτει στο 21 με βάση τις συγκλίνουσες εκτιμήσεις της αγοράς.

Σχετική εικόνα

Η Coca Cola ποτέ δεν έγινε μια φτηνή μετοχή και πουθενά στον κόσμο οι πολλαπλασιαστές κερδών δεν είναι μονοψήφιοι, αντιθέτως θα βρείτε τους συγκρίσιμους εμφιαλωτές σε ακόμα υψηλότερες σχετικές αποτιμήσεις. Ακόμα και στην μεγάλη πτώση του 2012 η κεφ/ση υποχώρησε αλλά δεν διαλύθηκε όπως του ΟΤΕ, του ΟΠΑΠ ή άλλων δεικτοβαρών χαρτιών της αγοράς. Είναι μια από τις 30 μετοχές του clubτων «για πάντα κερδοφόρων εταιριών του ΧΑ» και δίνει πάντα μέρισμα στους μετόχους της. Οπότε ακριβή σε σχέση με το υπόλοιπο ταμπλό, αποζημιώνει ωστόσο μακροπρόθεσμα τους φανατικούς της μετόχους.

Πως εξελίχθηκαν τα αποτελέσματα της Coca Cola την τελευταία δεκαετία (σε εκατ. ευρώ)

Χρήση FY:17 FY:16 FY:15 FY:14 FY:13 FY:12 FY:11 FY:10 FY:09 FY:08 FY:07
Κύκλος Εργασιών 6.522,0 6.219,0 6.346,1 6.510,2 6.874,0 7.044,7 6.854,3 6.793,6 6.543,6 6.980,7 6.461,9
Δ(%) 4,9% -2,0% -2,5% -5,3% -2,4% 2,8% 0,9% 3,8% -6,3% 8,0% 15,1%
Λειτουργικά Κέρδη 927,5 845,9 766,3 730,3 822,6 749,0 846,3 1.039,9 1.004,2 823,7 1.066,6
Δ(%) 9,6% 10,4% 4,9% -11,2% 9,8% -11,5% -18,6% 3,6% 21,9% -22,8% 21,9%
Περιθώρια Λειτ. Κερδοφορίας 14,2% 13,6% 12,1% 11,2% 12,0% 10,6% 12,3% 15,3% 15,3% 11,8% 16,5%
Καθαρά Κέρδη 426,0 343,5 280,3 294,8 221,2 190,4 268,9 423,2 399,2 227,6 472,3
Δ(%) 24,0% 22,5% -4,9% 33,3% 16,2% -29,2% -36,5% 6,0% 75,4% -51,8% 41,5%
Περιθώριο Καθ. Κερδοφορίας 6,5% 5,5% 4,4% 4,5% 3,2% 2,7% 3,9% 6,2% 6,1% 3,3% 7,3%
Μέρισμα (σε ευρώ) 0,54 0,44 0,40 0,36 0,35 0,34 0,34 0,50 1,80 0,28 0,25

Πηγή: Beta Χρηματιστηριακή

************

ΟΛΠ

Τα συνολικά έσοδα της χρήσης ανήλθαν σε 111,5 εκατ. ευρώ παρουσιάζοντας αύξηση κατά 8,0 εκατ. ευρώ (+7,7%).

Αν και η χρήση επηρεάστηκε από την απεργία των υπαλλήλων και εργατών διάρκειας ενός μηνός, η αύξηση των εσόδων προήλθε κυρίως από τον σταθμό εμπορευματοκιβωτίων και των εσόδων από το αντάλλαγμα παραχώρησης της ΣΕΠ η οποία ανήλθε σε 53,1% και 8,4% ή κατά 7,0 εκατ. ευρώ και 3,4 εκατ. ευρώ αντίστοιχα (λαμβάνοντας υπόψη τον συμψηφισμό ποσού 3,4 εκατ. ευρώ περίπου του ηλεκτρικού ρεύματος του Προβλήτα II με το σχετικό έσοδο που τιμολογήθηκε στο συνδεδεμένο μέρος ΣΕΠ ΑΕ αρχής γενομένης από 1 Ιανουαρίου 2017 και ύστερα).

Η παραπάνω αύξηση αντισταθμίστηκε από την μείωση των εσόδων στον τομέα της κρουαζιέρας κατά 11,5%, ή  1,5 εκατ. ευρώ περίπου.

 • Οι αμοιβές προσωπικού κατά το 2017 παρουσίασαν αύξηση και ανήλθαν σε 57,8 εκατ. ευρώ  έναντι 49,3 εκατ. ευρώ το 2016.
 • Η σημαντική αύξηση οφείλεται κυρίως στην υποχρέωση καταβολής του Δώρου Πάσχα, Επιδόματος Αδείας και Δώρου Χριστουγέννων στους εργαζομένους της Εταιρείας, λόγω της ιδιωτικοποίησης της από την 10η Αυγούστου 2016.
 • Επίσης, η διοίκηση της ΟΛΠ Α.Ε. αποφάσισε κατά την τρέχουσα περίοδο τη χορήγηση κινήτρων εθελούσιας αποχώρησης σε όσους εργαζομένους έχουν θεμελιώσει δικαίωμα συνταξιοδότησης.
 • Έως την 31η Δεκεμβρίου 2017, χρήση των κινήτρων είχαν κάνει 68 υπάλληλοι και 7 εργάτες στους οποίους καταβλήθηκαν κίνητρα αποχώρησης ποσού 1,7 εκατ. ευρώ και επιπλέον διενεργήθηκε πρόβλεψη ποσού 0,8 εκατ. ευρώ για άλλους 35 υπαλλήλους που ανακοίνωσαν την πρόθεσή τους να κάνουν χρήση των κινήτρων εντός του 2018.

Σχετική εικόνα

Όσον αφορά στις υπόλοιπες -πλην αμοιβών προσωπικού- δαπάνες, κυμάνθηκαν περίπου στα επίπεδα του 2016  με την μεγαλύτερη μείωση να εμφανίζεται στις «Παροχές Τρίτων» οι οποίες ανήλθαν σε € 12,7 εκατ. έναντι € 15,5 εκατ. το 2016. Η μεταβολή οφείλεται κυρίως στη μείωση του ηλεκτρικού ρεύματος παραγωγής και της ύδρευσης παραγωγικής διαδικασίας.

Επίσης μείωση σε σχέση με την προηγούμενη περίοδο εμφανίζουν και τα «Διάφορα Έξοδα» τα οποία ανήλθαν σε € 4,0 εκατ. έναντι 4,8 εκατ. το 2016. Η μεταβολή οφείλεται κυρίως στη μείωση εξόδων καθαρισμού λιμένος λόγω αναπροσαρμογής της σύμβασης. Τέλος, σημαντική μείωση παρουσίασαν οι προβλέψεις για επισφαλείς απαιτήσεις όπου διενεργήθηκε επιπλέον πρόβλεψη κατά την τρέχουσα χρήση € 3,5 εκατ., έναντι € 6,1 εκατ. περίπου κατά την περσινή αντίστοιχη χρήση.

 • Η τελική γραμμή διαμορφώθηκε στα 11,3 εκατ. ευρώ (+68%). Ωστόσο σε πρόσφατη ανάλυση της η Wood αναμένει υπερδιπλασιασμό των κερδών το 2018 (25,2 εκατ. ευρώ) λόγω της αύξησης της κίνησης του λιμανιού αλλά και της επίδρασης των δράσεων εξοικονόμησης κόστους.
 • Στα καλά νέα περιλαμβάνεται και η μείωση του καθαρού χρέους (6,7 εκατ. ευρώ) το οποίο αντιστοιχεί πλέον στο 20% των παραγόμενων λειτουργικών κερδών. Η αποτίμηση βρίσκεται στις 15 φορές τα εκτιμώμενα κέρδη του 2018 και η πολιτική μερισμάτων παραμένει προσηλωμένη στα να δίνει πάντα κάτι στον μέτοχο.

Πως διαμορφώνονται τα αποτελέσματα του Ο.Λ.Π από το 2010

Χρήση FY:17 FY:16 FY:15 FY:14 FY:13 FY:12 FY:11 FY:10
Κύκλος Εργασιών 111,5 103,5 99,9 104,3 108,6 106,6 105,1 116,7
Δ(%) 7,8% 3,6% -4,3% -4,0% 1,9% 1,4% -9,9% -9,2%
Λειτουργικά Κέρδη 34,7 24,7 23,5 22,0 26,2 21,4 28,5 26,7
Δ(%) 40,6% 4,8% 7,1% -16,3% 22,7% -24,8% 6,8% -193,0%
Περιθώρια Λειτ. Κερδοφορίας 31,1% 23,8% 23,5% 21,1% 24,2% 20,1% 27,1% 22,8%
Καθαρά Κέρδη 11,3 6,7 8,2 5,6 7,5 5,0 6,5 7,0
Δ(%) 68,5% -18,4% 47,3% -25,8% 51,5% -23,3% -8,2% -121,0%
Περιθώριο Καθ. Κερδοφορίας 10,1% 6,5% 8,2% 5,3% 6,9% 4,7% 6,2% 6,0%
Μέρισμα (σε ευρώ) 0,171 0,09 0,11 0,10 0,12 0,05 0,01 0,02

Πηγή: Beta Χρηματιστηριακή

***************

Διεθνές Λογιστικό Πρότυπο 9: Μικρή διευκρίνηση για τον λογιστικό χειρισμό των νέων προβλέψεων των τραπεζών. Οι προσαρμογές που θα γίνουν είναι

 • α) Μείωση των κεφαλαίων της τράπεζας
 • β) προοδευτική μείωση των δεικτών φερεγγυότητας έως το 2022
 • γ) καμία επίπτωση στην δημοσιευμένη κερδοφορία.

Σχετική εικόνα

 •  Άρα ο φόβος ενεργοποίησης της ρήτρας έκδοσης νέων μετοχών υπέρ του κράτους από το DTC (αναβαλλόμενη φορολογία) από την εγγραφή της επίπτωσης του IFRS 9 στην κατάσταση αποτελεσμάτων δεν υφίσταται.

Ευρώ/Δολάριο: Η ενδυνάμωση του Ευρωπαϊκού νομίσματος έναντι του δολαρίου ενδέχεται να περιορίσει την δυναμική των εξαγωγικών εταιριών. Οι οικονομολόγοι προβλέπουν ότι η ισοτιμία θα μπορούσε να φθάσει έως και το 1,30 παρά την ταχύτερη αύξηση των επιτοκίων της FED μέσα στο 2018 προκειμένου τα πραγματικά επιτόκια –χωρίς δηλαδή της επίδραση του πληθωρισμού- να μείνουν σε θετικό έδαφος.

Σχετική εικόνα

 • Σε αυτή την λογική το Bridgewater, ένα από τα μεγαλύτερα hedge funds παγκοσμίως, άνοιξε short θέσεις αξίας 18 δις δολαρίων τις τελευταίες τρεις εβδομάδες.
 • Οι κυριότερες short θέσεις αφορούν εξαγωγικές εταιρίες όπως οι Siemens, Airbus, NPParibas, ING Group, Vivendi, Sanofi, Nokia και Total.
 • Είναι τόσο μεγάλο το εύρος των short στοιχημάτων του επενδυτικού κεφαλαίου που ξεπερνούν κατά 5 δις δολάρια τις τοποθετήσεις σε μετοχές που έχει στην αγορά των ΗΠΑ.

**************

Ανδρομέδα: Πιο μέσα τοποθετημένη δεν γίνεται. Η εισηγμένη εταιρία επενδύσεων χαρτοφυλακίου ανακοίνωσε αποτελέσματα χρήσης για το 2017 εμφανίζοντας καθαρά κέρδη 2,1 εκατ. ευρώ από 700 χιλ. ευρώ το 2006. Το ενεργητικό της (11,2 εκατ. ευρώ) είναι επενδεδυμένο πάνω από 100% αν υπολογισθεί η αμοιβή διαχείρισης και υπεραπόδοσης για την προηγούμενη χρήσης (466 χιλ. ευρώ).

Σχετική εικόνα

Η Ανδρομέδα φαίνεται να πιστεύει στο τέλος του 2017 πολύ την αγορά έχοντας επενδύσει το 95% του χαρτοφυλακίου της σε μετοχές και 5% σε ομόλογα. Μάλιστα, οι μετοχικές της επιλογές είναι όλες εισηγμένες εταιρίες στο ΧΑ γεγονός που σημαίνει ότι ο «καλός» χρηματιστηριακά Ιανουάριος την βρήκε και με τα δύο πόδια στο ΧΑ.

 • Οι πέντε μεγαλύτερες μετοχικές συμμετοχές της Εταιρείας, κατά τη λήξη της χρήσης, ήταν στις εταιρείες, Quest Συμμετοχών (10,3%) Πλαστικά Θράκης (9,98%) ΟΤΕ (5,1%) Μυτιληναίος (4,7%) και  Αεροπορία Αιγαίου (4,6%).
 • Η μετοχή με τιμή κλεισίματος €22,8000 διαπραγματευόταν με έκπτωση -18,97%.
 • Σε ότι αφορά το μέρισμα το Διοικητικό της Συμβούλιο αποφάσισε να προτείνει στην Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων, που θα συνέλθει την 2α Απριλίου 2018, την διανομή μερίσματος ύψους 0,7500 ευρώ ανά μετοχή για τη χρήση 2017.

***********

Τράπεζα Κύπρου(1): Ισολογισμός κάθαρσης καθώς μέσα στο 2017 ο όμιλος της τράπεζας πήρε πολλές εμπροσθοβαρείς προβλέψεις χαμηλώνοντας το καθαρό εισόδημα του δ’ τριμήνου στο τυπικό 1 εκατ. ευρώ.

 • Σε ένα σύνολο δανειακού χαρτοφυλακίου 18,8 δις ευρώ οι προβλέψεις της χρήσης υπερδιπλασιάστηκαν στα 942 εκατ. ευρώ από 435 το 2016 αφήνοντας χώρο για υψηλή κερδοφορία το 2018.

Συγκεκριμένα η Τράπεζα Κύπρου αναμένει κέρδη ανά μετοχή 40 λεπτών το οποίο με βάση τις τρέχουσες τιμές δίνει ΡΕ κοντά στο 6. Η χρήση έκλεισε με ζημιές 552 εκατ. ευρώ και ο λόγος για τον οποίο οι ελληνικές τράπεζες δεν μπορούν τόσο εύκολα να πάνε σε αυστηρότερη πολιτική προβλέψεων έχει να κάνει με την ενεργοποίηση του DTC.

 • Από την μία ο «αναβαλλόμενος πιστωτικός φόρος» περιόρισε τις κεφαλαιακές ανάγκες του ελληνικού τραπεζικού συστήματος το 2013 και το 2015,
 • Από την άλλη βάζει φρένο σε μια γρήγορη προσπάθεια ξεκαθαρίσματος του ισολογισμού αφού η εμφάνιση υπερβολικών ζημιών θα έθετε σε ενεργοποίηση την σχετική ρήτρα έκδοσης νέων μετοχών.

Αποτέλεσμα εικόνας για Τράπεζα Κύπρου(2)

Τράπεζα Κύπρου(2): Η επόμενη αναφορά στην Τράπεζα Κύπρου δεν γίνεται τόσο για τα αποτελέσματα του 2017 όσο για την επισήμανση που γίνεται στην παρουσίαση της εταιρείας για την εφαρμογή του διεθνούς λογιστικού προτύπου 9.

 • Σύμφωνα με την παρουσίαση η επίπτωση στα κεφάλαια θα είναι περίπου 300 εκατ. ευρώ η οποία με βάση την προοδευτική αφαίρεση από τους δείκτες φερεγγυότητας μέχρι το 2023 θα επιβαρύνει με 9 μονάδες βάσης το 2018.

Η προβολή αυτών των παραδοχών στις ελληνικές συστημικές τράπεζες είναι της τάξεως των 3,8 δις ευρώ μέγεθος σημαντικά χαμηλότερο από τις μέσες εκτιμήσεις της αγοράς. Λογικά, η εκτίμηση αύξησης των προβλέψεων κατά 7% μπορεί να αποτελέσει το αισιόδοξο κομμάτι της εφαρμογής του λογιστικού προτύπου 9 καθώς η αγορά αναμένει η επίπτωση να φθάσει το 10%.

 • Σε αυτή την περίπτωση οι ελληνικές τράπεζες θα υποστούν απομείωση κεφαλαίων 5,2 δις ευρώ (με βάση τον ισολογισμό εννεαμήνου 2017) και μείωση των δεικτών φερεγγυότητας κατά 290 μονάδες βάσης (9Μ:17 17,3%).
 • Η Τράπεζα Κύπρου αποτελεί ότι πιο κοντινό στο ελληνικό τραπεζικό σύστημα από πλευράς προβλέψεων (48%) και μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων (47%)
 • Και ως εκ τούτου η άσκηση της εφαρμογής του ΔΠΧΠ 9 μπορεί να θεωρηθεί ενδεικτική και για τις ελληνικές τράπεζες.

*************

Space Hellas: Υπάρχουν 30 εταιρίες στο ΧΑ που δεν έχουν βγάλει ποτέ στην ιστορία τους -ως εισηγμένες- ζημιές στην τελική γραμμή. Μια από αυτές είναι και η Space Hellas, η οποία το 2017 εμφάνισε τον καλύτερο τζίρο (59,7 εκατ. ευρώ) όλων των εποχών, την καλύτερη λειτουργική επίδοση (4,84 εκατ. ευρώ) και κερδοφορία 1,11 εκατ. ευρώ.

 • Στα επίπεδα που διαπραγματεύεται η μετοχή δεν θεωρείται επενδυτική ευκαιρία (30 φορές το ιστορικό ΡΕ και 2,27 φορές τα ίδια κεφάλαια) ωστόσο πρόκειται για μια εταιρία που έχει επιδείξει μια αξιοθαύμαστη αντοχή σε ένα κλάδο που αν μη τι άλλο έχει υποστεί απανωτά σοκ και σημαντική συρρίκνωση.
 • Ο αριθμός του προσωπικού έχει αυξηθεί στα 292 άτομα από 262 το 2016 ο καθαρός δανεισμός βρίσκεται στα 10,1 εκατ. ευρώ (+1,6 εκατ. ευρώ) ενώ οι αμοιβές της διοίκησης για την χρήση ήταν 1,24 εκατ. ευρώ.

Πως κινήθηκαν τα αποτελέσματα της Space Hellas από το 2006

ΔΠΧΠ (εκατ. ευρώ)

Ενοποιημένα Στοιχεία

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Πωλήσεις 30,72 44,76 49,92 49,69 50,11 43,19 48,48 41,02 43,13 54,89 48,17 59,66
Λειτουργικά κέρδη 2,40 3,54 4,17 2,42 3,00 3,74 4,64 4,04 4,05 4,36 4,31 4,84
Καθαρά κέρδη 1,21 1,84 1,69 0,47 0,13 0,23 0,32 0,03 0,77 0,83 0,90 1,11

Πηγή: BetaΧρηματιστηριακή

*********

*ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ από το ΚΕΦΑΛΑΙΟ της 24ης Φεβρ. και της 3ης Μαρτίου 2018