ΙΝΤΡΑΛΟΤ Α.Ε.: Ανακοίνωση για ύψος μετοχικού κεφαλαίου και συνολικό αριθμό μετοχών και δικαιωμάτων ψήφου

Ανακοίνωση