Ιντερτεκ: Ανακοίνωση

Σε συνέχεια της επιστολής της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, σχετικά με τη γνωστοποίηση για τη πανδημία Covid-19 και την επίδραση στα οικονομικά μεγέθη, η εταιρεία ΙΝΤΕΡΤΕΚ ΑΕ προβαίνει στη παρακάτω παρουσίαση ,

α)  των οικονομικών μεγεθών της περιόδου 1.1.2020 -30.9.2020 συγκριτικά με τα αντίστοιχα μεγέθη της περσινής περιόδου

01.01-30.09.2020

01.07-30.09.2020

01.01-30.09.2019

01.07-30.09.2019

Κύκλος εργασιών

               13.515

             4.721

        14.064

          4.480

Μικτό κέρδος

                 2.467

                 862

          2.835

              820

(Ζημίες)/Κέρδη προ φόρων.

                  (398)

               (207)

           (635)

           (379)

(Ζημίες)/Κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών  αποτελεσμάτων EBIT

                       15

                 (87)

(172)

     (208)

(Ζημίες)/Κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων EBITDA

                     178

                 (40)

0

          (151)

       
β)  Η δανειακή θέση και κεφαλαιακή διάρθρωση καθώς και τα λοιπά μεγέθη της  χρηματοοικονομικής θέσης ,τα οποία έλαβαν χώρα κατά το γ’ τρίμηνο 2020 ,δεν παρουσίασαν σημαντικές μεταβολές

γ)  Οι επιπτώσεις της πανδημίας στην Ελληνική Αγορά  λόγω του γενικού  lockdown ,της μη λειτουργίας  των καταστημάτων λιανικής πώλησης και της ακύρωσης συμφωνιών και πωλήσεων στη τουριστική αγορά ,είχε σαν αποτέλεσμα τη μείωση των πωλήσεων της εταιρείας μέχρι την 30η Σεπτεμβρίου 2020 ,κατά 4% συγκριτικά με το αντίστοιχο χρονικό διάστημα του 2019 .Στη μείωση αυτή των πωλήσεων συνέβαλε ακόμα ,η μείωση της παραγωγής από το βασικό προμηθευτή Panasonic προϊόντων και συγκεκριμένα τηλεοράσεων ,με συνέπεια τη μείωση στις αγορές των προϊόντων αυτών.

Η συνεχιζόμενη όμως εξάπλωση της πανδημίας στο επόμενο διάστημα ,πρόκειται να επιβαρύνει το κύκλο εργασιών και τα οικονομικά αποτελέσματα της εταιρείας ,μέχρι τον Δεκέμβριο του 2020.

Η διοίκηση της Εταιρείας  παρακολουθώντας στενά τις εξελίξεις έλαβε μέτρα με κύριο σκοπό την άμβλυνση των συνεπειών τόσο της μείωσης των πωλήσεων όσο και γενικότερα των οικονομικών επιπτώσεων της πανδημίας. Εκανε χρήση των μέτρων στήριξης  τα οποία θέσπισε η ελληνική Πολιτεία προς διευκόλυνση των πληττόμενων επιχειρήσεων και ειδικότερα την επιδότηση εργαζομένων, την αναστολή φορολογικών υποχρεώσεων ,για την ενίσχυση της ρευστότητας της και την εκπλήρωση των υποχρεώσεων και προς τους προμηθευτές της.

Ακόμα ,αιτήθηκε και έλαβε χρηματοδότηση υπό τη μορφή επιστρεπτέας προκαταβολής και μέσω της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας με εγγύηση του Ελληνικού Δημοσίου .

Η λειτουργία και συνέχιση της δραστηριότητας της εταιρείας  ,εξαρτάται σημαντικά από την συνεργασία της με τον κύριο προμηθευτή της, ήτοι την Panasonic Marketing Europe GmbH.

Η εταιρεία Panasonic με ανακοίνωσή της την 1/12/2020 ,αναφέρει τη διακοπή της παραγωγής σε τηλεφωνικά κέντρα ,συσκευές και scanners κατά το έτος 2022 ,με συμφωνημένη τη παροχή τεχνικής υποστήριξης μέχρι το 2029.

Προς αυτό η εταιρεία INTERTECH σύντομα θα ανακοινώσει εναλλακτικές λύσεις μέσω των οποίων στοχεύει στην αναπλήρωση πιθανών απωλειών στο κύκλο εργασιών της.

Η εταιρεία έχει ήδη ξεκινήσει τη διαδικασία στο να εμπλουτίσει το προϊοντικό μίγμα της με νέα προϊόντα ,για τα οποία μετά την ολοκλήρωση των σχετικών συμφωνιών, θα ακολουθήσουν ανακοινώσεις.