ΙΝΤΕΡΓΟΥΝΤ-ΞΥΛΕΜΠΟΡΙΑ: Αλλαγή σύνθεσης Διοικητικού Συμβουλίου

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΣΕ ΣΩΜΑ – ΟΡΙΣΜΟΣ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΠΟΔΟΧΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΩΝ – ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΠΟΔΟΧΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΩΝ ΣΕ ΣΩΜΑ

Η εταιρία με την επωνυμία «ΙΝΤΕΡΓΟΥΝΤ – ΞΥΛΕΜΠΟΡΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και το διακριτικό τίτλο «ΙΝΤΕΡΓΟΥΝΤ ΞΥΛΕΜΠΟΡΙΑ ΑΤΕΝΕ» (η «Εταιρεία») ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι, κατόπιν της εκλογής νέου επταμελούς Διοικητικού Συμβουλίου, με τριετή θητεία, η οποία θα παρατείνεται αυτοδίκαια μέχρι την πρώτη τακτική Γενική Συνέλευση που ακολουθεί την λήξη της θητείας του Διοικητικού Συμβουλίου, και του ορισμού των ανεξάρτητων μελών του, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 3 του ν. 3016/2002 και του άρθρου 5 του ν. 4706/2020, δυνάμει της από 20.06.2024 απόφασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας, το Διοικητικό Συμβούλιο συγκροτήθηκε σε σώμα κατά τη συνεδρίασή του στις 20.06.2024 ως ακολούθως:

 1. Παππά Σοφία  του Αλεξάνδρου, Πρόεδρος ΔΣ, Εκτελεστικό μέλος
 2. Θεοδωρίδης Νικόλαος του Γεωργίου, Αντιπρόεδρος Δ.Σ., Μη Εκτελεστικό Μέλος
 3. Γεράρδη Αλεξάνδρα του Γεωργίου, Διευθύνων Σύμβουλος, Εκτελεστικό μέλος
 4. Γεράρδης Νικόλαος  του Γεωργίου, Μη Εκτελεστικό Μέλος
 5. Τρoκούδης Μιχαήλ του Κυπριανού, Μη Εκτελεστικό Μέλος
 6. Λεκάκης Εμμανουήλ-Ευάγγελος, του Νικολάου, Ανεξάρτητο μη Εκτελεστικό Μέλος
 7. Θεοδώρου Ιωάννης  του Δημητρίου, Ανεξάρτητο μη Εκτελεστικό Μέλος

Επιπλέον, το Διοικητικό Συμβούλιο κατά τη συνεδρίαση του στις 20.06.2024 αποφάσισε να ορίσει ως μέλη της Επιτροπής Ελέγχου τους εξής:

 1. Λεκάκη Εμμανουήλ-Ευάγγελο του Νικολάου, Ανεξάρτητο μη Εκτελεστικό Μέλος,
 2. Θεοδώρου Ιωάννη του Δημητρίου, Ανεξάρτητο μη Εκτελεστικό Μέλος,
 3. Παπαϊωσήφ Ιωάννη του Αναστασίου, Μη μέλος του Δ.Σ.

Ο ορισμός των ως άνω μελών της Επιτροπής Ελέγχου από το ΔΣ, έγινε, αφού διαπιστώθηκε ότι πληρούνται οι προϋποθέσεις του άρθρου 44 του ν. 4449/2017.

Η θητεία της Επιτροπής Ελέγχου συμπίπτει με τη θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου, ήτοι είναι τριετής, η οποία θα παρατείνεται αυτοδίκαια μέχρι την πρώτη τακτική Γενική Συνέλευση που ακολουθεί την λήξη της θητείας του Διοικητικού Συμβουλίου.

Η Επιτροπή Ελέγχου κατά τη συνεδρίαση της στις 20.06.2024 αποφάσισε τον ορισμό του ανεξάρτητου μη εκτελεστικού μέλους Δ.Σ., κ. Λεκάκη ως Προέδρου αυτής και συγκροτήθηκε σε σώμα.

Επιπλέον, σημειώνεται ότι το Διοικητικό Συμβούλιο κατά τη συνεδρίασή του της 15.07.2021 ενέκρινε και υιοθέτησε τον τον υφιστάμενο Κανονισμό Λειτουργίας της Επιτροπής Ελέγχου, ο οποίος έχει καταρτιστεί, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 10 ν. 4706/2020 και στο άρθρο 44 παρ. 1 περ. η) του ν. 4449/2017.

Ο Κανονισμός Λειτουργίας της Επιτροπής Ελέγχου είναι διαθέσιμος στον διαδικτυακό τόπο της Εταιρίας (  http://www.interwood.gr/), κατΆ εφαρμογή του άρθρου 10 παρ. 4 του ν. 4706/2020 και του άρθρου 44 παρ. 1 η) του ν. 4449/2017.

Επιπρόσθετα, το Διοικητικό Συμβούλιο, κατά τη συνεδρίασή του στις 20.06.2024 αποφάσισε τη σύσταση τριμελούς Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 10-12 του ν. 4706/2020, η οποία θα λειτουργεί ως ενιαία επιτροπή και όρισε ως μέλη της τους εξής:

 1. Θεοδώρου Ιωάννη του Δημητρίου, Ανεξάρτητο μη Εκτελεστικό Μέλος,
 2. Λεκάκη Εμμανουήλ-Ευάγγελο του Νικολάου, Ανεξάρτητο μη Εκτελεστικό Μέλος,
 3. Θεοδωρίδη Νικόλαο του Γεωργίου, Μη Εκτελεστικό Μέλος

Σημειώνεται ότι η ως άνω σύνθεση της Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων πληροί τις προϋποθέσεις του άρθρου 10 παρ. 3 του ν. 4706/2020. Ειδικότερα, αποτελείται από μη εκτελεστικά μέλη ΔΣ, τα οποία είναι στην πλειονότητά τους ανεξάρτητα, καθώς οι κ.κ. Θεοδώρου Ιωάννης και Λεκάκης Εμμανουήλ-Ευάγγελος εξελέγησαν από την Τακτική Γενική Συνέλευση της 20.06.2024, ως ανεξάρτητα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου κατά την έννοια του άρθρου 4 του ν. 3016/2002 και του άρθρου 9 ν. 4706/2020.

Η θητεία της Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων συμπίπτει με τη θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου, ήτοι είναι τριετής, η οποία θα παρατείνεται αυτοδίκαια μέχρι την πρώτη τακτική Γενική Συνέλευση που ακολουθεί την λήξη της θητείας του Διοικητικού Συμβουλίου.

Επιπλέον, σημειώνεται ότι η Επιτροπή Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων κατά τη συνεδρίαση της στις 20.06.2024 αποφάσισε τον ορισμό του ανεξάρτητου μη εκτελεστικού μέλους του Δ.Σ., κ. Θεοδώρου Ιωάννη, ως Προέδρου αυτής και συγκροτήθηκε σε σώμα.

Περαιτέρω, σημειώνεται ότι το Διοικητικό Συμβούλιο κατά τη συνεδρίασή του της 15.07.2021 ενέκρινε και υιοθέτησε τον Κανονισμό Λειτουργίας της Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων, ο οποίος καταρτίστηκε σύμφωνα με τα άρθρα 10-12 του ν. 4706/2020.

Ο Κανονισμός Λειτουργίας της Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων είναι διαθέσιμος στον διαδικτυακό τόπο της Εταιρίας (http://www.interwood.gr), κατΆ εφαρμογή του άρθρου 10 παρ. 4 του ν. 4706/2020.

Ελευσίνα 21 Ιουνίου 2024

ΞΥΛΚ