In@out από τον χώρο της αγοράς και για τον κόσμο του X.A – 06/10

_________

IFRS 9: H ορθή απεικόνιση των στοιχείων του ισολογισμού με βάση την αγοραία τιμή και όχι την εύλογη σε μετοχές, καλύμματα δανείων, ομόλογα, παράγωγα κλπ αφορά την υιοθέτηση του νέου λογιστικού προτύπου που θα ισχύσει από την 1η Ιανουαρίου του 2018 για όλες τις τράπεζες πανευρωπαϊκά.

 • Και επειδή η άσκηση εδώ δεν έχει προηγούμενο, την εικόνα έρχεται να ξεκαθαρίσει πρόσφατη  ανάλυση  της Eurobank Equities για τον τραπεζικό κλάδο.

Με βάση την ανάλυση αυτή και σύμφωνα με μια αρχική εκτίμηση της ίδια της εποπτικής αρχής η απομείωση στα κεφάλαια θα είναι της τάξεως από 45 έως 86 μονάδες βάσης για τον βασικό δείκτη κεφαλαίων της κάθε τράπεζας συν 13% με 18% αύξηση των υφιστάμενων προβλέψεων για κάθε τράπεζα.

Και εδώ η άσκηση δίνει στο ακραίο σενάριο του εύρους των εκτιμήσεων κεφαλαιακό έλλειμμα 8 δις ευρώ, ωστόσο:

α) η ενσωμάτωση των νέων προβλέψεων δεν είναι ξεκάθαρο αν περνάει από την κατάσταση αποτελεσμάτων ή αφαιρείται απευθείας από τα κεφάλαια

β) οι ζημιές που θα προκύψουν έχουν μεταβατική περίοδο ενσωμάτωσης πέντε ετών παρέχοντας ικανό χρόνο προσαρμογής στους ισολογισμούς να απορροφήσουν ομαλά τις μεταβολές

γ) οι ελληνικές τράπεζες έχουν επικοινωνήσει στις πρόσφατες τηλεδιασκέψεις τους ότι είναι σε προχωρημένο στάδιο υλοποίησης του προτύπου και άρα οι συνέπειες του θα είναι περιορισμένες.

Τεστ Αντοχής: Θα διεξαχθεί με τα στοιχεία του εννεαμήνου 2017 και θα ανακοινωθεί στα μέσα του 2018.

 • Το πιθανότερο είναι να μην δοθούν λεπτομέρειες για τις ελληνικές τράπεζες ως προς τα αριθμητικά δεδομένα
 • Και να υπάρχει απλώς αναφορά στο αν είναι επιτυχής ή όχι η δοκιμή των αντοχών των κεφαλαίων των τραπεζών.
 • Επίσης δεν έχει διευκρινιστεί ακόμα αν θα υπάρξουν δύο σενάρια. Το τεστ δεν θα περιλαμβάνει AQR και δεν θα έχει όρια βασικού και δυσμενούς σεναρίου.
 • Σε σύγκριση με το 2015 οι ελληνικές τράπεζες διατηρούν ή έχουν βελτιώσει πολλά στοιχεία του ισολογισμού τους μειώνοντας πολύ το ενδεχόμενο κάποιου σημαντικού κεφαλαιακού κενού.

 • Τραπεζικά Τεστ Αντοχής (Bank stress tests)

Τραπεζικά τεστ αντοχής (stress tests) είναι ουσιαστικά προσομοιώσεις μελλοντικών οικονομικών γεγονότων, που μοντελοποιούν αντίξοα οικονομικά σενάρια (worst-case scenarios), σχεδιασμένα για να αξιολογήσουν αν μια τράπεζα ή ένα χρηματοπιστωτικό ίδρυμα έχει επαρκή κεφάλαια για να αντέξει τις επιπτώσεις δυνητικών αρνητικών εξελίξεων στην οικονομία.

Τα τραπεζικά stress test διεξάγονται είτε από τις ίδιες τις τράπεζες, για να προσδιορίσουν την οικονομική κατάσταση στην οποία βρίσκονται ώστε να αναγνωρίσουν πιθανά προβλήματα και να καθορίσουν τα απαιτούμενα σχέδια δράσης, είτε από τις εποπτικές αρχές, στο πλαίσιο της ρυθμιστικής εποπτείας τους στον τραπεζικό τομέα.

Ενώ μια τράπεζα τρέχει προσομοιώσεις σε μεμονωμένο επίπεδο, οι ρυθμιστικές αρχές των χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων και της κυβέρνησης χρησιμοποιούν υπολογιστικά μοντέλα προσομοίωσης σε πιο ευρεία κλίμακα χρησιμοποιώντας δεδομένα από πολλά τραπεζικά ιδρύματα προκειμένου να γίνουν πλήρως κατανοητές όλες οι πιθανές καταστάσεις τις οποίες μπορεί να κληθεί να αντιμετωπίσει το χρηματοπιστωτικό σύστημα και να αξιολογήσουν κατά πόσο μπορεί να επηρεαστεί από μία ενδεχόμενη οικονομική κρίση.

Τα αποτελέσματα των stress tests χρησιμοποιούνται από τις εποπτικές αρχές για να εξετάσουν κατά πόσο οι τράπεζες διαθέτουν κατάλληλες διαδικασίες διαχείρισης κινδύνου (risk management) σε περίπτωση που περιοριστούν σημαντικά οι πηγές χρηματοδότησηςτους, όπως για παράδειγμα σε περίπτωση “παγώματος” της αγοράς, ή σημαντικής μείωσης του αριθμού των καταθέσεων / καταθετών της (depositor run).

Τραπεζικά Τεστ Αντοχής(1): Για παράδειγμα, μια τράπεζα που στηρίζεται σε μεγάλο βαθμό σε βραχυπρόθεσμη χρηματοδότηση (short-term funding) θα μπορούσε να πιεστεί να εκδώσει πιο μακροπρόθεσμο χρέος, να αυξήσει τις πηγές χρηματοδότησης της, ή να αυξήσει τα αποθέματά της σε περιουσιακά στοιχεία που ρευστοποιούνται εύκολα εάν η εκάστοτε εποπτική αρχή και οι οικονομικοί αναλυτές κρίνουν ότι αυτό είναι απαραίτητο μετά από εξέταση των Ισολογισμών της, ώστε να μπορέσει να ανταπεξέλθει σε ένα δυσχερές οικονομικό κλίμα.

Τέτοιες δοκιμές παρέχουν μια μεγαλύτερη και πιο συνολική εικόνα για το τραπεζικό σύστημα, ενώ τα αποτελέσματα αυτών των αναλύσεων συχνά δημοσιοποιούνται στο κοινό και έχουν ως στόχο να τονώσουν την εμπιστοσύνη του στο οικονομικό σύστημα.

Κάθε χρηματοπιστωτικό ίδρυμα που συμμετέχει σε αυτά τα τεστ αντοχής έχει λάβει εντολή να αναλύσει την σημασία και την έκταση των δυνητικών ζημιών συμπεριλαμβανομένων των δανείων της, των τίτλων που έχει στο χαρτοφυλάκιο της, τις υποχρεώσεις της κτλ. Τα συμμετέχοντα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα θα πρέπει να προβλέψουν επίσης τους εσωτερικούς πόρους που απαιτούνται για την απορρόφηση των ζημιών, όπως για παράδειγμα το ύψος των απαιτούμενων αποζημιώσεων για δάνεια που εκδόθηκαν.

Τραπεζικά Τεστ Αντοχής(2): Η αξιολόγηση της κεφαλαιακής επάρκειας των τραπεζών λαμβάνει υπόψη της πολλούς παράγοντες, όπως:

και άλλους αστάθμητους παράγοντες που πιθανώς να επηρεάζουν την ομαλή λειτουργία και  την οικονομική υγεία των χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων.

Η προσομοίωση είναι μια χρήσιμη μέθοδος για την μελέτη συμπεριφοράς ενός χαρτοφυλακίου κατά τη διάρκεια μιας οικονομικής κρίσης ενώ χρησιμοποιείται επίσης για να μετρήσει το βαθμό στον οποίο ορισμένοι παράγοντες μπορούν να επηρεάσουν μια επιχείρηση ή μια ολόκληρη βιομηχανία, με την προσομοίωση Monte Carlo να είναι μία από τις πιο ευρέως χρησιμοποιούμενες μεθόδους.

Σύμφωνα με τους ισχύοντες κανόνες, οι εποπτικές αρχές αναμένουν από τις τράπεζες να διατηρούν κεφάλαια πάνω από ένα ελάχιστο προκαθορισμένο επίπεδο ανάλογα με το επίπεδο και τη φύση των κινδύνων στους οποίους εκτίθενται.

______

EΛΒΕ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ: Αποτιμάται σε 10,15 εκατ. ευρώ στη τιμή των 3,0700 ευρώ… Στα 18 εκατ. τα ΙΔΙΑ Κ/Φ ΚΑΘΑΡΗ ΘΕΣΗ…

 • Οι πωλήσεις του οµίλου ανήλθαν στο εξάµηνο σε 11,45 εκατ. ευρώ έναντι των 11,28 εκατ. ευρώ του
  πρώτου εξαµήνου 2016, παρουσιάζοντας αύξηση ποσού 177 χιλ. ευρώ η ποσοστού 1,57%.

Σηµειώνεται σχετικά ότι ποσό ευρώ 309 χιλ. αφορά σε πωλήσεις της κατά 100% θυγατρικής
εταιρείας ΠΗΝΕΙΑΣ 1 ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε. η οποία περιλαµβάνεται στα ενοποιηµένα αποτελέσµατα
της κλειόµενης περιόδου σε αντίθεση µε την συγκριτική περίοδο καθότι αποκτήθηκε τον Νοέµβριο
του 2016 .

 • Εάν λάβουµε υπόψη το γεγονός αυτό, ο όµιλος σε σύγκριση µε την προηγούµενη
  περίοδο παρουσίασε µείωση της τάξης των 132 χιλ. ευρώ που οφείλεται κατά κύριο λόγο στην
  µείωση των πωλήσεων του κλάδου της παραγωγής και διάθεσης ετοίµων ενδυµάτων (στολές κτλ).

Τα καθαρά αποτελέσµατα προ φόρων ήταν κέρδη ποσού 786 χιλ. ευρώ έναντι κερδών 624 χιλ. ευρώ πέρσι. Η βελτίωση των καθαρών αποτελεσµάτων προ φόρων οφείλεται κυρίως στην
µητρική εταιρεία και συγκεκριµένα στην βελτίωση των αποτελεσµάτων από την αποτίµηση των
χρηµατοοικονοµικών στοιχείων στην εύλογη αξία τους.

EΛΒΕ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ(1): Η εταιρία µετά την πώληση , τον Οκτώβριο του 2014, της CALIN A.E. διαθέτει ρευστότητα που ανέρχεται κατά την 30.6.2017 σε 5,8 εκατ. ευρώ περίπου (συµπεριλαµβανοµένων και των χρηµατοοικονοµικών περιουσιακών στοιχείων) και εξετάζει επενδυτικά σχέδια για την αξιοποίηση της. Στο δεύτερο εξάµηνο του 2017 αναµένεται να ολοκληρωθεί η απορρόφηση της κατά 100% θυγατρικής εταιρίας ΠΗΝΕΙΑΣ 1 ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε.

 • EBITDA 1,21 εκατ. από  1,21 εκατ. ευρώ. Χρηµατικά διαθέσιµα και ισοδύναµα 2,77 εκατ. που υπερκαλύπτουν τον δανεισμό και αφήνουν υπόλοιπο 1,2 εκατ.
 • Οι αµοιβές των µελών των ∆Σ των θυγατρικών εταιρειών του οµίλου ανήλθαν στο ποσό των ευρώ 133.268,00 και ευρώ 125.750,00 αντίστοιχα.
 • Ο αριθµός του απασχολούµενου προσωπικού κατά την 30/6/2017 ήταν για τον Όµιλο 240 άτοµα
  ενώ κατά την 30/6/2016 ήταν 225 άτοµα.

________________

ΚΡΕΤΑ ΦΑΡΜ: Αποτιμάται σε 16,6 εκατ. ευρώ στη τιμή των 0,5630 ευρώ… Ίδια κεφάλαια ιδιοκτητών εταιρείας στα 12 εκατ. ευρώ από τα 11,85 εκατ. του 6μηνου

ΜΑΚΡΥΠΡΟΘΕΣΜΑ ΔΑΝΕΙΑ: 56,66 εκατ. από 59,7 εκατ. και ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΑ 55 εκατ. από 53 εκατ. ευρώ. Σχεδόν άδεια τα ΤΑΜΕΙΑ με ρευστό 176 χιλ. ευρώ.

ΠΩΛΗΣΕΙΣ: 49,74 εκατ. από 45,74 εκατ. ευρώ, ΕΒΙΤDA 6,9 εκατ. από 4,74 εκατ., ΚΕΡΔΗ 279 χιλ. ευρώ από ΖΗΜΙΕΣ (2,28 εκατ. ευρώ)

ΣΤΑ 3,3 εκατ. ευρώ οι ΘΕΤΙΚΕΣ ΕΛΕΥΘΕΡΕΣ ΤΑΜΕΙΑΚΕΣ ΡΟΕΣ του ομίλου που εμφανίζει βελτίωση σε πολλές τελικές γραμμές αλλά και που έχει τον βρόγχο των ΥΨΗΛΩΝ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ με τον σχετικό δείκτη μόχλευσης στο… 9,3  ΑΠΙΣΤΕΥΤΑ ΑΝΗΣΥΧΗΤΙΚΟ…

CRETA FARM: ΤΗΣ ΣΤΟΙΧΙΣΕ ΠΟΛΥ για τα δικά του μεγέθη ο ΜΑΡΙΝΟΠΟΥΛΟΣ… Με την επικύρωση της συμφωνίας εξυγίανσης και της εξαγοράς του Μαρινόπουλου από τις Ελληνικές Υπεραγορές Σκλαβενίτη Α.Ε η εταιρεία προέβη σε οριστική διαγραφή 4,4 εκατ. και εισέπραξε 4,0 εκατ.

Ο Όμιλος βρίσκεται στο τελικό στάδιο συζητήσεων με τα πιστωτικά ιδρύματα, συμμετέχοντες στο Κοινό Ομολογιακό Δάνειο, με σκοπό την αναδιοργάνωση των δανειακών υποχρεώσεων. Η αναδιοργάνωση αφορά κυρίως τη μετάθεση δόσεων κεφαλαίου. Η Διοίκηση εκτιμά ότι με την ολοκλήρωση των συζητήσεων, η οποία αναμένεται σε βραχυπρόθεσμη περίοδο εντός του 2017, εξομαλύνονται τυχόν θέματα κεφαλαίου κίνησης και αμβλύνονται οι επιπτώσεις από τον Όμιλο Μαρινόπουλο.