IN & Out – Kυριακή 6 Μαίου 2018

ΙΝΤΡΑΛΟΤ: Φαντασθείτε εδώ τι μπορεί να γίνει, αναλογιζόμενοι την… Folli Follie… Και έτρεξαν οι θεσμικάριοι να της δώσουν ομολογιακό μισού δισ. ευρώ πριν λίγους μήνες.

ΙΑΣΩ: Και εδώ υπάρχει κάτι που θα προκαλέσει εντύπωση, αρνητική πάντως…

ΤΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ήταν να μην ξεκινήσει το ξετύλιγμα του κουβαριού… ‘Αγγελος θα φαίνεται το Folli μπροστά σε άλλους “σατανάδες”, που ρήμαξαν τα πάντα. Ο όμιλος FOLLI θα φανεί αύριο, αν αντέχει στην επίθεση που δέχτηκε από ένα Fund που διαχειρίζεται κεφάλαια που δεν ξεπερνούν τα 50 εκατ. δολάρια(!!). Πάνε για γερή μπάζα οι τύποι, αν τους βγει…FOLLI FOLLIE GROUP: Διορισμός Ελεγκτή: Διοριστήκαμε για πρώτη φορά ως Ορκωτοί Ελεγκτές Λογιστές της Εταιρείας με την από 26/05/2015 απόφαση της ετήσιας τακτικής γενικής συνέλευσης των μετόχων. Έκτοτε ο διορισμός μας έχει αδιαλείπτως ανανεωθεί για μια συνολική περίοδο τριών (3) ετών με βάση τις κατ’ έτος λαμβανόμενες αποφάσεις της τακτικής γενικής
συνέλευσης των.

FOLLI FOLLIE: Ορκωτοί Ελεγκτές Λογιστές

ECOVIS VNT AUDITING
Σύμβουλοι επιχειρήσεων A.E.
Λεωφ. Μεσογείων 396
Αγ. Παρασκευή 15341, Αθήνα
Α.Μ./ΣΟΕΛ: 174 Α.Μ.ΣΟΕΛ 045
Αθήνα, 26 Απριλίου 2018
Ο Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής: Γεώργιος Ι. Βαρθαλίτης Α.Μ./ΣΟΕΛ: 10251

VIOHALCO: Στις 31.12.2017 ο όμιλος Viohalco βαρυνόταν με δανειακές υποχρεώσεις ύψους 1,70 δισ. ευρώ, κατά 42,4% μακροπρόθεσμες και μειωμένες σε ετήσια βάση κατά 0,2%.

 • Εμφάνιζε θετικό κεφάλαιο κίνησης, δεδομένου ότι η αξία του κυκλοφορούντος ενεργητικού του (1,7 δισ. ευρώ) ήταν κατά 157 εκατ. ευρώ μεγαλύτερη της αξίας των πάσης φύσεως βραχυπρόθεσμων, απαιτητών εντός του επόμενου δωδεκαμήνου υποχρεώσεών του (1,54 δισ. ευρώ).
 • Τα ταμειακά του διαθέσιμα και ισοδύναμα ήταν 168,2 εκατ. ευρώ (171,8 εκατ. ευρώ στις 31.12.2016).
ΟΜΙΛΟΣ VIOHALCO
(Συνοπτικά στοιχεία)
  2017
(χιλ. ευρώ)
2016
(χιλ. ευρώ)
± % Διαφορά
(χιλ. ευρώ)
2015
(χιλ. ευρώ)
2014
(χιλ. ευρώ)
2005-2017
Άθροισμα     Μ.Ο.
(χιλ. ευρώ)
Πάγιο ενεργητικό 1.985.709 2.009.922 -1 -24.213 2.037.993 2.004.489 25.546.200 1.965.092
Λοιπό ενεργητικό 1.698.380 1.616.288 5 82.092 1.467.741 1.508.045 20.990.464 1.614.651
Σύνολο ενεργητικού 3.684.089 3.626.210 2 57.879 3.505.734 3.512.534 46.536.664 3.579.743
Κεφάλαια εταιρείας 1.106.633 1.057.706 5 48.927 928.494 920.214 14.348.548 1.103.734
Κεφάλαια μειοψηφίας 122.586 90.533 35 32.053 246.349 322.792 5.172.273 397.867
Μ/Μ χρέος 913.829 1.046.529 -13 -132.700 1.144.656 1.183.465 12.360.052 950.773
Βραχυπρόθεσμο 1.541.041 1.431.442 8 109.599 1.186.235 1.086.063 14.655.791 1.127.369
Σύνολο παθητικού 3.684.089 3.626.210 2 57.879 3.505.734 3.512.534 46.536.664 3.579.743
Πωλήσεις 3.721.311 3.119.198 19 602.113 3.274.735 2.943.462 41.104.998 3.161.923
Μεικτό κέρδος 349.597 287.555 22 62.042 229.627 205.653 3.814.783 293.445
EBITDA 302.546 231.680 31 70.866 193.753 119.624 2.632.522 202.502
EBIT 167.452 110.052 52 57.400 73.376 4.094 965.871 74.298
Κέρδος προ φόρων 56.839 6.756 741 50.083 -36.784 -90.033 -34.132 -2.626
Φόροι + Μειοψηφία -16.841 13.139 -29.980 23.209 -30.628 175.577 13.506
Καθαρό κέρδος 73.680 -6.383 80.063 -59.993 -59.405 -209.709 -16.131
Μεικτό περιθώριο 9,4 9,2 2 0,2 7,0 7,0 9,3 9,3
Περιθώριο EBITDA 8,1 7,4 9 0,7 5,9 4,1 6,4 6,4
Περιθώριο EBIT 4,5 3,5 29 1,0 2,2 0,1 2,3 2,3
Περιθώριο κέρδους π.φ. 1,5 0,2 650 1,3 -1,1 -3,1 -0,1 -0,1
Ιδια/Συνολικά κεφάλαια 33,4 31,7 5 1,7 33,5 35,4 41,9 41,9
Ξένα/Συνολικά κεφάλαια 66,6 68,3 -2 -1,7 66,5 64,6 58,1 58,1
Καθαρή απόδοση ιδίων 6,8 -0,6 7,4 -6,5 -6,5 -1,5 -1,5
EBITDA/Ενεργητικό 8,2 6,4 28 1,8 5,5 3,4 5,7 5,7

FTSE25 – ΣΥΝΘΕΣΗ

Σύμβολο Κλείσιμο Διαφορά % % Στάθμισης Χρημ/κή αξία % Συμμετοχή Capping Factor
ΒΙΟ 3,53 -2,62 25 228.734.964,083 0,87 1
ΕΕΕ 27,9 0,25 54 5.585.915.945,574 21,27 1
ΠΕΙΡ 3,4 -1,45 65 965.016.752,44 3,67 1
ΕΥΡΩΒ 0,972 -1,82 81 1.721.080.547,66 6,55 1
ΟΤΕ 11,47 -0,43 50 2.811.012.480,915 10,7 1
ΣΑΡ 15 1,69 40 209.632.452 0,8 1
ΤΙΤΚ 21,4 -0,7 56 923.529.798,912 3,52 1
ΓΕΚΤΕΡΝΑ 5,29 0 71 388.447.538,667 1,48 1
ΜΥΤΙΛ 9,82 -2,58 74 1.038.361.488,755 3,95 1
ΛΑΜΔΑ 6,58 0 49 257.038.946,955 0,98 1
ΜΠΕΛΑ 14,7 -1,08 74 1.480.058.058,402 5,64 1
ΦΦΓΚΡΠ 10,74 -29,99 51 366.702.125,454 1,4 1
ΕΛΠΕ 8,18 -1,45 20 500.019.162,66 1,9 1
ΕΥΔΑΠ 5,91 0,34 39 245.471.850 0,93 1
ΕΧΑΕ 5,17 0,78 100 313.296.830 1,19 1
ΟΠΑΠ 9,75 0,36 66 2.052.765.000 7,82 1
ΜΟΗ 19,3 -1,23 51 1.090.436.872,14 4,15 1
ΔΕΗ 2,558 -4,48 49 290.793.440 1,11 1
ΟΛΠ 15,86 -0,25 26 103.090.000 0,39 1
ΓΡΙΒ 9,2 0,44 49 456.480.080 1,74 1
ΑΡΑΙΓ 9,31 0,87 41 272.606.212,41 1,04 1
ΤΕΝΕΡΓ 5,1 -0,97 38 220.774.897,968 0,84 1
ΑΔΜΗΕ 1,78 -3,16 49 202.350.400 0,77 1
ΑΛΦΑ 2,064 0,58 89 2.835.714.014,922 10,8 1
ΕΤΕ 0,31 -2,82 60 1.703.565.500,388 6,49 1

 Σύνθεση ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΥ δείκτη (4 Μαϊ 2018)

Σύμβολο Κλείσιμο Διαφορά % % Στάθμισης Χρημ/κή αξία % Συμμετοχή Capping Factor
ΑΛΦΑ 2,064 0,58 89 2.835.714.014,922 38,73 1
ΑΤΤ 0,327 4,64 36 97.104.612,85 1,33 1
ΠΕΙΡ 3,4 -1,45 65 965.016.752,44 13,18 1
ΕΤΕ 0,31 -2,82 60 1.703.565.500,388 23,26 1
ΕΥΡΩΒ 0,972 -1,82 81 1.721.080.547,66 23,5 1

CRETA FARM: Τα ίδια κεφάλαιά του στις 31.12.2017 συμπεριελάμβαναν αφορολόγητα αποθεματικά επενδυτικών νόμων 14,46 εκατ. ευρώ και ήταν ύψους 8,71 εκατ. ευρώ μόνο, έναντι 8,18 εκατ. ευρώ έναν χρόνο πριν, ίσα προς το 5,6% του συνόλου των απασχολουμένων σε αυτόν κεφαλαίων (5,2% έναν χρόνο νωρίτερα).

 • Στις 31.12.2017 ο όμιλος βαρυνόταν με τραπεζικές υποχρεώσεις ύψους 106,88 εκατ. ευρώ, σε ποσοστό 64,6% μακροπρόθεσμης διάρκειας και μειωμένες σε ετήσια βάση κατά 5,2% (-5,90 εκατ. ευρώ).
 • Είχε λογιστικοποιήσει μέρος των όρων της συμφωνίας αναδιάρθρωσης του δανεισμού του, στην οποία κατέληξε με τις τράπεζες Εθνική, Πειραιώς, Alpha και Eurobank και τις θυγατρικές τους εταιρείες factoring και leasing τον περασμένο Μάρτιο, επιτυγχάνοντας μείωση επιτοκίων και χρονική μετάθεση πληρωμών
 • όπως προέβλεπε προκαταρκτική συμφωνία που είχε συναφθεί τον περασμένο Δεκέμβριο και αφορούσε την υποβοήθηση της επιχείρησης στην κάλυψη των ζημιών που της είχε προκαλέσει η κατάρρευση της αλυσίδας «Μαρινόπουλος».

ΚΡΕΤΑ ΦΑΡΜ: Εμφάνιζε έντονα αρνητικό κεφάλαιο κίνησης, καθώς η αξία του κυκλοφορούντος ενεργητικού του (46,85 εκατ. ευρώ) ήταν κατά 24,19 εκατ. ευρώ μικρότερη της αξίας των πάσης φύσεως βραχυπρόθεσμων, απαιτητών εντός του επόμενου δωδεκαμήνου υποχρεώσεών του (71,04 εκατ. ευρώ).

 • Τα ταμειακά του διαθέσιμα και ισοδύναμα ήταν ύψους 0,27 εκατ. ευρώ, έναντι 0,77 εκατ. ευρώ στις 31.12.2016.
 • Οι συνολικές υποχρεώσεις του, συμπεριλαμβανομένων των προβλέψεων, διαμορφώθηκαν σε 147,98 εκατ. ευρώ, παρουσιάζοντας μείωση 0,9% (-1,36 εκατ. ευρώ).
 • Επί παγίων του είχαν εγγραφεί προσημειώσεις και υποθήκες συνολικού ποσού 57,10 εκατ. ευρώ για εξασφάλιση δανείων.
 • Ως τις 31.12.2017 είχε εκταμιεύσει 10 εκατ. ευρώ από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, βάσει συμφωνίας χρηματοδότησής του με 15 εκατ. ευρώ για έργα Research & Innovation και επέκταση στη διεθνή αγορά.
 • Στις μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις του συμπεριελάμβανε ρυθμισμένη οφειλή φόρων και εισφορών 2,37 εκατ. ευρώ.
 • Η χρηματοοικονομική του θέση έχει βελτιωθεί εν τω μεταξύ σημαντικά, καθώς η καταβολή του μεγαλύτερου μέρους των δανειακών κεφαλαίων μεταφέρθηκε σε επόμενα χρόνια.
ΟΜΙΛΟΣ ΚΡΕΤΑ ΦΑΡΜ
(Συνοπτικά στοιχεία)
  2017
(χιλ. ευρώ)
2016
(χιλ. ευρώ)
± % Διαφορά
(χιλ. ευρώ)
2015
(χιλ. ευρώ)
2014
(χιλ. ευρώ)
2005-2017
Άθροισμα     Μ.Ο.
(χιλ. ευρώ)
Πάγιο ενεργητικό 109.846 107.469 2 2.377 107.329 116.739 1.558.521 119.886
Λοιπό ενεργητικό 46.847 50.054 -6 -3.207 51.776 40.319 709.483 54.576
Σύνολο ενεργητικού 156.693 157.523 -1 -830 159.105 157.058 2.268.004 174.462
Κεφάλαια εταιρείας 12.717 11.849 7 868 17.146 21.489 552.681 42.514
Κεφάλαια μειοψηφίας -4.008 -3.669 -9 -339 -3.314 -2.643 -13.961 -1.074
Μ/Μ χρέος 76.943 68.179 13 8.764 71.332 63.146 758.493 58.346
Βραχυπρόθεσμο 71.041 81.164 -12 -10.123 73.941 75.066 970.791 74.676
Σύνολο παθητικού 156.693 157.523 -1 -830 159.105 157.058 2.268.004 174.462
Πωλήσεις 108.115 98.092 10 10.023 105.496 104.845 1.304.258 100.328
Μεικτό κέρδος 47.689 44.174 8 3.515 45.291 46.201 529.397 40.723
EBITDA 13.029 9.955 31 3.074 10.639 10.927 125.049 9.619
EBIT 7.654 5.619 36 2.035 5.960 6.232 45.989 3.538
Κέρδος προ φόρων 67 -6.452 6.519 -2.830 -2.486 -41.790 -3.215
Φόροι + Μειοψηφία -479 -1.636 71 1.157 176 -1.420 -160 -12
Καθαρό κέρδος 546 -4.816 5.362 -3.006 -1.066 -41.630 -3.202
Μεικτό περιθώριο 44,1 45,0 -2 -0,9 42,9 44,1 40,6 40,6
Περιθώριο EBITDA 12,1 10,1 20 2,0 10,1 10,4 9,6 9,6
Περιθώριο EBIT 7,1 5,7 25 1,4 5,6 5,9 3,5 3,5
Περιθώριο κέρδους π.φ. 0,1 -6,6 6,7 -2,7 -2,4 -3,2 -3,2
Ιδια/Συνολικά κεφάλαια 5,6 5,2 8 0,4 8,7 12,0 23,8 23,8
Ξένα/Συνολικά κεφάλαια 94,4 94,8 0 -0,4 91,3 88,0 76,2 76,2
Καθαρή απόδοση ιδίων 4,4 -33,2 37,6 -15,6 -5,0 -7,5 -7,5
EBITDA/Ενεργητικό 8,3 6,3 32 2,0 6,7 7,0 5,5 5,5

ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΚΡΗΤΗΣ: Στις 31.12.2017 ο όμιλος είχε τραπεζικές υποχρεώσεις ύψους 19,42 εκατ. ευρώ, το 16,5% των οποίων ήταν μακροπρόθεσμης διάρκειας, μειωμένες σε ετήσια βάση κατά 32,2% (-9,23 εκατ. ευρώ).

 • Εμφάνιζε πολύ υψηλό κεφάλαιο κίνησης, καθώς η αξία του κυκλοφορούντος ενεργητικού του (187,56 εκατ. ευρώ) ήταν κατά 136,74 εκατ. ευρώ μεγαλύτερη της αξίας των πάσης φύσεως βραχυπρόθεσμων, απαιτητών εντός του επόμενου δωδεκαμήνου υποχρεώσεών του (50,82 εκατ. ευρώ).

Τα ταμειακά του διαθέσιμα και ισοδύναμα ήταν ύψους 48,83 εκατ. ευρώ, έναντι 46,78 εκατ. ευρώ στις 31.12.2016. Στο ενεργητικό του περιλαμβάνονταν τίτλοι Αμοιβαίων Κεφαλαίων και άλλα διαθέσιμα προς πώληση χρηματοοικονομικά στοιχεία αξίας 0,88 εκατ. ευρώ (1,51 εκατ. ευρώ έναν χρόνο πριν).

 • Οι συνολικές υποχρεώσεις του, συμπεριλαμβανομένων των προβλέψεων, διαμορφώθηκαν σε 60,46 εκατ. ευρώ, παρουσιάζοντας μείωση 11,2% (-7,63 εκατ. ευρώ). Επί παγίων θυγατρικών του είχαν εγγραφεί εμπράγματα βάρη ποσού 3,42 εκατ. ευρώ για εξασφάλιση δανείων.

Τα ίδια κεφάλαιά του στις 31.12.2017 ενσωμάτωναν αφορολόγητα και ειδικώς φορολογηθέντα αποθεματικά επενδυτικών νόμων 46,42 εκατ. ευρώ, ανέρχονταν σε 226,86 εκατ. ευρώ (211,11 εκατ. ευρώ έναν χρόνο πριν) και αντιστοιχούσαν στο 79% του συνόλου των απασχολουμένων σε αυτόν κεφαλαίων (74,5% έναν χρόνο νωρίτερα).

ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε.
(Συνοπτικά στοιχεία)
  2017
(χιλ. ευρώ)
2016
(χιλ. ευρώ)
± % Διαφορά
(χιλ. ευρώ)
2015
(χιλ. ευρώ)
2014
(χιλ. ευρώ)
2005-2017
Άθροισμα     Μ.Ο.
(χιλ. ευρώ)
Πάγιο ενεργητικό 85.309 81.076 5 4.233 79.031 75.479 896.705 68.977
Λοιπό ενεργητικό 107.342 107.266 0 76 89.044 78.320 989.709 76.131
Σύνολο ενεργητικού 192.651 188.342 2 4.309 168.075 153.799 1.886.414 145.109
Ίδια κεφάλαια 162.538 151.555 7 10.983 140.678 130.060 1.447.240 111.326
Μ/Μ χρέος 7.204 13.189 -45 -5.985 14.765 5.150 152.958 11.766
Βραχυπρόθεσμο 22.909 23.598 -3 -689 12.632 18.589 286.216 22.017
Σύνολο παθητικού 192.651 188.342 2 4.309 168.075 153.799 1.886.414 145.109
Πωλήσεις 142.651 140.059 2 2.592 128.690 115.569 1.389.027 106.848
Μεικτό κέρδος 34.970 33.659 4 1.311 28.107 23.641 304.366 23.413
EBITDA 26.543 23.075 15 3.468 19.150 16.253 200.697 15.438
EBIT 22.653 19.401 17 3.252 15.870 12.302 159.382 12.260
Κέρδος προ φόρων 24.221 22.163 9 2.058 17.292 13.973 166.034 12.772
Φόροι 6.915 6.183 12 732 5.053 4.524 43.001 3.308
Καθαρό κέρδος 17.306 15.980 8 1.326 12.239 9.449 123.033 9.464
Μεικτό περιθώριο 24,5 24,0 2 0,5 21,8 20,5 21,9 21,9
Περιθώριο EBITDA 18,6 16,5 13 2,1 14,9 14,1 14,4 14,4
Περιθώριο EBIT 15,9 13,9 14 2,0 12,3 10,6 11,5 11,5
Περιθώριο κέρδους π.φ. 17,0 15,8 8 1,2 13,4 12,1 12,0 12,0
Καθαρό περιθώριο 12,1 11,4 6 0,7 9,5 8,2 8,9 8,9
Ιδια/Συνολικά κεφάλαια 84,4 80,5 5 3,9 83,7 84,6 76,7 76,7
Ξένα/Συνολικά κεφάλαια 15,6 19,5 -20 -3,9 16,3 15,4 23,3 23,3
Μεικτή απόδοση ιδίων 15,4 15,2 1 0,2 12,8 10,7 11,5 11,5
Καθαρή απόδοση ιδίων 11,0 10,9 1 0,1 9,0 7,3 8,5 8,5
EBITDA/Ενεργητικό 13,8 12,3 12 1,5 11,4 10,6 10,6 10,6

ΠΑΝΓΑΙΑ – ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕ ΠΡΩΤΗ ΤΟ ΠΡΩΤΟ ΤΡΙΜΗΝΟ ΧΡΗΣΗΣ 2017

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων 1.236.405.000 από 1.227.853.000  ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΕΣ Δανειακές υποχρεώσεις  415.898.000 από 344.668.000  ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΕΣ Δανειακές υποχρεώσεις 58.858.000 από 102.212.000  Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα 85.603.000 από 49.335.000

Κέρδη περιόδου 8.747.000 από 17.073.000 Καθαρό κέρδος / (ζημιά) από αναπροσαρμογή των επενδύσεων σε ακίνητα σε εύλογη αξία (9.174.000) από -0-,

Καθαρές ταμειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες 22.318.000  Αγορές επενδύσεων σε ακίνητα (10.150.000) και ελεύθερες ταμειακές ροές 12,2 εκατ. ευρώ.

 • Η Εταιρεία μαζί με τις θυγατρικές της (εφεξής ο «Όμιλος») δραστηριοποιείται στις επενδύσεις ακίνητης περιουσίας τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό, όπως στην Ιταλία, τη Ρουμανία, την Κύπρο και τη Βουλγαρία.

Την 31 Μαρτίου 2018 ο αριθμός του απασχολούμενου προσωπικού του Ομίλου και της Εταιρείας ήταν 25 άτομα (31 Δεκεμβρίου 2017 και 31 Μαρτίου 2017: 27 άτομα για τον Όμιλο και την Εταιρεία).

ΠΑΝΓΑΙΑ(2): Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία για τις ΑΕΕΑΠ, οι αξίες των επενδύσεων σε ακίνητα αποτιμώνται από ανεξάρτητους εκτιμητές την 30 Ιουνίου και 31 Δεκεμβρίου κάθε έτους. Στις εκτιμήσεις για τον προσδιορισμό της εύλογης αξίας των επενδύσεων σε ακίνητα, έχει ληφθεί υπόψιν η βέλτιστη χρήση τους, δεδομένης της νομικής τουςκατάστασης, των τεχνικών χαρακτηριστικών τους και των επιτρεπόμενων χρήσεων.

 • Σύμφωνα με την ΚΥΑ 26294/Β1425/19.7.2000 για τον καθορισμό μεθόδων αποτίμησης
  των στοιχείων ακίνητης περιουσίας του ενεργητικού των ΑΕΕΑΠ, οι εκτιμήσεις βασίζονται σε τουλάχιστον δύο μεθόδους.
 • Για την 31 Μαρτίου και 30 Σεπτεμβρίου κάθε έτους η Διοίκηση εκτιμά, με βάση τις συνθήκες της αγοράς και τυχόν πραγματικών γεγονότων σε σχέση με το χαρτοφυλάκιο ακινήτων, εάν έχει επέλθει μεταβολή στις αξίες αυτές.
 • Εφόσον έχει επέλθει ουσιώδης μεταβολή, τη λαμβάνει υπόψη για τον προσδιορισμό της εύλογης αξίας των επενδύσεων σε ακίνητα.
 • Με βάση τα ανωτέρω και συνεπεία,μεταξύ άλλων, των αποφάσεων της από 23 Μαρτίου 2018 Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων (όπως αναφέρεται στη Σημείωση 31 των ετήσιων ενοποιημένων και εταιρικών Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων της χρήσης που έληξε την 31 Δεκεμβρίου 2017), προέκυψε ζημία από αναπροσαρμογή των επενδύσεων σε ακίνητα σε εύλογη αξία ύψους €9.174 για την τρίμηνη περίοδο που έληξε την 31.03.2018 (τρίμηνη περίοδος που έληξε την 31.03.2017: Μηδέν).

ΠΑΝΓΑΙΑ(3): Την 23 Απριλίου 2018 η Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας ενέκρινε τη διανομή συνολικού ποσού ύψους €56.209 (ήτοι €0,22 ανά μετοχή – ποσό σε €), ως μέρισμα στους μετόχους της για τη χρήση 2017.

 • Δεδομένης της διανομής προσωρινού μερίσματος συνολικού ποσού €22.995 (ήτοι €0,09 ανά μετοχή – ποσό σε €) σε συνέχεια της από 12 Δεκεμβρίου 2017 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, το υπόλοιπο προς διανομή μέρισμα ανερχόταν σε €33.214 (ήτοι €0,13 ανά μετοχή – ποσό σε €).
 • Το ποσό του προσωρινού μερίσματος εμφανίζεται την 31 Μαρτίου 2018 και την 31 Δεκεμβρίου 2017 στις εμπορικές και λοιπές απαιτήσεις.

Η μετοχική σύνθεση της Εταιρείας είναι η ακόλουθη: % συμμετοχής
 Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος Α.Ε.: 32,66%
 Invel Real Estate (Netherlands) II B.V. (εφεξής «Invel»): 65,49%
 Λοιποί μέτοχοι: 1,85%

Print Friendly, PDF & Email