ΙΝ και OUT από τον χώρο του ελληνικού χρηματιστηρίου ( 25 Απριλίου )…

YΓΕΙΑ: Κατά την 31η Δεκεμβρίου 2017, ο Όμιλος έχει αναγνωρίσει υπεραξία € 82,7 εκ., άυλα στοιχεία του ενεργητικού € 65,4 εκ. και ενσώματα πάγια ύψους € 133,4 εκ.

ΚΑΘΑΡΗ ΘΕΣΗ: 120,7 εκ. Ευρώ από 119,4 εκ. Ευρώ το 2016.

Καθαρός Δανεισμός: 120,5 εκ. ευρώ το 2017 από 143,1 εκ. το 2016.

Οι καθαρές ταμειακές ροές από λ/γικές δραστηριότητες 9,3 εκ. Ευρώ το 2017 από 7,7 εκ.
Οι ταμειακές ροές από επενδυτικές δραστηριότητες  -6,5 εκ. Ευρώ, από -5 εκ. Ευρώ.
Τα ταμειακά διαθέσιμα σε επίπεδο Ομίλου ανήλθαν σε 11,1 εκ. Ευρώ το 2017 από 14,7 εκ.
Κέρδη/(Ζημίες) περιόδου μετά από φόρους (ζημίες 1,7 εκατ. ευρώ) από κέρδη 0,76 εκατ. 
 • Τα καθαρά αποτελέσματα του Ομίλου από συνεχιζόμενες δραστηριότητες ανήλθαν σε κέρδη 9,7 εκ. Ευρώ έναντι κερδών 4,2 εκ. Ευρώ το 2016.
 • Τα καθαρά αποτελέσματα του Ομίλου από διακοπείσες δραστηριότητες ανήλθαν σε ζημιές -11,3 εκ. Ευρώ έναντι ζημιών -3,3 εκ. Ευρώ το 2016.
 • ΕΒΙΤDA: Ανήλθαν στα 33,5 εκ. Ευρώ έναντι κερδών 30,5 εκ. Ευρώ το 2016.
Ο Όμιλος την 31/12/2017 απασχολούσε 3.224 υπαλλήλους (εκ των οποίων 568 αντιστοιχούσαν στη διακοπείσα δραστηριότητα) έναντι 3.213 την 31/12/2016 (εκ των οποίων 594 αντιστοιχούσαν στη διακοπείσα δραστηριότητα)
ΥΓΕΙΑ: Στην τιμή των 0,9180 ευρώ αποτιμάται σε 280,7 εκατ. ευρώ.
 • ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΕΤΟΧΗΣ
Διάστημα Ελάχιστη τιμή Μέγιστη τιμή Μεταβολή %
7 ημερών 0,911 0,962 -3,47
30 ημερών 0,840 0,988 3,26
3 μηνών 0,630 0,988 43,66
6 μηνών 0,312 0,988 161,54
12 μηνών 0,276 0,988 222,11

P/E: Η ΧΡΗΣΗ ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΑ ΕΚΛΕΙΣΕ ΜΕ ΖΗΜΙΕΣ

P/BV: 2,32

NETDEBT/EBITDA: 3,6

EV/EBITDA: 12

Για τη χρήση του 2017 λόγω ύπαρξης ζημιών δεν προβαίνει σε διανομή μερίσματος.

Τιμές κλεισιμάτων των τελευταίων 30 ημερών

PAPERPACK:  Το καθαρό μέρισμα ανά μετοχή, αφαιρουμένου του φόρου μερισμάτων 15% που θα λάβει κάθε μέτοχος, ανέρχεται σε 0,1360  ευρώ ανά μετοχή. Η ημερομηνία αποκοπής του μερίσματος ορίζεται η 06/06/2018. Απόδοση: 4,10%.

 • ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΕΤΟΧΗΣ
Διάστημα Ελάχιστη τιμή Μέγιστη τιμή Μεταβολή %
7 ημερών 3,260 3,460 -0,60
30 ημερών 3,100 3,460 4,43
3 μηνών 2,660 3,460 22,22
6 μηνών 1,900 3,460 50,68
12 μηνών 1,870 3,460 71,88
ΠΠΑΚ: Μαζί της από τα 0,3500 ευρώ, με όσους φίλους παρέμειναν πιστοί στη μετοχή να έχουν λάβει πίσω όλο το επενδυθέν κεφάλαιο τους(!) κι ακόμα παραπάνω και να κερδίζουν 3,3000 ευρώ ανά μετοχή.
 • Τότε, που η ΕΤΕ είχε 99,8 φορές μεγαλύτερη από την σημερινή αξία  της (και φυσικά και οι υπόλοιπες Συστημικές και με εξαφανισμένες ένα σωρό τράπεζες: ΑΤΕ, MARFIN, PROTON, GENIKI .klp k.lp).
 • Kαι οι ξερόλες του χρηματιστηριακού διαδικτύου έχυναν χολή…
 • Και οι οποίοι φυσικά και παραμένουν αμετανόητοι…
 • Ελληνάρες, ξερόλες, γαρ…

ΕΛΑΣΤΡΟΝ (http://www.inr.gr): Οι συνολικές πωλήσεις του ομίλου ΕΛΑΣΤΡΟΝ τη χρονική περίοδο 2005-2017, δηλαδή στο διάστημα των δεκατριών αυτών ετών, ήταν ύψους 1,31 δισ. ευρώ.

Τα συνολικά EBITDA ήταν κέρδη 70,6 εκατ. ευρώ, ίσα προς το 5,4% των πωλήσεων και το 3,9% του μέσου όρου των απασχολουμένων κεφαλαίων της περιόδου.

 • Κατά την ίδια περίοδο, το συνολικό αποτέλεσμά του προ φόρων και δικαιωμάτων μειοψηφίας ήταν κέρδη 15,8 εκατ. ευρώ, ίσα προς το 1,2% των πωλήσεων.
 • Το αποτέλεσμα των μετόχων της εταιρείας μετά την πρόβλεψη για φόρους και την αφαίρεση των δικαιωμάτων μειοψηφίας ήταν κέρδη ύψους 1,1 εκατ. ευρώ, ίσα προς το 0,1% του μέσου όρου των ιδίων κεφαλαίων της.
 • Τα κέρδη του ομίλου προ φόρων και αποσβέσεων τα δεκατρία αυτά χρόνια ήταν ύψους 39,95 εκατ. ευρώ.

ΕΛΑΣΤΡΟΝ: Κατά την εξεταζόμενη περίοδο ο όμιλος κατέγραψε τις μεγαλύτερες πωλήσεις, ύψους 198,5 εκατ. ευρώ, το 2008. Κερδοφόρος ήταν τις έξι από τις δεκατρείς εξεταζόμενες χρήσεις.

 • Τα μεγαλύτερα κέρδη μετά την πρόβλεψη για φόρους και τα δικαιώματα μειοψηφίας, ύψους 9,6 εκατ. ευρώ, κατέγραψε το 2007.
 • Τις μεγαλύτερες ζημιές μετά την πρόβλεψη για φόρους και τα δικαιώματα μειοψηφίας, ύψους 5,5 εκατ. ευρώ, κατέγραψε το 2009.
 • Οι πωλήσεις του το 2005 ήταν της τάξεως των 128,1 εκατ. ευρώ.

ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΘΡΑΚΗΣ (www.inr.gr): Οι συνολικές πωλήσεις του ομίλου τη χρονική περίοδο 2005-2017, δηλαδή στο διάστημα των δεκατριών αυτών ετών, ήταν ύψους 3,275 δισ. ευρώ.

 • Τα EBITDA ήταν κέρδη 325,1 εκατ. ευρώ, ίσα προς το 9,9% των πωλήσεων και το 9,9% του μέσου όρου των απασχολουμένων κεφαλαίων της περιόδου.
 • Κατά την ίδια περίοδο, το συνολικό αποτέλεσμά του προ φόρων και δικαιωμάτων μειοψηφίας ήταν κέρδη 127,3 εκατ. ευρώ, ίσα προς το 3,9% των πωλήσεων.
 • Το αποτέλεσμα μετά την πρόβλεψη για φόρους και την ΑΔΜ ήταν κέρδη 86,65 εκατ. ευρώ, ίσα προς το 6,2% του μέσου όρου των ιδίων κεφαλαίων της.
 • Τα κέρδη του ομίλου προ φόρων και αποσβέσεων τα δεκατρία αυτά χρόνια ήταν ύψους 272,5 εκατ. ευρώ.

ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΘΡΑΚΗΣ: Κατά την εξεταζόμενη περίοδο ο όμιλος κατέγραψε τις μεγαλύτερες πωλήσεις, ύψους 318,5 εκατ. ευρώ, το 2017. Κερδοφόρος ήταν και τις δεκατρείς χρήσεις.

 • Τα μεγαλύτερα κέρδη μετά την πρόβλεψη για φόρους και τα δικαιώματα μειοψηφίας, ύψους 13,5 εκατ. ευρώ, κατέγραψε το 2016.
 • Οι πωλήσεις του το 2005 ήταν της τάξεως των 186,3 εκατ. ευρώ.

ΟΜΙΛΟΣ ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ ΕΛΛΑΣ
(Συνοπτικά στοιχεία)
2017
(χιλ. ευρώ)
2016
(χιλ. ευρώ)
± % Διαφορά
(χιλ. ευρώ)
2015
(χιλ. ευρώ)
2014
(χιλ. ευρώ)
2005-2017
Άθροισμα     Μ.Ο.
(χιλ. ευρώ)
Πάγιο ενεργητικό 1.148.206 1.133.644 1 14.562 1.149.986 1.216.896 13.810.588 1.062.353
Λοιπό ενεργητικό 1.746.942 1.729.458 1 17.484 1.418.052 1.191.526 13.985.392 1.075.799
Σύνολο ενεργητικού 2.895.148 2.863.102 1 32.046 2.568.038 2.408.422 27.795.980 2.138.152
Κεφάλαια εταιρείας 1.011.891 821.939 23 189.952 602.343 412.061 6.646.128 511.241
Κεφάλαια μειοψηφίας 6.992 2.121 230 4.871 1.471 1.438 18.024 1.386
Μ/Μ χρέος 972.004 1.238.908 -22 -266.904 1.251.097 945.605 8.743.013 672.539
Βραχυπρόθεσμο 904.261 800.134 13 104.127 713.127 1.049.318 12.388.815 952.986
Σύνολο παθητικού 2.895.148 2.863.102 1 32.046 2.568.038 2.408.422 27.795.980 2.138.152
Πωλήσεις 7.843.482 6.356.855 23 1.486.627 7.060.215 9.050.151 84.927.398 6.532.877
Μεικτό κέρδος 818.974 726.963 13 92.011 634.718 193.255 4.988.130 383.702
EBITDA 619.452 602.425 3 17.027 490.897 50.248 3.991.209 307.016
EBIT 515.544 505.028 2 10.516 391.762 -46.278 3.015.750 231.981
Κέρδος προ φόρων 450.301 428.760 5 21.541 302.848 -108.054 2.437.380 187.491
Φόροι + Μειοψηφία 135.120 130.593 3 4.527 98.034 -24.752 725.593 55.815
Καθαρό κέρδος 315.181 298.167 6 17.014 204.814 -83.302 1.711.787 131.676
Μεικτό περιθώριο 10,4 11,4 -9 -1,0 9,0 2,1 5,9 5,9
Περιθώριο EBITDA 7,9 9,5 -17 -1,6 7,0 0,6 4,7 4,7
Περιθώριο EBIT 6,6 7,9 -16 -1,3 5,5 -0,5 3,6 3,6
Περιθώριο κέρδους π.φ. 5,7 6,7 -15 -1,0 4,3 -1,2 2,9 2,9
Ιδια/Συνολικά κεφάλαια 35,2 28,8 22 6,4 23,5 17,2 24,0 24,0
Ξένα/Συνολικά κεφάλαια 64,8 71,2 -9 -6,4 76,5 82,8 76,0 76,0
Καθαρή απόδοση ιδίων 34,4 41,9 -18 -7,5 40,4 -20,2 25,8 25,8
EBITDA/Ενεργητικό 21,4 21,0 2 0,4 19,1 2,1 14,4 14,4

Print Friendly, PDF & Email