ΙΝ και OUT από τον χώρο του Χ.Α (15-16 Απριλίου)

 

Σ: 788 , 796

Α: 814 , 838

Η καλή συμπεριφορά του δείκτη των τραπεζών, την εβδομάδα που διανύσαμε, ήταν αυτή που έπαιξε καταλυτικό ρόλο για την επαναφορά των τιμών στην ζώνη των 810 μονάδων.

  • Μια ζώνη αντίστασης αρκετά σημαντική σε ημερήσιο γράφημα, διάσπαση της οποίας θα απελευθερώσει τις τιμές για το επόμενο επίπεδο αντίστασης, που βρίσκεται στη περιοχή των 840 μονάδων, ενεργοποιώντας το θετικό σενάριο που θέλει η διόρθωση του Γενικού Δείκτη να έχει ολοκληρωθεί στο 767.
  • Σε αντίθετη περίπτωση κίνηση των τιμών κάτω από το 788 όπου βρίσκεται και το stop loss των long θέσεων, η αγορά πολύ πιθανόν να κινηθεί σε νέα χαμηλά αναιρώντας το πρωτεύον σενάριο

****

Εβδομαδιαίο Hμερολόγιο – Κύρια Εταιρικά Νέα 16.04.2018 (Full PDF link)—

Εβδομαδιαίο Hμερολόγιο – Εταιρικά Νέα 16.04.2018 (Full PDF link) —

 

Εβδομαδιαίο Hμερολόγιο – Μακροοικονομικά Νέα 16.04.2018 (Full PDF link) —

****

AΠΟΣΤΟΛΟΣ ΜΑΝΘΟΣ: Η υψηλή συναλλακτική δραστηριότητα (88,9 εκατ. ευρώ), που παρατηρήθηκε την περασμένη Τρίτη μετά την ανοδική διάσπαση, στις 804 μονάδες, της καθοδικής γραμμής τάσης, που καθόριζε από το Φλεβάρη την πτωτική πορεία του Γενικού Δείκτη Î¤Î¿ κρίσιμο τεχνικό σημείο που μπορεί να αλλάξει την επενδυτική ψυχολογία

και παρά το «προφανές» pullback πάνω στην εν λόγω γραμμή προς επιβεβαίωσή της έχει ανάψει το πράσινο φώς για την πραγματοποίηση μιας ανοδικής κίνησης άνω των 814 μονάδων. Κίνηση, που μπορεί με τα κατάλληλα εφόδια να σπρώξει το Γενικό Δείκτη προς τις παρυφές των 840 μονάδων αλλάζοντας έτσι άρδην τη βραχυχρόνια επενδυτική ψυχολογία.

AΠΟΣΤΟΛΟΣ ΜΑΝΘΟΣ: Για το δείκτη της υψηλής κεφαλαιοποίησης FTSE 25 το διαγραμματικό ζητούμενο είναι η διαμόρφωση ενός ανοδικού πατήματος άνω των 2080 μονάδων, στοιχείο, που μπορεί να τον φέρει με αξιώσεις στο κατώφλι των 2135 μονάδων. Ανοδική απόδραση από το εν λόγω επίπεδο αντίστασης θα θέσει ως επόμενο στόχο το όριο των 2200 μονάδων.

FTSE 13042018****

ΚΡΕ.ΚΑ: ΕΧΕΙ ΜΑΛΩΣΕΙ ΜΕ ΤΗΝ ΛΕΞΗ… ΚΕΡΔΟΣ 

@inr.gr

ΚΡΕ.ΚΑ. Α.Ε. ΠΑΡΑΓΩΓΗ – ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΡΕΑΤΩΝ
(Συνοπτικά στοιχεία)
2016
(χιλ. ευρώ)
2015
(χιλ. ευρώ)
± % Διαφορά
(χιλ. ευρώ)
2014
(χιλ. ευρώ)
2013
(χιλ. ευρώ)
2005-2016
Άθροισμα     Μ.Ο.
(χιλ. ευρώ)
Πάγιο ενεργητικό 16.440 17.485 -6 -1.045 18.765 19.951 252.452 21.038
Λοιπό ενεργητικό 10.497 11.250 -7 -753 11.469 12.322 128.720 10.727
Σύνολο ενεργητικού 26.937 28.735 -6 -1.798 30.234 32.273 381.172 31.764
Ίδια κεφάλαια -820 3.976 -4.796 7.228 10.398 137.380 11.448
Μ/Μ χρέος 3.544 3.260 9 284 3.116 3.313 87.203 7.267
Βραχυπρόθεσμο 24.213 21.499 13 2.714 19.890 18.562 156.589 13.049
Σύνολο παθητικού 26.937 28.735 -6 -1.798 30.234 32.273 381.172 31.764
Πωλήσεις 22.926 23.840 -4 -914 26.726 31.524 294.770 24.564
Μεικτό κέρδος 1.992 1.929 3 63 2.088 2.684 25.514 2.126
EBITDA -1.192 203 -1.395 141 841 9.602 800
EBIT -1.874 -499 -276 -1.375 -599 90 1.501 125
Κέρδος προ φόρων -4.469 -2.962 -51 -1.507 -3.084 -1.207 -12.746 -1.062
Φόροι 327 285 15 42 85 462 2.669 222
Καθαρό κέρδος -4.796 -3.247 -48 -1.549 -3.169 -1.669 -15.415 -1.285
Μεικτό περιθώριο 8,7 8,1 7 0,6 7,8 8,5 8,7 8,7
Περιθώριο EBITDA -5,2 0,9 -6,1 0,5 2,7 3,3 3,3
Περιθώριο EBIT -8,2 -2,1 -290 -6,1 -2,2 0,3 0,5 0,5
Περιθώριο κέρδους π.φ. -19,5 -12,4 -57 -7,1 -11,5 -3,8 -4,3 -4,3
Καθαρό περιθώριο -20,9 -13,6 -54 -7,3 -11,9 -5,3 -5,2 -5,2
Ιδια/Συνολικά κεφάλαια -3,0 13,8 -16,8 23,9 32,2 36,0 36,0
Ξένα/Συνολικά κεφάλαια 103,0 86,2 19 16,8 76,1 67,8 64,0 64,0
Μεικτή απόδοση ιδίων 0,0 -52,9 100 52,9 -35,0 -11,6 -9,3 -9,3
Καθαρή απόδοση ιδίων 0,0 -58,0 100 58,0 -36,0 -16,1 -11,2 -11,2
EBITDA/Ενεργητικό -4,4 0,7 -5,1 0,5 2,6 2,5 2,5

*************

Παπουτσάνης (ΠΑΠ)@http://mitarola.blogspot.gr/2018/03/4-09.html#more

Πρόκειται για μια προβληματική εταιρεία όπου από τα χέρια των οικογενειών Δαυίδ – Λεβέντη το 2008 – 2009 αλλάζει ιδιοκτησιακό καθεστώς και τείνει να γίνει turn around story. Συγκεκριμένα …. το 2008 η Παπουτσάνης είχε ζημιές 7,5 εκατ. ευρώ, το 2009 ζημιές 4,747 εκατ. ευρώ, το 2010, επίσης ζημιές 4,7 εκατ. ευρώ.

Όμως … εντός του 2008 πραγματοποιήθηκε αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου ύψους 36,06 εκατ.ευρώ. Σκοπός της αύξησης αυτής ήταν:
• η αποπληρωμή δανείων του Ομίλου ύψους 25 εκατ. ευρώ
• ποσό ύψους 4 εκ. ευρώ διατέθηκε για την εξαγορά του μειοψηφικού πακέτου (49%) της Gageo. Μετά από αυτήν την εξαγορά η Plias ΑΒΕΕ κατέχει το 100% των μετοχών της Gageo A.B.E.E.
• ποσό ύψους 7 εκ. ευρώ διατέθηκε στην υλοποίηση επενδυτικού προγράμματος με σκοπό την καθετοποίηση της παραγωγής, μείωση του βιομηχανικού κόστους, αύξηση της παραγωγικότητας και βελτίωση της ποιότητας των παραγομένων.

Το Οκτώβριο του 2010 ακολουθεί ….. Νέα αύξηση μετοχικού κεφαλαίου, όπου εκδίδονται 38,547 εκατομμύρια νέες μετοχές προς 0,31 ευρώ η μία και εισρέουν στα ίδια κεφάλαια της εταιρείας 11,949 εκατ. ευρώ

Η εταιρεία έχει αλλάξει πλέον χέρια ….

Το 2007 η καθαρή θέση της Παπουτσάνης ήταν μόλις 864 χιλιάδες ευρώ …. με τον τραπεζικό δανεισμό να ανέρχεται στα 39 εκατ. ευρώ, στο ταμείο να υπάρχει μόνο 1 εκατ. ευρώ και τις ζημιές να τρέχουν. Χάρη όμως τις αυξήσεις του μετοχικού κεφαλαίου με καταβολή μετρητών και της αναδιοργάνωσης της εταιρείας φθάσαμε το 2017 όπου …. η εταιρεία εμφάνισε κέρδη, μετά απο πάρα πολλά χρόνια, 420 χιλιάδες ευρώ, ο τραπεζικός δανεισμός στα 9,06 εκατ ευρώ και στο ταμείο να υπάρχουν 1,918 εκατ. ευρώ.

Η εταιρεία έχει εξυγιανθεί !!!

Ειδικότερα ο συντελεστής μόχλευσης των ιδίων κεφαλαίων απο το πτωχευτικό 97,22% του 2007 σήμερα βρίσκεται στο 28,51%

Στις εργοστασιακές εγκαταστάσεις των 10.000 τ.μ. (με βασικές μονάδες παραγωγής σαπωνόμαζας, στερεού σαπουνιού, προϊόντων προσωπικής υγιεινής, καλλυντικά, ξενοδοχειακά amenities, πλαστικά μπουκάλια και καπάκια), παράγει για λογαριασμό της και για λογαριασμό τρίτων σαπούνια και καλλυντικά, απευθυνόμενη συγχρόνως με ανάλογα προϊόντα, όπως αφρόλουτρα, άλλα σαμπουάν και είδη καθαρισμού και ατομικής υγιεινής, σε ξενοδοχεία, εστιατόρια και κρουαζιερόπλοια.

  • Για ορισμένα από αυτά συνεργάζεται με την εταιρεία φυτικών καλλυντικών Κορρές. Τα επώνυμα προϊόντα της φέρουν τα εμπορικά σήματα «Καραβάκι», «Κορρές», «Πράσινα παραδοσιακά», «Aromatics», «Papoutsanis Family», «Glycerine», «Natura», «Olivia», «Papoutsanis Baby», «Papoutsanis Kids», «Skin Essentials», «Personelle Papoutsanis».
  • Στον τομέα των επωνύμων προϊόντων (Olivia, Καραβάκι, Natura, Aromatics κ.λπ.) η εταιρεία σχεδιάζει την ενδυνάμωση των brands μέσω επαναλανσαρίσματος προϊόντων, εισαγωγής νέων κωδικών και τοποθέτησής τους σε νέα σημεία πώλησης.

Κατά το έτος 2017 ο κύκλος εργασιών ανήλθε σε 20,775 εκατ. ευρώ έναντι 18,032 εκατ. το 2016, παρουσιάζοντας αύξηση 15,2%. Η σημαντική αυτή ανάπτυξη προήλθε τόσο από την αύξηση των πωλήσεων στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό. Οι εξαγωγές ανήλθαν σε 8,1εκατ. ευρώ που αντιπροσωπεύει ποσοστό 39% του συνολικού κύκλου εργασιών, έναντι 6,5 εκατ. ευρώ της προηγούμενης χρήσης (36%).

  • Από το σύνολο του κύκλου εργασιών,το 25% περίπου αφορά πωλήσεις επωνύμων προϊόντων ΠΑΠΟΥΤΣΑΝΗΣ, το 34% πωλήσεις προς τη ξενοδοχειακή αγορά, και το υπόλοιπο 41% παραγωγές τρίτων και βιομηχανικές πωλήσεις.

Τα ίδια κεφάλαια ανέρχονται 17,908 εκατ ευρώ ήτοι 0,35 ευρώ. Τα καθαρά κέρδη αναλογούν σε 0,01 ευρώ ανά μετοχή. Με την τιμή στα 0,43 ευρώ έχουμε : Ρ/BV = 1,22 και P/E = 43. Η αποτίμηση της μετοχής δείχνει απαιτητική …. όμως βρισκόμαστε μπροστά σε ένα turn around story, που ίσως αποδειχθεί και σε growth story.

______________

ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΜΟΝΟΝ ΟΙ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ…

ΑΘΗΝΑΪΚΗ ΖΥΘΟΠΟΙΙΑ Α.Ε.
(Συνοπτικά στοιχεία)
2016
(χιλ. ευρώ)
2015
(χιλ. ευρώ)
± % Διαφορά
(χιλ. ευρώ)
2014
(χιλ. ευρώ)
2013
(χιλ. ευρώ)
2005-2016
Άθροισμα     Μ.Ο.
(χιλ. ευρώ)
Πάγιο ενεργητικό 126.561 126.695 0 -134 133.105 134.176 2.191.006 182.584
Λοιπό ενεργητικό 100.757 117.652 -14 -16.895 124.157 130.660 2.214.873 184.573
Σύνολο ενεργητικού 227.318 244.347 -7 -17.029 257.262 264.836 4.405.879 367.157
Ίδια κεφάλαια 113.966 108.698 5 5.268 151.066 141.767 2.677.606 223.134
Μ/Μ χρέος 39.191 38.306 2 885 46.466 52.108 683.736 56.978
Βραχυπρόθεσμο 74.161 97.343 -24 -23.182 59.730 70.961 1.044.537 87.045
Σύνολο παθητικού 227.318 244.347 -7 -17.029 257.262 264.836 4.405.879 367.157
Πωλήσεις 321.629 308.607 4 13.022 296.252 314.512 4.528.556 377.380
Μεικτό κέρδος 131.166
EBITDA 29.730 3.063 871 26.667 34.843 32.278 991.251 82.604
EBIT 11.520 -16.780 28.300 14.090 -6.369 650.511 54.209
Κέρδος προ φόρων 13.398 -16.838 30.236 14.030 -6.436 674.637 56.220
Φόροι 3.981 6.287 -37 -2.306 4.304 4.475 234.238 19.520
Καθαρό κέρδος 9.417 -23.125 32.542 9.726 -10.911 440.399 36.700
Μεικτό περιθώριο 41,7
Περιθώριο EBITDA 9,2 1,0 820 8,2 11,8 10,3 21,9 21,9
Περιθώριο EBIT 3,6 -5,4 9,0 4,8 -2,0 14,4 14,4
Περιθώριο κέρδους π.φ. 4,2 -5,5 9,7 4,7 -2,0 14,9 14,9
Καθαρό περιθώριο 2,9 -7,5 10,4 3,3 -3,5 9,7 9,7
Ιδια/Συνολικά κεφάλαια 50,1 44,5 13 5,6 58,7 53,5 60,8 60,8
Ξένα/Συνολικά κεφάλαια 49,9 55,5 -10 -5,6 41,3 46,5 39,2 39,2
Μεικτή απόδοση ιδίων 12,0 -13,0 25,0 9,6 -4,5 25,2 25,2
Καθαρή απόδοση ιδίων 8,5 -17,8 26,3 6,6 -7,7 16,4 16,4
EBITDA/Ενεργητικό 13,1 1,3 908 11,8 13,5 12,2 22,5 22,5

****

Print Friendly, PDF & Email