Χ.Α: Aναλύσεις εισηγμένων εταιρειών και τεχνικές εκτιμήσεις για δείκτες + μετοχές

Óôéãìéüôõðá áðü ôï Åëëçíéêü ×ñçìáôéóôÞñéï Áèçíþí,ÔåôÜñôç 10 Áõãïýóôïõ 2016 (EUROKINISSI/ÔÁÔÉÁÍÁ ÌÐÏËÁÑÇ)

EΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ: Η επιχείρηση αντιπροσωπεύει τον μεγαλύτερο ελληνικό ενεργειακό επιχειρηματικό όμιλο. Δραστηριοποιείται κυρίως στην Ελλάδα, τη Νοτιοανατολική Ευρώπη και την Ανατολική Μεσόγειο. Αιχμή των δραστηριοτήτων τους είναι η διύλιση και η εμπορία προϊόντων αργού πετρελαίου. Συγχρόνως, ασχολείται με την παραγωγή και εμπορία πετροχημικών προϊόντων και την έρευνα και εκμετάλλευση υδρογονανθράκων, ενώ παρέχει μηχανολογικές υπηρεσίες. Ακόμη, μέσω των εταιρειών Elpedison και ΔΕΠΑ δραστηριοποιείται στον τομέα της παραγωγής, προμήθειας και εμπορίας ηλεκτρικής ενέργειας και τον τομέα της εμπορίας φυσικού αερίου.

 • Τα ενοποιημένα έσοδα των ΕΛΠΕ το έτος αυτό ήταν ύψους 7,99 δισ. περίπου ευρώ, από 6,61 δισ. ευρώ την προηγούμενη χρήση, παρουσιάζοντας αύξηση 20,9% σε ποσοστό ή 1,38 δισ. ευρώ σε αξία, η οποία ευνοήθηκε από την άνοδο που παρουσίασαν οι διεθνείς τιμές του αργού πετρελαίου και των παραγώγων του στη μεγαλύτερη διάρκεια του έτους.

Το 60,3% των εσόδων (4,82 δισ. ευρώ) προήλθε από τον τομέα της διύλισης και το υπόλοιπο 39,7% (3,17 δισ. ευρώ) από τη λιανική εμπορία καυσίμων, τα πετροχημικά προϊόντα, τους τομείς του φυσικού αερίου και της ηλεκτρικής ενέργειας και τις λοιπές δραστηριότητες του ομίλου.

 • Επίσης, το 34,3% των εσόδων (2,74 δισ. ευρώ) προήλθε από την εγχώρια αγορά, 13,8% (1,10 δισ. ευρώ) από την αγορά της αεροπορίας και της ναυτιλίας, 37,8% (3,02 δισ. ευρώ) από εξαγωγές προϊόντων και εμπορευμάτων από την Ελλάδα και το υπόλοιπο 14,1% (1,13 δισ. ευρώ) από άλλες διεθνείς δραστηριότητες του ομίλου.

Σε σύγκριση με το 2016, τα έσοδα του τομέα διύλισης αυξήθηκαν κατά 19,6% (+ 0,79 δισ. ευρώ), ενώ τα εξαγωγικά έσοδα αυξήθηκαν κατά 15,7% (+0,41 δισ. ευρώ).

Παρά το γεγονός ότι το μεικτό περιθώριο κέρδους της μειώθηκε κατά 1,6 εκατοστιαίες μονάδες (στο 13,6% από 15,2%), τα EBITDA ανήλθαν το 2017 σε 850,2 εκατ. ευρώ (10,6% των εσόδων), έναντι αντίστοιχων κερδών 839,8 εκατ. ευρώ έναν χρόνο πριν (12,7% των εσόδων), ενισχυμένα κατά 1,2% (+10,3 εκατ. ευρώ).

 • Η εξέλιξη αυτή συμπεριλαμβάνει κέρδη αποτίμησης αποθεμάτων 59 εκατ. ευρώ, έναντι αντίστοιχων κερδών ύψους 102 εκατ. ευρώ το 2016.
 • Εκτός των ικανοποιητικών διεθνών περιθωρίων κέρδους του τομέα διύλισης στην περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου και της αύξησης της παραγωγής, η άνοδος των κερδών ευνοήθηκε για δεύτερο συνεχόμενο έτος από τον θετικό αντίκτυπο που είχε στην αξία των αποθεμάτων του ομίλου η ανάκαμψη των διεθνών τιμών του αργού πετρελαίου
 • Μετά την ανανέωση της συμφωνίας χωρών-μελών του ΟΠΕΚ και τρίτων πετρελαιοπαραγωγών κρατών για την περιστολή της παγκόσμιας προσφοράς αργού πετρελαίου.

ΟΜΙΛΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ
(Συνοπτικά στοιχεία)
2017
(χιλ. ευρώ)
2016
(χιλ. ευρώ)
± % Διαφορά
(χιλ. ευρώ)
2015
(χιλ. ευρώ)
2014
(χιλ. ευρώ)
2005-2017
Άθροισμα     Μ.Ο.
(χιλ. ευρώ)
Πάγιο ενεργητικό 4.280.193 4.280.811 0 -618 4.505.529 4.524.059 45.307.049 3.485.158
Λοιπό ενεργητικό 2.879.882 2.908.010 -1 -28.128 3.523.054 3.195.229 37.949.858 2.919.220
Σύνολο ενεργητικού 7.160.075 7.188.821 0 -28.746 8.028.583 7.719.288 83.256.907 6.404.377
Κεφάλαια εταιρείας 2.308.659 2.039.760 13 268.899 1.684.316 1.618.142 29.394.581 2.261.122
Κεφάλαια μειοψηφίας 62.915 101.875 -38 -38.960 105.954 110.404 1.526.500 117.423
Μ/Μ χρέος 1.220.172 1.878.802 -35 -658.630 1.767.682 1.973.761 15.494.967 1.191.921
Βραχυπρόθεσμο 3.568.329 3.168.384 13 399.945 4.470.631 4.016.981 36.840.859 2.833.912
Σύνολο παθητικού 7.160.075 7.188.821 0 -28.746 8.028.583 7.719.288 83.256.907 6.404.377
Πωλήσεις 7.994.690 6.613.253 21 1.381.437 7.302.939 9.478.444 109.517.075 8.424.390
Μεικτό κέρδος 1.087.492 1.007.128 8 80.364 694.582 144.836 8.664.486 666.499
EBITDA 850.181 839.845 1 10.336 442.023 -87.078 5.612.261 431.712
EBIT 661.783 631.771 5 30.012 245.244 -288.912 3.428.319 263.717
Κέρδος προ φόρων 519.785 465.671 12 54.114 38.964 -484.895 2.381.091 183.161
Φόροι + Μειοψηφία 138.413 135.911 2 2.502 -7.720 -119.603 734.330 56.487
Καθαρό κέρδος 381.372 329.760 16 51.612 46.684 -365.292 1.646.761 126.674
Μεικτό περιθώριο 13,6 15,2 -11 -1,6 9,5 1,5 7,9 7,9
Περιθώριο EBITDA 10,6 12,7 -17 -2,1 6,1 -0,9 5,1 5,1
Περιθώριο EBIT 8,3 9,6 -14 -1,3 3,4 -3,0 3,1 3,1
Περιθώριο κέρδους π.φ. 6,5 7,0 -7 -0,5 0,5 -5,1 2,2 2,2
Ιδια/Συνολικά κεφάλαια 33,1 29,8 11 3,3 22,3 22,4 37,1 37,1
Ξένα/Συνολικά κεφάλαια 66,9 70,2 -5 -3,3 77,7 77,6 62,9 62,9
Καθαρή απόδοση ιδίων 17,5 17,7 -1 -0,2 2,8 -22,6 5,6 5,6
EBITDA/Ενεργητικό 11,9 11,7 2 0,2 5,5 -1,1 6,7 6,7
 • Τα ίδια κεφάλαιά του ομίλου, συμπεριλαμβανομένων των κεφαλαίων μειοψηφίας, στις 31.12.2017 ανέρχονταν σε 2,37 δισ. ευρώ (2,14 δισ. ευρώ έναν χρόνο πριν).
 • Την ίδια ημερομηνία η εταιρεία και οι 41 θυγατρικές της βαρύνονταν με τραπεζικές υποχρεώσεις της τάξεως των 2,82 δισ. ευρώ, κατά 67,4% βραχυπρόθεσμες και μειωμένες σε ετήσια βάση κατά 0,7%.
 • Εμφάνιζαν αρνητικό κεφάλαιο κίνησης, καθώς η αξία του κυκλοφορούντος ενεργητικού τους (2,88 δισ. ευρώ) ήταν κατά 0,69 δισ. ευρώ μικρότερη της αξίας των πάσης φύσεως βραχυπρόθεσμων, απαιτητών εντός του επόμενου δωδεκαμήνου υποχρεώσεών τους (3,57 δισ. ευρώ).
 • Ωστόσο, στη διάρκεια του 2017 και στις αρχές του 2018 ο όμιλος παρέτεινε την ημερομηνία λήξης ομολογιακών δανείων του.
 • Επίσης, τα ταμειακά του διαθέσιμα, εξαιρουμένων δεσμευμένων καταθέσεων έναντι δανείων, ήταν ύψους 0,87 δισ. ευρώ (0,92 δισ. ευρώ στις 31.12.2016).

Ο όμιλος στις 31.12.2017 απασχολούσε 3.409 εργαζόμενους (2.837 εντός Ελλάδος), έναντι 3.303 (2.708 εντός Ελλάδος) στις 31.12.2015. Διέθεσε για μισθούς και ημερομίσθια του διευθυντικού, διοικητικού και εργατοϋπαλληλικού προσωπικού, καθώς και για συναφείς παροχές σε χρήμα ή σε είδος, ασφαλιστικές εισφορές και αποζημιώσεις 268,6 εκατ. ευρώ, έναντι 234,1 εκατ. ευρώ το 2016.

Οι αμοιβές στα μέλη της διοίκησής του και σε υψηλόβαθμα διευθυντικά στελέχη του απορρόφησαν 5,3 εκατ. ευρώ, έναντι 5,2 εκατ. ευρώ το 2016. Τα (EBITDA) τη χρήση 2017 αντιστοιχούσαν σε 249.395 περίπου ευρώ ανά εργαζόμενο, ενώ τα κέρδη του προ φόρων ήταν ίσα προς 152.475 ευρώ ανά εργαζόμενο.

 • Οι συνολικές πωλήσεις του ομίλου ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ τη χρονική περίοδο 2005-2017, δηλαδή στο διάστημα των δεκατριών αυτών ετών, ανήλθαν σε 109,5 δισ. ευρώ.
 • Τα συνολικά αποτελέσματά του προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) ήταν κέρδη της τάξεως των 5,61 δισ. ευρώ, ίσα προς το 5,1% των πωλήσεων και το 6,7% του μέσου όρου των απασχολουμένων κεφαλαίων.
 • Κατά την ίδια περίοδο, το συνολικό αποτέλεσμά του προ φόρων και δικαιωμάτων μειοψηφίας ήταν κέρδη 2,38 δισ. ευρώ, ίσα προς το 2,2% των πωλήσεων.
 • Το αποτέλεσμα της εταιρείας μετά την πρόβλεψη για φόρους και την αφαίρεση των δικαιωμάτων μειοψηφίας ήταν κέρδη 1,65 δισ. ευρώ, ίσα προς το 5,6% του μέσου όρου των ιδίων κεφαλαίων της.
 • Το αποτέλεσμα του ομίλου προ φόρων, δικαιωμάτων μειοψηφίας και αποσβέσεων τα δεκατρία αυτά χρόνια ήταν κέρδη ύψους 4,56 δισ. ευρώ.

Με κριτήριο τα αποτελέσματά της μετά την πρόβλεψη για φόρους και τα δικαιώματα τρίτων η επιχείρηση ήταν κερδοφόρος τις εννέα από τις δεκατρείς εξεταζόμενες χρήσεις. Κατά την εξεταζόμενη περίοδο, τις μεγαλύτερες ενοποιημένες πωλήσεις, ύψους 10,5 δισ. περίπου ευρώ, κατέγραψε το 2012. Επίσης, τα μεγαλύτερα κέρδη μετά την πρόβλεψη για φόρους και τα δικαιώματα τρίτων, άνω των 381 εκατ. ευρώ, κατέγραψε το 2017. Οι ενοποιημένες πωλήσεις της το 2005 ήταν της τάξεως των 6,65 δισ. ευρώ.

 • ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΕΤΟΧΗΣ
 • ΤΙΜΗ: 7,1200 ευρώ
 • Κ/ΦΣΗ: 2,18 δισ. ευρώ.
Διάστημα Ελάχιστη τιμή Μέγιστη τιμή Μεταβολή %
7 ημερών 6,810 7,160 3,19
30 ημερών 6,600 7,440 -0,42
3 μηνών 6,600 8,580 -15,24
6 μηνών 6,600 8,880 -11,55
12 μηνών 6,600 8,880 -13,06

ΘΟΔΩΡΗΣ ΣΕΜΕΡΤΖΙΔΗΣ – @new-economy.gr

Σε τεχνικό επίπεδοο γενικός δείκτης στο εβδομαδιαίο γράφημα, δεν κατάφερε να ολοκληρώσει για δεύτερη διαδοχική εβδομάδα με θετικό πρόσημο, υποχωρώντας κάτω από τον κινητό μέσο όρο των πέντε ημερών, με το σήμα πώλησης να παραμένει, δείχνοντας τάσεις συσσώρευσης στα τρέχοντα επίπεδα. Η αντίσταση βρίσκεται στις 791 μονάδες (γραμμή ΑΒ), και η στήριξη στις 739 μονάδες (γραμμή ΓΔ).

Νέες πιέσεις για την ΕΥΔΑΠ, με την μετοχή να μην καταφέρνει να διασπάσει ανοδικά τον KMO των διακοσίων ημερών, ολοκληρώνοντας κάτω από τους KMO των πέντε και πενήντα ημερών, με το σήμα αγοράς να παραμένεικαι την στήριξη να βρίσκεται στα €5,6971. Η μετοχή πραγματοποίησε απώλειες 1,72%, κι έκλεισε στα €5,7000.

Νέες απώλειες για τον ΑΔΜΗΕ, με την μετοχή να ολοκληρώνει τελικά κάτω από τον KMO των πενήντα ημερών, καθώς και από αυτούς των πέντε και δέκα, με το σήμα αγοράς να ακυρώνεται,και την στήριξη να βρίσκεται στα €1,68. Η μετοχή κατέγραψε απώλειες 1,16%, κι έκλεισε στα €1,71.

Διατήρησε την δυναμική της η Τέρνα Ενεργειακή, με την μετοχή να ολοκληρώνει τελικά πάνω από το όριο της υπεραγορασμένης ζώνης, με την αντίσταση να βρίσκεται στα €5,4969. Η μετοχήσημείωσε κέρδη 1,30%, κι έκλεισε στα €5,4400.

Επανήλθαν στα κέρδη τα Πλαστικά Θράκης, με την μετοχή να ολοκληρώνει τελικά πάνω από τον KMO των πενήντα ημερών, παραμένοντας για ακόμη μία συνεδρίαση πάνω από αυτούς των πέντε και δέκα ημερών, με το σήμα αγοράς να διατηρείται, και την αντίσταση να βρίσκεται στα €2,3885. Η μετοχή ενισχύθηκε 2,20%, κι έκλεισε στα €2,3200.

Νέες πιέσεις δέχθηκε ο Φουρλής, με την μετοχή να ολοκληρώνει για δεύτερη μέρα κάτω από τους KMO των πέντε, δέκα, και πενήντα ημερών, ακυρώνοντας το σήμα αγοράς, και με την στήριξη να βρίσκεται στα €5,7655. Η μετοχή πραγματοποίησε απώλειες 1,37κaι έκλεισε στα €5,7500.


Η Ινφόρμ Π. Λύκος αποτελεί μια από τις ιστορικές ελληνικές βιομηχανίες, αφού αριθμεί 120 χρόνια λειτουργίας στην αγορά, ως διάδοχο επιχειρηματικό σχήμα εταιρείας που ιδρύθηκε με άλλη νομική μορφή το 1897. Κατέκτησε εξέχουσα θέση στην ελληνική αγορά και σε αγορές της Ανατολικής και της Κεντρικής Ευρώπης στον χώρο της διαχείρισης εντύπων, της κατασκευής εντύπων ασφαλείας και του information management, με το εμπορικό σήμα Inform. Λειτουργεί μονάδες παραγωγής στην Ελλάδα, τη Ρουμανία και την Αλβανία.
Δραστηριοποιείται έντονα στην αγορά του business process outsourcing, παρέχοντας υπηρεσίες εκτύπωσης και εμφακέλωσης λογαριασμών, ηλεκτρονικής παρουσίασης λογαριασμών και διαχείρισης εκτυπώσεων για τραπεζικές, τηλεπικοινωνιακές και άλλες δημόσιες και ιδιωτικές επιχειρήσεις.
ΟΜΙΛΟΣ ΙΝΦΟΡΜ Π. ΛΥΚΟΣ  (Συνοπτικά στοιχεία)
2017
(χιλ. ευρώ)
2016
(χιλ. ευρώ)
± %
Διαφορά
(χιλ. ευρώ)
2015
(χιλ. ευρώ)
2014
(χιλ. ευρώ)
2005-2017
Άθροισμα     Μ.Ο.
(χιλ. ευρώ)
Πάγιο ενεργητικό
60.064
61.810
-3
-1.746
61.283
63.797
1.050.822
80.832
Λοιπό ενεργητικό
22.341
19.921
12
2.420
25.310
65.326
631.654
48.589
Σύνολο ενεργητικού
82.405
81.731
1
674
86.593
129.123
1.682.476
129.421
Κεφάλαια εταιρείας
47.120
49.775
-5
-2.655
52.538
77.896
924.283
71.099
Κεφάλαια μειοψηφίας
678
659
3
19
595
559
32.050
2.465
Μ/Μ χρέος
6.988
6.747
4
241
5.118
6.909
305.554
23.504
Βραχυπρόθεσμο
27.619
24.550
13
3.069
28.342
43.759
420.589
32.353
Σύνολο παθητικού
82.405
81.731
1
674
86.593
129.123
1.682.476
129.421
Πωλήσεις
62.611
62.474
0
137
64.864
122.334
1.191.754
91.673
Μεικτό κέρδος
8.347
8.244
1
103
9.308
34.221
333.444
25.650
EBITDA
5.014
4.538
10
476
2.470
10.238
135.448
10.419
EBIT
1.058
729
45
329
-1.131
4.800
67.244
5.173
Κέρδος προ φόρων
-197
-535
63
338
-2.300
3.209
50.801
3.908
Φόροι + Μειοψηφία
375
369
2
6
-625
1.271
23.353
1.796
Καθαρό κέρδος
-572
-904
37
332
-1.675
1.938
27.448
2.111
PHGH:inr.gr
Μεικτό περιθώριο
13,3
13,2
1
0,1
14,4
28,0
28,0
28,0
Περιθώριο EBITDA
8,0
7,3
10
0,7
3,8
8,4
11,4
11,4
Περιθώριο EBIT
1,7
1,2
42
0,5
-1,7
3,9
5,6
5,6
Περιθώριο κέρδους π.φ.
-0,3
-0,9
67
0,6
-3,5
2,6
4,3
4,3
Ιδια/Συνολικά κεφάλαια
58,0
61,7
-6
-3,7
61,4
60,8
56,8
56,8
Ξένα/Συνολικά κεφάλαια
42,0
38,3
10
3,7
38,6
39,2
43,2
43,2
Καθαρή απόδοση ιδίων
-1,2
-1,8
33
0,6
-2,6
2,5
3,0
3,0
EBITDA/Ενεργητικό
6,1
5,6
9
0,5
2,9
7,9
8,1
8,1
 • Μητρική της εταιρεία είναι η αυστριακή εταιρεία AustriaCard, ο όμιλος της οποίας δραστηριοποιείται επιπλέον στην αγορά του digital security, διαθέτοντας δυο επιπλέον μονάδες παραγωγής έξυπνων καρτών, ταυτοτήτων και συναφών προϊόντων ασφαλείας και διαχείρισης δεδομένων υψίστης ασφαλείας στην Αυστρία και τη Ρουμανία.
 • Η Austria Card ελέγχεται από την οικογένεια των ιδρυτών της Ινφόρμ Π. Λύκος, χρησιμοποιεί τα εμπορικά σήματα Austria Card και Inform και λειτουργεί πέντε κέντρα προσωποποίησης έξυπνων καρτών στην Αυστρία, την Ελλάδα, την Πολωνία, τη Ρουμανία και την Τουρκία.
 • Το 2016 είχε πραγματοποιήσει πωλήσεις ύψους 122 εκατ. ευρώ και είχε κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) ύψους 11,5 εκατ. ευρώ, απασχολώντας 860 περίπου εργαζόμενους.
Σύμφωνα με τις χρηματοοικονομικές καταστάσεις της, η Ινφόρμ Π. Λύκος, από κοινού με τις θυγατρικές της, το 2017 κατέγραψε ενοποιημένα έσοδα 62,61 εκατ. ευρώ, αντί 62,47 εκατ. ευρώ το 2016, αυξημένα κατά 0,2% σε ποσοστό ή 0,14 εκατ. ευρώ σε αξία σε σύγκριση με το 2016, αλλά χαμηλότερα από τα αντίστοιχα του 2015.
 • Οι ενοποιημένες πωλήσεις της προήλθαν κατά 29,31 εκατ. ευρώ (46,8%) από τον ελληνικό εκτυπωτικό τομέα της, 32,50 εκατ. ευρώ (51,9%) από τον ρουμανικό εκτυπωτικό τομέα της και κατά τα υπόλοιπα 0,80 εκατ. ευρώ (1,3%) από τον αντίστοιχο αλβανικό τομέα και τις λοιπές δραστηριότητές της.
 • Για δεύτερη φορά ο ρουμανικός τομέας του ομίλου υποσκέλισε σε πωλήσεις τον ελληνικό τομέα του, καθώς η ρουμανική θυγατρική βιομηχανία αύξησε κατά 2,4% τις πωλήσεις της, ενώ αυτές του ελληνικού τομέα μειώθηκαν επίσης κατά 2,4%.
Τα EBITDA ανήλθαν σε 5,01 εκατ. ευρώ έναντι αντίστοιχων κερδών 4,54 εκατ. ευρώ το 2016, (+0,48 εκατ. ευρώ), κυρίως επειδή η προηγούμενη χρήση είχε επιβαρυνθεί με πρόβλεψη ζημιών 0,30 εκατ. ευρώ
 • ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΕΤΟΧΗΣ
 • TIMH: 0,8960 ευρώ
 • Κ/ΦΣΗ: 18,4 εκατ. ευρώ
 • Το μέρισμα για τη χρήση 2017 ανήλθε σε € 2.057.837,40 προ της παρακράτησης φόρου, αντιστοιχούσε σε € 0,10 ανά μετοχή και οι μέτοχοι έλαβαν καθαρό μέρισμα € 0,085 ανά μετοχή (απόδοση περί το 10%).
Δανειακές υποχρεώσεις 19,59 εκατ. ευρώ, κατά 78,6% βραχυπρόθεσμες και αυξημένες σε ετήσια βάση κατά 11,4% (+2,01 εκατ. ευρώ). Οι συνολικές δανειακές και μη δανειακές υποχρεώσεις της, συμπεριλαμβανομένων των προβλέψεων, διαμορφώθηκαν σε 34,61 εκατ. ευρώ, παρουσιάζοντας αύξηση 10,6% (+3,31 εκατ. ευρώ).
Εμφάνιζε αρνητικό κεφάλαιο κίνησης, δεδομένου ότι η αξία του κυκλοφορούντος ενεργητικού της (22,34 εκατ. ευρώ) ήταν κατά 5,28 εκατ. ευρώ μικρότερη της αξίας των πάσης φύσεως βραχυπρόθεσμων, απαιτητών εντός του επόμενου δωδεκαμήνου υποχρεώσεών της (27,62 εκατ. ευρώ), αντανακλώντας ασθενικά επίπεδα ρευστότητας.
Τα ταμειακά της διαθέσιμα ήταν ύψους 2,07 εκατ. ευρώ (0,93 εκατ. ευρώ στις 31.12.2016). Τα ίδια κεφάλαια του ομίλου στις 31.12.2017 είχαν περιοριστεί, κυρίως λόγω διανομής μερισμάτων, σε 47,80 εκατ. ευρώ (50,43 εκατ. ευρώ έναν χρόνο πριν) και αντιστοιχούσαν στο 58% του συνόλου των απασχολουμένων σε αυτόν κεφαλαίων (61,7% έναν χρόνο νωρίτερα)
Διάστημα
Ελάχιστη τιμή
Μέγιστη τιμή
Μεταβολή %
7 ημερών
0,860
0,900
3,70
30 ημερών
0,790
0,900
6,41
3 μηνών
0,790
0,968
2,05
6 μηνών
0,780
0,998
-4,07
12 μηνών
0,660
0,998
18,68
ΔΙΟΙΚΗΣΗ: ΕΚΤΙΜΗΣΕΙΣ+ ΣΧΟΛΙΑ
Μπορεί ο μέσος ετήσιος ρυθμός ανάπτυξης των εσόδων να μην ήταν υψηλός σε αξία (από τα 53 εκατ. του 2010 στα 62,6 εκατ. ευρώ πέρυσι), όμως η άνοδος του όγκου των πωλήσεων υπήρξε πολύ μεγαλύτερη και αυτό οφείλεται στη δραστική υποχώρηση των τιμών που έλαβε χώρα κατά τη συγκεκριμένη περίοδο. Κατά την ίδια περίοδο, τα λειτουργικά έξοδα μειώθηκαν από το 49,5% του κύκλου εργασιών στο 26,7%.
• Στη διατήρηση του (έστω και μικρού) ζημιογόνου αποτελέσματος συνέβαλαν οι μεγάλου ύψους αποσβέσεις που ενεγράφησαν λόγω της υλοποίησης πολύ σημαντικών επενδύσεων. Τα επόμενα χρόνια δεν αναμένονται σημαντικές επενδύσεις, πλην ίσως κάποιων ενισχύσεων στη Ρουμανία.
• Σαφώς καλύτερη είναι η πορεία της εισηγμένης στη Ρουμανία, όπου ο κύκλος εργασιών αυξήθηκε κατά τη συγκεκριμένη επταετία κατά 30%. Ειδικότερα, σε προ φόρων επίπεδο οι δραστηριότητες της Ρουμανίας ήταν πέρυσι κερδοφόρες (1,0 εκατ. ευρώ), ενώ της Ελλάδας ζημιογόνες (-1,3 εκατ. ευρώ).
Οι επενδύσεις του ομίλου στις ψηφιακές εκτυπώσεις νέας τεχνολογίας και στο digitalization έχουν αρχίσει να αποφέρουν καρπούς, καθώς μεταξύ άλλων υπεγράφησαν συμβάσεις συνεργασίας με μεγάλους πελάτες από τον χώρο των τραπεζών, των τηλεπικοινωνιακών ομίλων, των ασφαλιστικών εταιρειών, των ενεργειακών παρόχων και άλλων πελατών.
 • Πέραν τούτου, η εταιρεία εισήλθε στον χώρο των ταχυδρομικών υπηρεσιών, των ηλεκτρονικών λογαριασμών (e-billing), της υβριδικής εκτύπωσης (cloud printing) και της ηλεκτρονικής τιμολόγησης (e-billing).
Νέες συμβάσεις υπήρξαν και μέσα στο 2018, όπως π.χ. αυτές με τα ηλεκτρονικά εισιτήρια του ΟΑΣΑ και της ΤΡΑΙΝΟΣΕ και μια σύμβαση με την AXA Ασφαλιστική. Μεταξύ των έργων που η εισηγμένη εξετάζει τη διεκδίκησή τους συμμετέχοντας σε κοινοπρακτικό σχήμα είναι αυτό των νέων ταυτοτήτων.
 • Σε ό,τι αφορά στην οικονομική πορεία του 2018, η διοίκηση της εισηγμένης απέφυγε να κάνει προβλέψεις, ωστόσο ανακοίνωσε τους στόχους για «συνέχιση της ανοδικής τάσης και περαιτέρω βελτίωση των μεγεθών».
Μεταξύ των στόχων συγκαταλέγονται η αύξηση του μεριδίου αγοράς στις ασφαλιστικές εταιρείες και στα utilities (ιδίως μετά την απελευθέρωση της ενεργειακής αγοράς), η ενδυνάμωση της θέσης στις εγχώριες ταχυδρομικές υπηρεσίες, η μεταφορά τεχνογνωσίας στη Ρουμανία και η περαιτέρω αξιοποίηση των επενδύσεων σε ψηφιακή εκτύπωση.
ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ
Print Friendly, PDF & Email