X.A.: Ιn & Out (19/5)

ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ: Οι τοποθετήσεις πάντοτε πραγματοποιούνται σε καθοδικά γυρίσματα των μετοχών που παρακολουθούμε και οι οποίες δεν είναι και λίγες. Αφού καλύπτουν όλους τους κλάδους και απευθύνονται σε όλα τα χαρτοφυλάκια, ανάλογα με την μορφή-ιδιότητα που οι κάτοχοι τους τα “χρωματίζουν”. Ποτέ δεν κυνηγάμε τιμές, πόσο μάλλον εξυπηρετούμε τερματικά παίγνια που στηρίζονται σε αναφορές του μικρομέτοχου και τις οποίες ορισμένοι προσπαθούν να εκμεταλλευτούν… Ο μ/μ δεν παίζει με τα λεφτά των αναγνωστών του και η μοναδική ανταμοιβή του είναι η ευχαρίστηση που παίρνει όταν αυτοί τα “κονομάνε” και δεν τους μαδάνε στο ταμπλό…

ELASTRON: Διόρθωσε από τα 1,7000-1,7500 στα 1,3500-1,4000 ευρώ και διαπραγματεύεται στα χαμηλά 2018. Αποτιμάται σε 25,8 εκατ. ευρώ

Να σημειώσουμε και την απόδοση της Στην Μετά Καστελόριζο εποχή (23.4.2010)

 • +84,21% στο εύρος των 0,3100 (!!!!) με 1,7400 ευρώ, τιμή 23.4.2010 0,7600
ΟΜΙΛΟΣ ΕΛΑΣΤΡΟΝ (Συνοπτικά στοιχεία)
2017
(χιλ. ευρώ)
2016
(χιλ. ευρώ)
± % Διαφορά
(χιλ. ευρώ)
2015
(χιλ. ευρώ)
2014
(χιλ. ευρώ)
2005-2017
Άθροισμα     Μ.Ο.
(χιλ. ευρώ)
Πάγιο ενεργητικό 67.207 56.891 18 10.316 57.149 58.075 725.686 55.822
Λοιπό ενεργητικό 62.121 48.216 29 13.905 39.311 54.771 1.096.794 84.369
Σύνολο ενεργητικού 129.328 105.107 23 24.221 96.460 112.846 1.822.480 140.191
Κεφάλαια εταιρείας 67.621 65.324 4 2.297 63.658 66.056 980.930 75.456
Κεφάλαια μειοψηφίας 28 24 17 4 23 22 15.822 1.217
Μ/Μ χρέος 26.905 19.293 39 7.612 21.295 17.630 319.597 24.584
Βραχυπρόθεσμο 34.774 20.466 70 14.308 11.484 29.138 506.131 38.933
Σύνολο παθητικού 129.328 105.107 23 24.221 96.460 112.846 1.822.480 140.191
Πωλήσεις 90.428 75.229 20 15.199 63.452 53.800 1.306.310 100.485
Μεικτό κέρδος 13.254 11.569 15 1.685 6.887 4.988 159.700 12.285
EBITDA 9.404 7.416 27 1.988 2.948 912 70.615 5.432
EBIT 6.924 5.032 38 1.892 944 -843 46.454 3.573
Κέρδος προ φόρων 3.131 2.320 35 811 -1.875 -3.130 15.791 1.215
Φόροι + Μειοψηφία 734 722 2 12 519 521 14.697 1.131
Καθαρό κέρδος 2.397 1.598 50 799 -2.394 -3.651 1.094 84
Μεικτό περιθώριο 14,7 15,4 -5 -0,7 10,9 9,3 12,2 12,2
Περιθώριο EBITDA 10,4 9,9 5 0,5 4,6 1,7 5,4 5,4
Περιθώριο EBIT 7,7 6,7 15 1,0 1,5 -1,6 3,6 3,6
Περιθώριο κέρδους π.φ. 3,5 3,1 13 0,4 -3,0 -5,8 1,2 1,2
Ιδια/Συνολικά κεφάλαια 52,3 62,2 -16 -9,9 66,0 58,6 54,7 54,7
Ξένα/Συνολικά κεφάλαια 47,7 37,8 26 9,9 34,0 41,4 45,3 45,3
Καθαρή απόδοση ιδίων 3,6 2,5 44 1,1 -3,7 -5,5 0,1 0,1

 • ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΕΤΟΧΗΣ
Διάστημα Ελάχιστη τιμή Μέγιστη τιμή Μεταβολή %
7 ημερών 1,335 1,430 -1,75
30 ημερών 1,335 1,555 -2,78
3 μηνών 1,335 1,590 -5,41
6 μηνών 1,090 1,740 23,89
12 μηνών 0,952 1,740 33,33

ΕΛΑΣΤΡΟΝ: Κερδοφόρος για δεύτερο συνεχόμενο έτος, με τη βοήθεια έκτακτων εσόδων έστω, ήταν η εταιρεία επεξεργασίας και εμπορίας χαλυβουργικών προϊόντων Ελαστρον το 2017, η οποία είχε καταγράψει επτά συνεχόμενες ζημιογόνες χρήσεις με συνολικές ζημιές 22,9 εκατ. ευρώ, λόγω της αναιμικής εγχώριας ζήτησης και της πτώσης των τιμών, τη χρονική περίοδο 2009-2015.

 • Συγχρόνως, με την ολοκλήρωση εκτεταμένων επενδύσεων το 2017 δημιούργησε τις προϋποθέσεις ώστε το 2018 να αρχίσει την παραγωγή και διάθεση νέων προϊόντων υψηλότερης προστιθέμενης αξίας.
 • Τον Νοέμβριο του 2017, σε συνέχεια άλλου επενδυτικού προγράμματος μεγαλύτερου ύψους, ολοκλήρωσε επένδυση 3,4 εκατ. ευρώ για τον εκσυγχρονισμό του μηχανολογικού και κτιριακού εξοπλισμού της,  με επιχορήγηση 15%.

Επίσης, τον Ιανουάριο του 2018 εγκρίθηκε η ολοκλήρωση πολυετούς επενδυτικού της προγράμματος ύψους 12,8 εκατ. ευρώ, ενταγμένου στις διατάξεις του αναπτυξιακού ν. 3299/2004 και επιχορηγούμενου με ποσό 4,5 εκατ. ευρώ που έχει ήδη εισπραχθεί

 • Και το οποίο αφορούσε κτιριακών και ειδικών εγκαταστάσεων ποσού 2,3 εκατ. ευρώ, την προσθήκη μηχανολογικού εξοπλισμού χαλυβουργικών προϊόντων ποσού 7,1 εκατ. ευρώ, την προσθήκη τεχνικού εξοπλισμού ποσού 2 εκατ. ευρώ και λοιπές επενδύσεις ποσού 1,4 εκατ. ευρώ στις εγκαταστάσεις της στον Ασπρόπυργο και τον Σκαραμαγκά Αττικής.

Σχετική εικόνα

======

ΙBG – ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΙΤΑΝ: Σε μικρή μείωση της τιμής στόχου στα 22,0000 από 22,4000 ευρώ προχώρησαν οι αναλυτές της με έκθεση τους στην οποία υποβαθμίζουν και την σύσταση σε “ΟΥΔΕΤΕΡΗ”, από “ΣΥΣΣΩΡΕΥΣΗ”.

 • Οι θετικές προοπτικές στις ΗΠΑ αντισταθμίζονται από τις αδύναμες συνθήκες στην Αίγυπτο και την Ελλάδα, όπου αναμένεται ακόμη βραδύτερος ρυθμός ανάκαμψης.
 • ‘Ομως η ισχυρή θέση του ομίλου στην αγορά των ΗΠΑ αναμένεται να οδηγήσει σε παραγωγή ισχυρών ελεύθερων ταμειακών ροών, επιτρέποντας στη διοίκηση να συνδυάσει απομόχλευση, ικανοποιητικά μερίσματα και αύξηση των κεφαλαιακών δαπανών.
 • ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΕΤΟΧΗΣ ΤΙΤΚ

Να σημειώσουμε και την απόδοση της Στην Μετά Καστελόριζο εποχή (23.4.2010)

 • +11,55% στο εύρος των 8,9500 (!!!!) με 26,1500 ευρώ, τιμή 23.4.2010: 19,1400 ευρώ
Διάστημα Ελάχιστη τιμή Μέγιστη τιμή Μεταβολή %
7 ημερών 21,150 21,950 -2,95
30 ημερών 21,050 22,600 -1,16
3 μηνών 19,780 23,800 -10,11
6 μηνών 19,750 25,350 7,29
12 μηνών 19,480 27,190 -15,24
 • ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΕΤΟΧΗΣ ΤΙΤΠ

Να σημειώσουμε και την απόδοση της Στην Μετά Καστελόριζο εποχή (23.4.2010)

 • +42,39% στο εύρος των3,7800 (!!!!) με 18,6100 ευρώ, τιμή 23.4.2010: 12,2900 ευρώ
Διάστημα Ελάχιστη τιμή Μέγιστη τιμή Μεταβολή %
7 ημερών 17,000 17,800 -1,13
30 ημερών 16,750 17,850 2,64
3 μηνών 16,250 18,200 -2,78
6 μηνών 14,800 18,400 12,90
12 μηνών 14,800 19,650 -9,28

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: Την επιστροφή κεφαλαίου και την διάθεση κερδών καλείται να αποφασίσει μεταξύ άλλων η Γενική Συνέλευση του Τιτάνα τη 1η Ιουνίου 2018.

ΠΡΙΝ ΕΝΑ ΜΗΝΑ: Σε μείωση της τιμής-στόχου για την μετοχή της ΤΙΤΚ προχώρησε η HSBC. Η νέα τιμή ορίστηκε στα 27,00 ευρώ ανά μετοχή, από 28,00 ευρώ προηγουμένως.

ΟΜΙΛΟΣ ΤΙΤΑΝ: Αποτιμάται σε 1,78 δισ. ευρώ…

ΟΜΙΛΟΣ ΤΙΤΑΝ ΤΣΙΜΕΝΤΑ (Συνοπτικά στοιχεία)
2017
(χιλ. ευρώ)
2016
(χιλ. ευρώ)
± % Διαφορά
(χιλ. ευρώ)
2015
(χιλ. ευρώ)
2014
(χιλ. ευρώ)
2005-2017
Άθροισμα     Μ.Ο.
(χιλ. ευρώ)
Πάγιο ενεργητικό 2.001.370 2.165.034 -8 -163.664 2.370.963 2.235.017 27.425.244 2.109.634
Λοιπό ενεργητικό 594.097 624.743 -5 -30.646 577.784 576.232 8.072.860 620.989
Σύνολο ενεργητικού 2.595.467 2.789.777 -7 -194.310 2.948.747 2.811.249 35.498.104 2.730.623
Κεφάλαια εταιρείας 1.307.213 1.476.351 -11 -169.138 1.586.894 1.507.005 17.974.899 1.382.685
Κεφάλαια μειοψηφίας 62.459 76.465 -18 -14.006 118.391 120.590 1.019.480 78.422
Μ/Μ χρέος 929.349 829.973 12 99.376 940.547 898.420 11.718.232 901.402
Βραχυπρόθεσμο 296.446 406.988 -27 -110.542 302.915 285.234 4.785.493 368.115
Σύνολο παθητικού 2.595.467 2.789.777 -7 -194.310 2.948.747 2.811.249 35.498.104 2.730.623
Πωλήσεις 1.505.803 1.509.153 0 -3.350 1.397.818 1.158.414 17.617.456 1.355.189
Μεικτό κέρδος 435.454 437.014 0 -1.560 358.393 294.508 5.552.763 427.136
EBITDA 273.441 278.599 -2 -5.158 216.422 181.591 3.901.910 300.147
EBIT 157.012 151.492 4 5.520 85.727 76.556 2.443.423 187.956
Κέρδος προ φόρων 63.226 63.525 0 -299 42.144 46.821 1.715.217 131.940
Φόροι + Μειοψηφία 20.546 -63.919 84.465 8.390 15.874 386.227 29.710
Καθαρό κέρδος 42.680 127.444 -67 -84.764 33.754 30.947 1.328.990 102.230
Μεικτό περιθώριο 28,9 29,0 0 -0,1 25,6 25,4 31,5 31,5
Περιθώριο EBITDA 18,2 18,5 -2 -0,3 15,5 15,7 22,1 22,1
Περιθώριο EBIT 10,4 10,0 4 0,4 6,1 6,6 13,9 13,9
Περιθώριο κέρδους π.φ. 4,2 4,2 0 0,0 3,0 4,0 9,7 9,7
Ιδια/Συνολικά κεφάλαια 52,8 55,7 -5 -2,9 57,8 57,9 53,5 53,5
Ξένα/Συνολικά κεφάλαια 47,2 44,3 7 2,9 42,2 42,1 46,5 46,5
Καθαρή απόδοση ιδίων 3,1 8,3 -63 -5,2 2,2 2,1 7,4 7,4
EBITDA/Ενεργητικό 10,5 10,0 5 0,5 7,3 6,5 11,0 11,0

http://www.inr.gr

ΤΙΤΑΝ: Στις 31.12.2017 ο όμιλος εμφάνιζε υψηλό κεφάλαιο κίνησης, δεδομένου ότι η αξία του κυκλοφορούντος ενεργητικού του (594,1 εκατ. ευρώ) ήταν κατά 297,7 εκατ. ευρώ μεγαλύτερη της αξίας των πάσης φύσεως βραχυπρόθεσμων, απαιτητών εντός του επόμενου δωδεκαμήνου υποχρεώσεών του (296,4 εκατ. ευρώ). Τα ταμειακά του διαθέσιμα και ισοδύναμα ήταν ύψους 154,25 εκατ. ευρώ (179,7 εκατ. ευρώ στις 31.12.2016).

 • Ο καθαρός δανεισμός του ήταν ύψους 723 εκατ. ευρώ, αυξημένος κατά 62 εκατ. ευρώ, κυρίως λόγω των επενδυτικών δαπανών του στη διάρκεια της χρήσης.
 • Οι λειτουργικές ταμειακές ροές του το 2017 ανήλθαν σε 118 εκατ. ευρώ, μειωμένες κατά 7 εκατ. ευρώ σε σύγκριση με το 2016.

Επίσης, οι συνολικές δανειακές και μη δανειακές υποχρεώσεις της, συμπεριλαμβανομένων των προβλέψεων, διαμορφώθηκαν σε 1,23 δισ. ευρώ, παρουσιάζοντας μείωση 0,9%. Αντιθέτως, οι δανειακές του υποχρεώσεις ανήλθαν σε 877,2 εκατ. ευρώ, σημειώνοντας αύξηση 4,4%, ενώ ήταν σε ποσοστό 93,5% μακροπρόθεσμες.

 • Συγχρόνως, τα ίδια κεφάλαιά του (1,37 δισ. ευρώ) αποδυναμώθηκαν κατά 11,8% (-183,1 εκατ. ευρώ), κυρίως λόγω επιστροφής κεφαλαίου και διανομής μερισμάτων στους μετόχους της μητρικής εταιρείας.

Αποτέλεσμα εικόνας για θαλασσα εικονες

 • ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΜΑΝΘΟΣ – ο μέτρ του… σπόρ!

Η πτωτική απασφάλιση των 814 μονάδων έχει οδηγήσει το Γενικό Δείκτη του ελληνικού χρηματιστηρίου σε ένα καθοδικό crescendo αποτυπώνοντας αρνητικούς σχηματισμούς (three black crows candlesticks) και τιμές κάτω από το  ψυχολογικό όριο των 800 μονάδων.

 • Στις επόμενες συνεδριάσεις η άτολμη  παραμονή του δείκτη  χαμηλότερα των 800 μονάδων και πέριξ των 785 μονάδων θα αποδειχθεί σαθρή
 • Ανοίγοντας έτσι διάπλατα το επίπεδο στήριξης των 767 μονάδων.
 • Αλλαγή σκηνικού μόνο με την επιβεβαιωμένη ανοδική τμήση των 805 μονάδων.

FTSE__18052018.png

Η καθοδική καταστρατήγηση της ζώνης των 2130 με 2100 μονάδων κατά τη συνεδρίαση της περασμένης Τετάρτης δημιούργησε το κατάλληλο υπόβαθρο για τη διαγραμματική επίσκεψη του δείκτη της υψηλής κεφαλαιοποίησης FTSE 25 στις 2068 με 2060 μονάδες.

 • Από εκεί και έπειτα η καθοδική ρήξη και αυτού του επιπέδου θα δώσει το έναυσμα για τη συμπλήρωση του πτωτικού παζλ με τη καταγραφή τιμών πλησίον του σημαντικού επιπέδου στήριξης των 2017 με 2000 μονάδων.

DTR_18052018.png

Δηξίθυμος (… αυτός που δαγκώνει, που βασανίζει την ψυχή) αποδείχθηκε για ακόμα μια φορά ο Τραπεζικός Δείκτης, καθώς λίγο πριν την πηγή των 1000 μονάδων διολίσθησε εκ νέου προς τη στήριξη των 900 μονάδων αφήνοντας άνυδρους τους αγοραστές.

 • Εδώ, ενώ η καθοδική διαφυγή από τις 900 μονάδες θα φέρει  βίαιη συνέχεια προς το επόμενο επίπεδο στήριξης των 830 μονάδων η επιτυχής διακράτηση θα δώσει πατήματα για τις 940 με 950 μονάδες.

FOSUN- FOLLI FOLLIE: Η Fosun «πιστεύει στη φίρμα Folli Follie και στον κλάδο της προσιτής πολυτέλειας» υποστήριξε σε συνέντευξη του στο Bloomberg ο Qian Jiannong, αντιπρόεδρος της Fosun International, ο οποίος κατέχει επίσης θέση μη εκτελεστικού μέλους στο Διοικητικό Συμβούλιο της εισηγμένης ελληνικής εταιρίας.

Αποτέλεσμα εικόνας για qian jiannong fosun

 • Ο ίδιος ξεκαθαρίζει ότι «ως στρατηγικός επενδυτής (σ.σ.η Fosun) δεν εμπλέκεται στη λειτουργία της Folli Follie και δεν διαθέτει εσωτερική πληροφόρηση» καθώς και ότι η Fosun σκοπεύει να προστατεύσει τα συμφέροντά της ως μέτοχος μειοψηφίας.

Μετά τις πρόσφατες αιτιάσεις επί των οικονομικών στοιχείων της Folli Follie, επανέλαβε ότι έχει σταλεί έγγραφο ερωτημάτων (inquiry letter) και πως αναμένει τα αποτελέσματα του οικονομικού ελέγχου που έχει αναλάβει η Ernst & Young. Στη συνέντευξη του καταλήγει πως «ελπίζουμε να έχουμε άμεσες διευκρινίσεις».

======

Fosun International Limited
17,22 HKD +0,040 (0,23%)
18 Μαΐ, 4:08 μ.μ. GMT+8
Προηγ. κλείσιμο 17,18
1 Hong Kong dollar = 0.108044521 Euros
Άνοιγμα 17,20
Υψηλή 17,36
Χαμηλή 17,12
Χρηματιστηριακή αξία 147,73 δισ./ 

1 Hong Kong dollar =
0.108044521 Euros
Λόγος τιμής μετοχής προς κέρδη ανά μετοχή 9,17
Μερισματική απόδοση 2,03%
Πρ. κλείσ. 17,18
Υψ. 52-ε. 20,20
Χαμ. 52-ε. 11,26
Print Friendly, PDF & Email